HE 193/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjoismaiden Investointipankille annetun valtion takauksen korottamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta päättäisi oikeuttaa valtioneuvoston korottamaan Pohjoismaiden Investointipankille pohjoismaisen projekti-investointiluottojärjestelmän vakuudeksi annettua valtion takausta 167,4 miljoonasta Kansainvälisen Valuuttarahaston erityisnosto-oikeudesta (SDR) 357,095 miljoonaan ECU:un.


PERUSTELUT

1. Pohjoismainen projekti-investointiluottojärjestelmä

Pohjoismaiden Investointipankin hallinnoima projekti-investointiluottojärjestelmä (PIL) luotiin vuonna 1982 tavoitteena tukea pohjoismaista vientiä kehitysmaihin ja suunnitelmatalousmaihin. Projekti-investointiluottoja myönnetään pohjoismaiden ulkopuolella toteutettaviin projekteihin, joissa on toimittajina yrityksiä vähintään kahdesta pohjoismaasta. Luottoja myönnetään myös kohteisiin, joissa luottopäätöksen tekoajankohtana on tarjoajina yrityksiä vähintään kahdesta pohjoismaasta, vaikka lopullinen tilaus tapahtuisikin vain yhdestä pohjoismaasta. Projekti-investointiluoton antajana voi olla Pohjoismaiden Investointipankki tai sen takauksella muu pohjoismainen pankki taikka yritysrahoitusta harjoittava rahalaitos.

Luottojen ja takausten yhteismäärä voi projekti-investointiluottojärjestelmän nykyisissä puitteissa olla enintään 1 000 miljoonaa SDR, joka vastaa noin 1 226 miljoonaa ECU. PIL-järjestelmällä on erityinen takausjärjestelmä, jossa pankin jäsenvaltiot ovat antaneet pankille takauksen, joka kattaa enintään 90 prosenttia pankille kustakin projekti-investointiluotosta mahdollisesti aiheutuvasta luottotappiosta. Projekti-investointiluottojärjestelmä ei ole toistaiseksi aiheuttanut pankin jäsenmaille eikä pankille luottotappioita.

Eduskunnan vuosina 1982, 1986 ja 1991 myöntämien takausvaltuuksien nojalla (asetukset 474/82, 909/86 ja 222/91) valtioneuvosto on antanut Suomen osalta projekti-investointiluottoja koskevan valtion takauksen enintään 167,4 miljoonaan SDR:ään asti.

Vuoden 1994 elokuun loppuun mennessä on Pohjoismaiden Investointipankki käyttänyt projekti-investointiluottojärjestelmän 1 000 miljoonan SDR:n enimmäismäärästä yhteensä 878 miljoonaa SDR seuraavasti: myönnettyjä ja nostettuja luottoja 541 miljoonaa SDR, myönnettyjä vielä nostamattomia luottoja 254 miljoonaa SDR sekä luottolupauksia 83 miljoonaa SDR. Suomalaiset yritykset ovat pankin arvion mukaan saaneet noin 22 prosenttia rahoitetuista hankinnoista.

2. Ehdotettava takausvaltuuden korottaminen

Pohjoismaiden Ministerineuvosto on 25 päivänä maaliskuuta 1994 päättänyt korottaa Pohjoismaiden Investointipankin projekti-investointiluottojärjestelmän enimmäismäärää 1 000 miljoonasta SDR:stä 2 000 miljoonaan ECU:un ja muuttaa Pohjoismaiden Investointipankin sääntöjä vastaavasti. Jotta projekti-investointiluottojärjestelmän laskentavaluutta olisi sama kuin Pohjoismaiden Investointipankin, sääntöjä muutetaan myös siten, että SDR:n sijasta määrät ilmoitetaan ECU:ina. Korotus edellyttää, että pankin jäsenvaltiot korottavat antamaansa takausta yhteensä 900 miljoonasta SDR:stä 1 800 miljoonaan ECU:un. Takausmäärän korotuksesta vastaavat jäsenvaltiot niin sanotun pohjoismaisen jakoperusteen mukaisessa suhteessa. Suomen osuus on vuonna 1994 käytettävän jakoperusteen mukaisesti 21,8 prosenttia. Tämä merkitsee Suomen takausvastuun enimmäismäärän nousemista 167,4 miljoonasta SDR:stä 357,095 miljoonaan ECU:un (noin 1 219 miljoonasta markasta noin 2 192 miljoonaan markkaan).

Sen perusteella mitä edellä on lausuttu, esitetään,

että Eduskunta päättäisi oikeuttaa valtioneuvoston vastavakuuksia vaatimatta tämän määräämillä ehdoilla korottamaan Pohjoismaiden Investointipankin myöntämien tai takaamien pohjoismaisten projekti-investointiluottojen maksamisen ja muiden sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi annettua omavelkaista valtion takausta enintään 357 095 000 ECU:un asti.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.