HE 197/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirjastolakia väliaikaisesti siten, että veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttö laista aiheutuviin menoihin olisi mahdollista vuonna 1995.

Esitys liittyy valtion vuoden 1995 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1995 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Valtioneuvosto on 14 päivänä lokakuuta 1992 tehnyt periaatepäätöksen, jolla veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttöä tieteen, taiteen, urheilun sekä liikunta ― ja nuorisokasvatustyön tukemiseen supistetaan vuosina 1993―1995 siten, että valtion lakisääteisiä menoja siirretään veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista rahoitettaviksi.

Arpajaislain (491/65) mukaan veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat on tarkoitettu käytettäväksi urheilun ja liikuntakasvatustyön sekä tieteen, taiteen ja nuorisokasvatustyön tukemiseen.

Valtion vuoden 1995 talousarvioesitykseen sisältyy veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttö kirjastotoimen menoihin. Ehdotettu veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttötarkoitus saattaa joltakin osin olla ristiriidassa edellä mainitussa arpajaislaissa säädetyn käyttötarkoituksen kanssa. Tämän vuoksi ehdotetaan kirjastolakia (235/86) muutettavaksi väliaikaisesti siten, että laista aiheutuviin menoihin voidaan käyttää myös veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja vuonna 1995.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Valtion vuoden 1995 talousarvioesityksen momentin 29.90.52, Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen, selvitysosassa on osoitettu 70 900 000 markan määräraha käytettäväksi kirjastojen valtionosuusmenoihin. Tällöin on talousarvioesityksen momentin 29.94.30, Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin, määrärahaa voitu vähentää vastaavalla summalla.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 21 päivänä maaliskuuta 1986 annettuun kirjastolakiin väliaikaisesti uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §

Tässä laissa tarkoitettuihin valtionosuuksiin voidaan käyttää myös veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.


Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.