HE 194/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 1995

Valtion asuntorahastosta annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaan, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa laissa (351/93), valtion asuntorahastolle voidaan ottaa valtion talousarviossa vahvistetun myöntämisvaltuuden nojalla myönnettyjen lainojen rahoittamiseksi lainaa eduskunnan myöntämien lainanottovaltuuksien rajoissa sen mukaan kuin valtioneuvosto määrää.

Valtion asuntorahastosta annetun lain 2 §:ään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla (1194/93) lisätyn 3 momentin mukaan valtion asuntorahasto voi valtion talousarviossa vahvistetun myöntämisvaltuuden nojalla myönnettyjen lainojen rahoittamiseksi myös arvopaperistaa asunto- ja aravalainasaataviaan eduskunnan myöntämien arvopaperistamisvaltuuksien rajoissa sen mukaan kuin valtioneuvosto määrää.

Jotta valtion asuntorahasto voisi myöntää vuonna 1995 uusia aravalainoja valtion talousarviossa osoitetun yhteensä 3 390 miljoonan markan suuruisen myöntämisvaltuuden mukaisesti, sille pitäisi antaa valtion asuntorahastosta annetun lain edellyttämät valtuudet lainanottoon ja lainanottoa korvaavaan arvopaperistamiseen. Rahaston nettovarainhankintatarve on rahaston omat tulot huomioon ottaen arvioitu yhteensä 1 600 miljoonaksi markaksi. Ottaen huomioon varainhankinnan käytännön järjestelyissä tarvittava mahdollisuus joustavuuteen pitkä- ja lyhytaikaisen varainhankinnan välillä, tarvittava valtuus rahaston pitkä- ja lyhytaikaiseen bruttovarainhankintaan vuonna 1995 arvioidaan yhteensä 2 600 miljoonaksi markaksi. Asuntorahastolle annettaisiin mahdollisuus asunto- ja aravalainojen arvopaperistamiseen, jotta rahaston varainhankinta voisi tapahtua tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Tarkoituksena on, että eduskunta antaisi valtion asuntorahastosta annetussa laissa edellytetyt valtuudet rahaston lainanottoon ja arvopaperistamiseen sekä määräisi varainhankinnan yhteenlasketun enimmäismäärän. Rahaston lainanotto ja arvopaperistaminen on tarkoitus toteuttaa valtion asuntorahastosta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna 17 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1194/93), siten, että lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettujen lainojen samoin kuin lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun arvopaperistamisen edellyttämät valtioneuvoston päätösehdotukset esitellään valtioneuvostolle valtiovarainministeriöstä. Tarkoituksena on, että valtioneuvosto eduskunnan myöntämien lainanotto- ja arvopaperistamisvaltuuksien perusteella tekisi valtion asuntorahastoa varten kehyspäätöksiä, joissa annettaisiin yleisiä lainanoton ja arvopaperistamisen ajoitukseen, enimmäiskustannuksiin ja muihin ehtoihin liittyviä määräyksiä rahaston lainanotosta ja arvopaperistamisesta.

Valtion asuntorahastosta annetun lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan, sellaisena kuin se on muutettuna 17 päivänä joulukuuta 1993, asuntorahaston johtokunnan tehtävänä on tehdä 2 §:n 2―4 momentissa tarkoitettujen valtuuksien rajoissa päätökset rahaston toimintaa varten otettavista lainoista ja niiden ehdoista, arvopaperistamisesta ja siihen liittyvästä lisäkoron maksamisesta ja saatavien vaihtamisesta sekä arvopapereiden ostamisesta ja lisävakuusjärjestelyistä.

Varainhankinta on tarkoitus pääosin toteuttaa arvopaperistamisella. Arvopaperistamisella tapahtuva varainhankinta tullee markkinasyistä johtuen olemaan pääasiassa ulkomaaan valuutan määräistä. Arvopaperistamisen samoin kuin mahdollisen ulkomaisen lainanoton käytännön toteutus mukaanlukien yhteydenpito markkinoihin ja investoijiin on valtiovarainministeriön tehtävä. Suomen markka -määräisen kotimaisen lainanoton käytännön toteutuksen hoitaisi valtiokonttori.

Valtion asuntorahaston varainhankinnan toteuttamisedellytyksiä parantaa myös mahdollinen koron- ja valuutanvaihtosopimusten (swapsopimus) käyttäminen. Tällaisten sopimusten tekeminen voi olla tarpeen erityisesti valtion ja asuntorahaston kannalta tarkoituksenmukaisimman arvopaperistamisrakenteen toteuttamiseksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten tekeminen voi olla edellytyksenä esimerkiksi arvopaperistamisen yhteydessä otettavan ulkomaisen lainan luottoluokituksen korottamiseksi. Käytännössä tämä voi merkitä sitä, että valtio voisi ottaa valuuttariskin markan ja arvopaperistamisessa käytettävän ulkomaan valuutan välillä. Tämän vuoksi ja koska myös suoran lainanoton kustannustehokkuutta voidaan koron- ja valuutanvaihtosopimuksin parantaa esitetään, että tällaisten sopimusten tekeminen sallittaisiin valtioneuvoston määräämissä rajoissa myös asuntorahaston ulkomaisen varainhankinnan yhteydessä. Tehtävien koron- ja valuutanvaihtosopimusten enimmäismääräksi esitetään nettovarainhankintatarpeen mukaiset 1 600 miljoonaa markkaa. Tämän lisäksi olisi tarpeen sallia välivaiheena käytettävät koron- ja valuutanvaihtosopimukset, jotka ehkä ovat tarpeen arvopaperistamis- tai lainanottorakenteen toteuttamisessa.

Valtion asuntorahastosta annetun lain 2 §:ään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla (1194/93) lisätyn 4 momentin mukaan valtion asuntorahastolla on oikeus eduskunnan erikseen myöntämien valtuuksien rajoissa sen mukaan kuin valtioneuvosto määrää ostaa takaisin liikkeelle laskemiaan tai arvopaperistamisen yhteydessä käytettävän erityisyhteisön liikkeelle laskemia arvopapereita sekä sitoutua lisävakuusjärjestelyyn arvopaperistettujen asunto- ja aravalainojen maksamisen vakuudeksi.

Valtion vuoden 1995 talousarvioesityksen mukaan valtion asuntorahastolle tulisi saada vuonna 1995 arvopaperistettujen lainojen maksamisen vakuudeksi 120 000 000 markan suuruinen valtuus ostaa arvopapereita tai sitoutua lisävakuusjärjestelyyn.

Edellä lausutun perusteella ehdotetaan,

että Eduskunta oikeuttaisi valtioneuvoston määräämillä ehdoilla hankkimaan vuonna 1995 varoja asuntorahastolle valtion asuntorahastosta annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti lainanotolla tai saman pykälän 3 momentissa tarkoitetulla tavalla arvopaperistamalla yhteensä enintään 1 600 000 000 markan nettomäärään asti kuitenkin siten, että bruttomääräinen varainhankinta saa olla enintään 2 600 000 000 markkaa ja että valtiovarainministeriön tehtävänä on sekä ottaa ulkomaiset lainat ja päättää niiden tarkemmista ehdoista että hankkia varoja arvopaperistamalla ja päättää arvopaperistamisen tarkemmista ehdoista ja valtiokonttorin tehtävänä on ottaa Suomen markka -määräiset kotimaiset lainat ja päättää niiden tarkemmista ehdoista,

että Eduskunta oikeuttaisi valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön tai valtiokonttorin tekemään vuonna 1995 valtion asuntorahaston varainhankintaan liittyviä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia pääomamäärältään yhteensä enintään 1 600 000 000 markan lainojen osalta lisättynä määrällä, jotka aiheutuvat sopimuksista, joita tarvitaan välivaiheena päämäärän ollessa arvopaperistamis- tai lainarakenteen toteuttamisessa, ja

että Eduskunta antaisi valtioneuvoston määräämillä ehdoilla arvopaperistettujen lainojen maksamisen vakuudeksi 120 000 000 markan suuruisen valtuuden vuonna 1995 ostaa arvopaperistamisen yhteydessä liikkeeseen laskettavia arvopapereita tai sitoutua lisävakuusjärjestelyyn.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.