HE 259/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia siten, että valtion talousarvioissa satovahinkojen korvaamiseen osoitettua määrärahaa saataisiin kuluvana vuonna vähentää 60 miljoonaa markkaa ja että määrä luettaisiin tältä osin maataloustuottajien markkinointivastuuosuuden kattamiseen. Esitys perustuu maataloustuloneuvotteluissa sovittuun maataloustuotteiden markkinointia koskevaan neuvotteluratkaisuun.

Lakiehdotus liittyy hallituksen esitykseen vuoden 1994 kolmanneksi lisätalousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Satovahinkojen korvaamista koskeva järjestelmä perustuu vuonna 1975 annettuun lakiin satovahinkojen korvaamisesta (530/75). Laissa erityisesti mainittujen syiden perusteella voidaan hakemuksesta valtion varoista maksaa korvausta laissa mainituille maataloustuotteille aiheutuneesta vahingosta. Satovahinkokorvausten suorittamista varten on lain 5 §:n 1 momentin nojalla valtion talousarvioon vuosittain osoitettava 50 miljoonan markan määräraha. Määrä on osa maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä annetun lain mukaista maataloustuloa. Satovahinkokorvauksia koskeva määräraha on budjettiteknisesti osoitettu kolmevuotiselle siirtomäärärahamomentille (30.31.44), minkä vuoksi momentilla saattaa olla käytettävissä myös edellisinä vuosina momentille osoitettuja varoja.

Maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa maataloustuloneuvotteluissa on sovittu kuluvan vuoden markkinointitoimenpiteistä muun muassa siten, että markkinointikustannusten kattamiseen voitaisiin käyttää satovahinkojen korvaamiseen osoitettuja varoja vuonna 1994 yhteensä 60 miljoonaa markkaa.

2. Esityksen vaikutukset

Valtion talousarviossa satovahinkojen korvaamiseen osoitettuja varoja on käytettävissä kuluvan vuoden 50 miljoonan markan määräraha mukaanlukien yhteensä noin 72 miljoonaa markkaa. Niitä on tarkoitus kuluvana vuonna vähentää 60 miljoonaa markkaa, joka kattaisi osan maataloustuottajien osuudesta maataloustuotteiden markkinointikustannuksista. Vähennettävä rahamäärä on otettu huomioon budjetointivuonna maatalouden saamana tulona maataloustulolaissa (736/89) tarkoitetuissa tuotto- ja kustannuslaskelmissa.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään satovahinkojen korvaamisesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annettuun lakiin (530/75) uusi 3 a § seuraavasti:

3 a §

Poiketen siitä, mitä muualla tässä laissa säädetään satovahinkojen korvaamisesta, voidaan valtion talousarvioissa satovahinkokorvausten suorittamista varten osoitettuja varoja vuonna 1994 vähentää 60 miljoonaa markkaa edellyttäen, että vastaava säästö luetaan maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä annetun lain (1518/93) 9 §:ssä tarkoitetuksi maataloustuottajien rahoitusosuudeksi maataloustuotteiden markkinointikustannuksista.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 19 .


Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.