HE 211/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti lasten päivähoidosta annettua lakia siten, että vuoden 1995 elokuun alusta voimaan tulevaksi säädetty alle kouluikäisten lasten oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan siirrettäisiin tulemaan voimaan vuoden 1997 elokuun alusta.

Nykyisen lainsäädännön mukaan alle nelivuotiaiden lasten vanhemmilla tai muilla huoltajilla on oikeus saada lapselle valintansa mukaan kunnallinen päivähoitopaikka tai lasten kotihoidon tukea vuoden 1995 elokuun alusta.

Esityksessä ehdotetaan, että valintaoikeuden laajennusta kolmivuotiaiden ikäluokkaan siirretään kahdella vuodella siten, että järjestelmä tulee voimaan vuoden 1997 elokuun alusta.

Samassa yhteydessä ehdotetaan, että lasten päivähoidosta annetun lain 31 §:ään tehdään eräitä teknisiä tarkistuksia ja että pykälän voimaantuloa täsmennetään.

Esitys liittyy valtion vuoden 1995 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettujen väliaikaisten muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 1995 elokuun alusta ja olla voimassa vuoden 1997 heinäkuun loppuun. Muiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila
1.1. Oikeus lasten kunnalliseen päivähoitoon ja kotihoidon tukeen

Lasten päivähoidosta annetun lain 2 §:n mukaan lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä, sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset. Lasten päivähoito on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarvitaan.

Lain 11 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on lisäksi huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa voidaan antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saamen kielellä.

Vuonna 1985 annettiin laki lasten kotihoidon tuesta (24/85). Lain voimaanpanosta annetun lain (25/85) mukaan laki lasten kotihoidon tuesta tuli asteittain voimaan siten, että vuoden 1990 alusta kaikkien alle kolmivuotiaiden lasten vanhemmat tai muut huoltajat ovat lain 1 §:n edellyttämällä tavalla voineet sairausvakuutuslaissa (364/63) tarkoitetun vanhempainrahakauden päätyttyä saada lapsen hoidon järjestämiseksi valintansa mukaan lasten kotihoidon tukea tai kunnallisen päivähoitopaikan.

Samanaikaisesti lasten kotihoidon tuesta annetun lain antamisen kanssa muutettiin myös lasten päivähoidosta annettua lakia lisäämällä siihen lasten kotihoidon tuesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitetun valintaoikeuden turvaamiseksi uusi 11 a §, jossa säädettiin alle kolmivuotiaiden lasten hoidon järjestämisestä. Sanotun 11 a §:n ja sen voimaantulosäännöksen mukaan kunnan on vuoden 1990 alusta tullut huolehtia alle kolmivuotiaiden lasten perheiden kunnallista päivähoitoa tai lasten kotihoidon tukea koskevan valintaoikeuden toteutumisesta.

Lasten kotihoidon tuesta annettua lakia muutettiin huhtikuun 5 päivänä 1991 annetulla lailla (631/91) siten, että lasten hoitojärjestelyjen edelleenkehittämiseksi lasten kotihoidon tukea ja kunnallista päivähoitopaikkaa koskevaa valintaoikeutta laajennettiin yhdellä ikäluokalla koskemaan alle nelivuotiaiden lasten perheitä. Vastaava muutos tehtiin myös lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:ään lisäämällä säännökseen uusi 2 momentti (630/91). Lait säädettiin tulemaan voimaan vuoden 1993 alusta.

Samassa yhteydessä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n 1 momenttia muutettiin lisäksi siten, että lapsen vanhemmille tai muille huoltajille säädettiin vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus saada lapselle kunnallinen päivähoitopaikka siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy peruskoululaissa (476/83) tarkoitettuna oppivelvollisena peruskouluun. Osa-aikaisesti päivähoitoa tuli järjestää, kun lapsi ennen peruskoululaissa tarkoitettua oppivelvollisuusikää osallistuu esiopetukseen koulussa. Laki säädettiin tulemaan voimaan vuoden 1995 elokuun alusta.

Vuoden 1993 alusta on tullut voimaan uusi lasten kotihoidon tuesta annettu laki (797/92), joka korvaa aikaisemman vastaavan lain. Uudella lailla kotihoidon tuen toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirrettiin kokonaisuudessaan kansaneläkelaitokselle. Lisäksi voimassa olleisiin kotihoidon tukea koskeviin säännöksiin tehtiin joitakin lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. Uuden lain 1 § vastaa asiallisesti edellä selostettua lasten kotihoidon tuen ja kunnallisen päivähoitopaikan välisen valintaoikeuden laajentumista. Säännös oikeuttaa alle nelivuotiaan lapsen vanhemmat tai muut huoltajat, jotka eivät lapsen hoidon järjestämiseksi valitse kunnallista päivähoitopaikkaa, lapsen muulla tavalla tapahtuvan hoidon järjestämiseksi saamaan lasten kotihoidon tukea.

Lasten kotihoidon tuesta annettua lakia ja lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n 2 momenttia on vuoden 1993 alusta voimaan tulleilla lainmuutoksilla (1287/92 ja 1288/92) muutettu väliaikaisesti siten, että vuoden 1993 alusta voimaan tulevaksi säädetty lasten kotihoidon tukea ja kunnallista päivähoitopaikkaa koskevan valintaoikeuden laajentuminen yhdellä ikäluokalla alle nelivuotiaiden lasten perheisiin on valtiontaloudellisista syistä ja ottaen myös huomioon kuntien talouden heikko tilanne siirretty tulemaan voimaan vuoden 1995 elokuun alusta. Valintaoikeus koskee siten vuoden 1995 heinäkuun loppuun edelleen vain alle kolmivuotiaiden lasten vanhempia tai muita huoltajia.

1.2. Päivähoitoa koskeva muutoksenhaku

Vuonna 1985 annetulla asetuksella (29/85) muutettiin lasten päivähoidosta annetun asetuksen (239/73) 3 §:ää siten, että valituskielto alle kolmivuotiaan lapsen päivähoitoon ottamista koskevasta sosiaalilautakunnan päätöksestä poistettiin. Asetuksen muutos perustui pienten lasten hoidon kehittämistä koskevan hallituksen esityksen (HE 202/84 vp) perusteluihin, joiden mukaan on perusteltua, että valituskielto alle kolmivuotiaan lapsen päivähoitopaikan saamisen osalta kumotaan, kun vanhemmilla tai muilla huoltajilla lasten kotihoidon tuesta annetun lain 1 §:n mukaan on oikeus saada alle kolmivuotiaan lapsen hoidon järjestämiseksi kotihoidon tukea tai kunnallinen päivähoitopaikka. Tällöin valitusmahdollisuus lasten kotihoidon tuen ja kunnallisen päivähoitopaikan saamisen osalta vastaavat toisiaan.

Lasten päivähoitoon ottamista koskevaa muutoksenhakua koskevat säännökset siirrettiin lasten päivähoidosta annetusta asetuksesta lasten päivähoidosta annetun lain 31 §:ään samassa yhteydessä, kun huhtikuun 5 päivänä 1991 annetuilla laeilla toteutettujen vuoden 1993 alusta ja vuoden 1995 elokuun alusta voimaan tuleviksi säädettyjen lasten kotihoidon tuesta annetun lain ja lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muutokset tehtiin.

Uusi 31 §:n 1 momentti sisältää yleisen lapsen päivähoitoon ottamista koskevan valituskiellon. Pykälän 2 momentin mukaan lain 11 a §:ssä tarkoitetun lapsen päivähoitoon ottamista koskevaan sosiaalilautakunnan päätökseen saadaan kuitenkin edelleen hakea valittamalla muutosta lääninoikeudelta.

Laki säädettiin tulevaksi voimaan 1 päivänä elokuuta 1995, kuitenkin siten, että säännöstä sovelletaan lain 11 a §:n 1 momentin tarkoittamissa asioissa 1 päivästä helmikuuta 1995 ja lain 11 a §:n 2 momentin tarkoittamissa asioissa 1 päivästä heinäkuuta 1992 alkaen.

2. Ehdotetut muutokset

Valtion vuoden 1995 talousarvioesityksen momentin 33.32.30 mukaan hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esitykset laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain (36/73) ja lasten kotihoidon tuesta annetun lain (24/85) muuttamisesta siten, että 1.8.1995 voimaan tulevaksi säädetty päivähoitopaikan ja kotihoidon tuen valintaoikeutta koskeva laajennus yhdellä uudella ikäluokalla koskemaan 3-vuotiaiden ikäryhmää sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden laajennus koskemaan kaikkia lapsia peruskoulun aloittamiseen asti siirretään toteutettavaksi 1.8.1997.

2.1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vuoden 1995 elokuun alusta voimaan tulevaksi säädetty lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n 1 momentin muutos takaa sanotusta ajankohdasta lukien alle kouluikäisille lapsille oikeuden kunnalliseen päivähoitopaikkaan. Valtiontaloudellisista syistä ja ottaen myös huomioon nykyinen kuntien talouden heikko tilanne, ehdotetaan, että oikeuden voimaantuloa siirretään kahdella vuodella vuoden 1997 elokuun alkuun.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että oikeus valita joko päivähoitopaikka tai kotihoidon tuki laajenee lasten kotihoidon tuesta annetun lain ja lasten päivähoidosta annetun lain mukaisesti koskemaan alle nelivuotiaiden lasten vanhempia tai muita huoltajia vasta vuoden 1997 elokuun alusta.

Yhdenmukaisesti edellä mainittujen kunnallista päivähoitopaikkaa ja lasten kotihoidon tukea koskevaa valintaoikeutta koskevien säännösten kanssa ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n 1 momenttia, joka on säädetty tulemaan voimaan elokuun alusta vuonna 1995, siten, että oikeus päivähoitopaikkaan olisi vuoden 1997 heinäkuun loppuun saakka edelleen vain alle kolmivuotiailla.

2.2. Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Yhdenmukaisesti edellä esitetyn kanssa hallitus esittää, että lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että kunnallisen päivähoidon ja lasten kotihoidon tuen valintaoikeuden laajentuminen yhdellä ikäluokalla koskemaan alle nelivuotiaiden lasten vanhempia tai muita huoltajia siirrettäisiin edelleen kahdella vuodella tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 1997. Valintaoikeus koskisi siten vuoden 1997 heinäkuun loppuun saakka edelleen vain alle kolmivuotiaiden lasten vanhempia tai huoltajia.

2.3. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vuoden 1993 alusta tuli voimaan laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta (736/92), jolla luovuttiin pakollisesta sosiaalilautakunnasta kunnassa. Sosiaalihuoltoon kuuluvien tehtävien hoito tulee kuitenkin lain 6 §:n 1 momentin mukaan antaa kunnan määräämälle monijäseniselle toimielimelle. Toimielin on kunnallislain perusteella luottamushenkilöelin. Kysymykseen voi tulla kunnanhallitus, lautakunta tai toimikunta. Sanotusta muutoksesta johtuen lain 31 §:ssä nykyisin mainittu sosiaalilautakunta ehdotetaan korvattavaksi sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla toimielimellä.

Lasten päivähoito-oikeutta koskevasta muutoksenhakuoikeudesta on nykyisin säännelty sekä lasten päivähoidosta annetun lain 31 §:ssä että asetuksen 3 §:ssä. Lain 31 §:ää sovelletaan sen voimaantulosäännöksen mukaan 11 a §:n 1 momentin tarkoittamissa asioissa vasta 1 päivästä helmikuuta 1995. Esityksessä ehdotetaan, että lain 31 § saatetaan voimaan kokonaisuudessaan mahdollisimman pian. Tällöin voidaan kumota asetuksen 3 §.

3. Esityksen vaikutukset

Lasten kotihoidon tukea ja kunnallista päivähoitopaikkaa koskevan valintaoikeuden laajennus kolmivuotiaiden lasten perheisiin sekä vuoden 1995 elokuun alusta voimaan tulevaksi säädetty alle kouluikäisten lasten perheiden oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan oli tarkoitus toteuttaa siten kuin hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a ja 31 §:n sekä lasten kotihoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 319/1990 vp) oli ehdotettu. Hallituksen esityksen perusteluissa esitetyn arvion mukaan uuden lainsäädännön mukaisesti vuosina 1991―1995 olisi tullut perustaa vuosittain keskimäärin 7 500 päivähoitopaikkaa. Näiden paikkojen perustamisen arvioitiin edellyttävän vuosittain noin 1 500 uutta virkaa päivähoidon hoito- ja kasvatustehtäviin. Lisäksi arvioitiin vuosittain tarvittavan noin 300 uutta virkaa päivähoidon muihin tehtäviin. Vuoden 1989 lopussa päivähoitopaikkoja oli yhteensä noin 214 000.

Päivähoitopaikkojen tarve ja määrä on supistunut huomattavasti vuoden 1989 tasosta lähinnä työttömyyden kasvun seurauksena. Kuntien mahdollisuuksia nykyistä joustavampaan päivähoidon toteuttamiseen on myös lisätty väljentämällä päivähoidon ryhmäkokonormeja vuoden 1993 alusta voimaan tulleella lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutoksella (806/92).

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) tekemän selvityksen mukaan valtaosalla kuntia oli vuoden 1994 alussa senhetkiseen kysyntään nähden riittävästi päivähoitopaikkoja. Päivähoitopaikkoja oli kaiken kaikkiaan noin 179 000, joista päiväkodeissa 2/3 ja perhepäivähoidossa 1/3. Selvityksen mukaan samanaikaisesti oli päivähoitopaikoista ylitarjontaa noin 7 100 hoitopaikkaa ja vajausta noin 2 800 hoitopaikkaa.

Kun alle kouluikäisten lasten subjektiivista oikeutta kunnalliseen päivähoitoon siirretään lakiehdotuksen mukaisesti, kunnilla ei ole ehdotonta velvollisuutta järjestää puuttuvaksi arvioitua päivähoitoa ennen elokuun 1 päivää 1997. Kunnat voisivat siten nykytilanteeseen nähden jättää perustamatta noin 2 800 päivähoitopaikkaa, joiden kustannusvaikutus vuositasolla olisi noin 94 miljoonaa markkaa, mistä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus olisi noin 34 miljoonaa markkaa ja sisäasiainministeriön yleinen valtionosuus noin 4 miljoonaa markkaa. Perustamiskustannusten ja paranevan työllisyystilanteen vaikutus nostaa kustannuksia myöhemmässä vaiheessa.

Kotitalouksien kannalta päivähoito-oikeuden siirtämisellä on kustannuksia lisäävä vaikutus, koska osa perheistä joutuu hankkimaan päivähoitoa kunnallisen palvelujärjestelmän ulkopuolelta tai vanhemmat joutuvat jäämään itse hoitamaan lasta kotiin. Yksittäisen lapsen kohdalla hoitaminen yksityisessä päivähoidossa merkitsee perheelle arviolta keskimäärin noin 13 000 markkaa korkeampia vuosittaisia kustannuksia verrattuna kunnallisen päivähoidon käyttöön.

Vuoden 1995 elokuun alusta voimaan tulevaksi säädetyn lasten kotihoidon tukea ja kunnallista päivähoitopaikkaa koskevan valintaoikeuden laajennuksen yhdellä ikäluokalla koskemaan kaikkia alle nelivuotiaita lapsia on arvioitu vuositasolla tuovan kotihoidon tuen piiriin keskimäärin 17 000 uutta perhettä. Lain valmistelun yhteydessä tuen piiriin arvioitiin siirtyvän noin 15 000 perhettä. Perheiden määrän arvioitu kasvu johtuu työttömyyden kasvusta. Vastaavasti päivähoidosta on arvioitu vapautuvan paikkoja kolmivuotiaiden ikäryhmästä kotihoidon tuen laajenemisen seurauksena. Vapautuvista paikoista aiheutuvan säästön arvioidaan vuositasolla olevan 300 miljoonaa markkaa, mistä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus on 108 miljoonaa markkaa ja sisäasiainministeriön yleinen valtionosuus 14 miljoonaa markkaa.

Toisaalta kotihoidon tuen laajenemisesta kunnalle aiheutuvat kustannukset olisivat vuositasolla noin 600 miljoonaa markkaa, josta sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus olisi noin 216 miljoonaa markkaa ja sisäasiainministeriön yleinen valtionosuus 28 miljoonaa markkaa. Valintaoikeutta koskevan laajennuksen voimaantulon siirtämisestä vuoden 1995 elokuun alusta vuoden 1997 elokuun alkuun syntyisi vastaava kustannusten säästö sekä kunnille että valtiolle.

Niille perheille, jotka olisivat päässeet tuen piiriin, lasten kotihoidon tuen laajennuksen siirtäminen aiheuttaa keskimäärin noin 35 000 markan vuosittaisen bruttoetuuden menetyksen.

Vuonna 1995 elokuun alusta toteutettavaksi suunnitellun pienten lasten hoitojärjestelmän laajentamisen kokonaiskustannukset viideltä kuukaudelta ilman esityksen mukaisia siirtoja olisivat olleet yhteensä noin 165 miljoonaa markkaa, josta sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus olisi noin 60 miljoonaa markkaa ja sisäasiainministeriön yleinen valtionosuus noin 8 miljoonaa markkaa.

Esityksen vaikutukset on otettu huomioon valtion vuoden 1995 talousarvioesityksen momentin 33.32.30 määrärahan mitoituksessa. Momentille ei sisälly lakien voimaantulosta aiheutuvia kustannuksia, jotka olisivat vuositasolla 394 miljoonaa markkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus tästä olisi ollut 142 miljoonaa markkaa.

4. Asian valmistelu

Valtion vuoden 1993 talousarvioesityksen yleisperusteluissa todettiin, että lasten päivähoidon ja lasten kotihoidon tuen valintaoikeutta koskeva laajennus yhdellä ikäluokalla 1 päivänä tammikuuta 1993 siirretään toteutettavaksi 1 päivänä elokuuta 1995. Tuolloin ehdotettiin luovuttavaksi 1 päivänä elokuuta 1995 voimaan tulevaksi säädetystä lasten päivähoito-oikeuden laajennuksesta.

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä.

5. Voimaantulo

Esitys liittyy valtion vuoden 1995 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta ehdotettu laki sekä lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ehdotettu laki ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 1995 ja olemaan voimassa 31 päivään heinäkuuta 1997.

Koska lasten päivähoitopaikkaa on lasten päivähoidosta annetun asetuksen 2 §:n 3 momentin mukaisesti haettava viimeistään kuusi kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitoa ja kunnat päättävät päivähoitopaikkojen myöntämisestä ennen 1 päivänä elokuuta alkavan toimintakauden alkua, on tarkoituksenmukaista, että valitusoikeus päätöksestä on olemassa jo ennen päivähoito-oikeuden laajennuksen voimaantuloa. Tämän vuoksi ehdotettua lakia ei sovellettaisi helmikuun 1 päivän 1997 jälkeen niihin hakemuksiin, jotka koskevat päivähoitopaikan saamista 1 päivästä elokuuta 1997.

Lasten päivähoidosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin se on mahdollista sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu ja samalla kumoutuu lasten päivähoidosta annetun asetuksen 3 §.

6. Säätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentin mukaan lakiehdotus, joka heikentää toimeentulon lakisääteistä perusturvaa, voidaan jättää lepäämään.

Antamassaan vastauksessa hallituksen esitykseen laiksi valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta (HE 234/1991 vp) eduskunta edellytti, että lainsäädäntötoimin ei heikennetä sellaisia palveluja, jotka perustoimeentuloa turvaavan merkityksensä vuoksi ovat rinnastettavissa toimeentulon lakisääteiseen perusturvaan.

Lasten kotihoidon tuki ja lasten päivähoito kunnallisen palvelujärjestelmän osina muodostavat vaihtoehtoiset mahdollisuudet lapsen hoidon järjestämiseksi. Lain, jolla siirrettiin vuoden 1993 alusta voimaan tulevaksi säädetyn kotihoidon tukea ja päivähoitoa koskevan valintaoikeuden laajennuksen voimaantuloa vuoteen 1995, ei katsottu heikentäneen valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentissa tarkoitettua toimeentulon lakisääteistä perusturvaa.

Siten esitetyt väliaikaiset muutokset eivät hallituksen käsityksen mukaan edellytä perustuslain säätämisjärjestystä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/73) 11 a §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 11 a §:n 1 momentti 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (630/91) ja 2 momentti 21 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (798/92), seuraavasti:

11 a §

Sen lisäksi, mitä 11 §:ssä säädetään, kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat saada lapselle kunnan järjestämän 1 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun päivähoitopaikan sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa (364/63) tarkoitettua äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, ja että lapsi voi olla päivähoidossa siihen saakka, kunnes hän täyttää kolme vuotta. Päivähoitoa on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä lapsen vanhempien tai muiden huoltajien toivomassa muodossa.

Alle kolmivuotiaan lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla, jotka eivät lapsen hoidon järjestämiseksi valitse kunnan järjestämää 1 momentin mukaista päivähoitopaikkaa, on lapsen muulla tavalla tapahtuvan hoidon järjestämiseksi oikeus saada lasten kotihoidon tuesta annetun lain (797/92) mukaista tukea.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 1997.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta helmikuun 1 päivän 1997 jälkeen niihin hakemuksiin, jotka koskevat päivähoitopaikan saamista 1 päivästä elokuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


2.

Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1287/92) voimaantulosäännös seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 1997.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.


3.

Laki lasten päivähoidosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/73) 31 §, sellaisena kuin se on 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (630/91), seuraavasti:

31 §

Lapsen päivähoitoon ottamista koskevaan sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saadaan siinä tarkoitetun toimielimen päätökseen kuitenkin hakea muutosta valittamalla niin kuin sosiaalihuoltolain 46 §:ssä säädetään, milloin päätös koskee 11 a §:ssä tarkoitetun lapsen päivähoitoon ottamista.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .

Tällä lailla kumotaan lasten päivähoidosta 16 päivänä maaliskuuta 1973 annetun asetuksen (239/73) 3 §, sellaisena kuin se on muutettuna 17 päivänä kesäkuuta 1983 ja 11 päivänä tammikuuta 1985 annetuilla asetuksilla (550/83 ja 29/85).

Tämän lain tultua voimaan ei sovelleta, mitä lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (630/91) voimaantulosäännöksessä on säädetty lain 31 §:n voimaantulosta ja soveltamisesta.


Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.