HE 255/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettua lakia siten, että virkamiehen lomauttamista koskevan asian yhteydessä tapahtuneesta yhteistoimintavelvoitteen laiminlyömisestä voitaisiin tuomita hyvitys myös 14 päivän joulukuuta 1994 jälkeen tapahtuneen laiminlyönnin johdosta. Hyvityksen tuomitsemisen mahdollistava lain väliaikainen muutos on voimassa mainittuun päivämäärään saakka.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Valtion virkamiehen lomauttaminen mahdollistettiin 15 päivänä joulukuuta 1992 voimaan tulleella lailla valtion virkamieslain väliaikaisesta muuttamisesta (1237/92). Valtion henkilöstön palvelussuhteen ja sitä koskevan lainsäädännön uudistaminen oli samanaikaisesti valmisteltavana valtiovarainministeriön asettamassa palvelussuhdehankkeessa ja oli odotettavissa, että säännösten uudistaminen antaisi aiheen tarkistaa myös lomautusta koskevia säännöksiä. Toisaalta oli välttämätöntä saada etenkin lomauttamista koskevista säännöksistä käytännön kokemuksia ennen kuin eri osapuolten kesken voitiin yhdessä arvioida, onko tältä osin tarvetta pysyvään lainsäädäntöön. Näistä syistä laki säädettiin määräaikaiseksi olemaan voimassa kahden vuoden ajan sen voimaantulosta. Samanaikaisesti voimaan tulleella lailla yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta (1238/92) säädettiin lomautetulle virkamiehelle oikeus saada työnantajalta hyvitys yhteistoimintavelvoitteen laiminlyömisestä. Vastaavasti myös tämä laki säädettiin määräaikaiseksi.

Uudella, 1 päivänä joulukuuta 1994 voimaan tulevalla valtion virkamieslailla (750/94) kumotaan vuonna 1986 annettu valtion virkamieslaki (755/86). Uuden virkamieslain 8 lukuun on sisällytetty säännökset virkamiehen lomauttamisesta. Nämä säännökset ovat siten osa pysyvää lainsäädäntöä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a § muutetaan siten, että virkamiehen lomauttamista koskevan asian yhteydessä tapahtuneesta yhteistoimintavelvoitteen laiminlyönnistä voitaisiin tuomita hyvitys myös 14 päivän joulukuuta 1994 jälkeen, jolloin määräaikaisen lain voimassaolo päättyy.

2. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkamiestyönä valtiovarainministeriössä. Esityksestä on käyty yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) nojalla yhteistoiminnasta valtionhallintoa ja hallinnonalaa koskevissa henkilöstöasioissa solmitun sopimuksen mukaiset neuvottelut valtion henkilöstöä edustavien keskusjärjestöjen kanssa.

3. Esityksen taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä hallinnollisia vaikutuksia.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 15 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetun lain (651/88) 15 a §:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1102/90), seuraavasti:

15 a §
Hyvitys

Milloin 7 §:n 1―5 tai 10 kohdassa tarkoitettu asia on tahallisesti tai ilmeisestä huolimattomuudesta ratkaistu noudattamatta, mitä 8, 8 a tai 9 §:ssä säädetään, ja virkamies tai työntekijä on asian yhteydessä osa-aikaistettu taikka lomautettu tai irtisanottu, on tällä oikeus saada työnantajalta hyvityksenä enintään 20 kuukauden palkka.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.


Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.