HE 177/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 24 kuukauden verovapaan talletuksen tekeminen laissa säädetyin nykyisin ehdoin olisi mahdollista vielä vuonna 1995.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1995 alusta ja sitä sovellettaisiin vuoden 1995 aikana 24 kuukaudeksi tehtyihin talletuksiin, jotka ovat nostettavissa mainitun vuoden jälkeen.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Suomessa siirryttiin rahoitusmarkkinoiden vapautuessa korkotulon lähdeverotukseen. Laki korkotulon lähdeverosta (1341/90) tuli voimaan vuoden 1991 alussa. Talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslaki (726/88) on kuitenkin ollut määräaikaisena voimassa rahamarkkinoiden sopeutumisen helpottamiseksi vielä lähdeverojärjestelmän voimaan tulon jälkeenkin, vaikka verovapaista määräaikaistalletuksista oli tuossa vaiheessa tarkoitus luopua varsin pikaisesti. Verovapaitten määräaikaistilien talletuskanta on edelleen lähdeverollisia tilejä suurempi, ja vähäisestä tuotosta huolimatta tuloverolain nojalla pysyvästi verovapaaksi säädetyillä käyttelytileillä on varoja puolitoistakertaisesti määräaikaistalletuksiin verrattuna.

Talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain säännösten mukaan luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän veronalaisena tulona ei pidetä korkoa määräaikaisesta, 24 kuukaudeksi vuosina 1989―1994 tai 36 kuukaudeksi vuosina 1989―1993 tehdystä talletuksesta yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspankkiin tai ulkomaisen luottolaitoksen täällä olevaan sivukonttoriin taikka vastaavalle tilille osuuskunnan säästökassaan. Verovapauden edellytyksenä on, että talletukselle maksettava korko on sidottu Suomen Pankin peruskorkoon, vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä, jos korko maksetaan 24 kuukaudeksi tehdylle talletukselle. Tätä esitystä annettaessa eli syyskuussa 1994 Suomen Pankin peruskorko on 5,25 prosenttia, joten 24 kuukauden määräaikaistalletusten enimmäiskorko on 3,25 prosenttia.

Edellä tarkoitetuille tileille 36 kuukaudeksi tehtyjä talletuksia ei ole ollut mahdollista tehdä enää vuoden 1993 päättymisen jälkeen. Verovapaita obligaatioita ei myöskään ole voitu laskea liikkeeseen enää vuoden 1992 päättymisen jälkeen.

Rahoitusmarkkinoiden viime vuosien kriisin seurauksena pankkien taloudellinen tilanne on edelleen huono. Tässä tilanteessa on vältettävä muutoksia, jotka olisivat omiaan heikentämään muutoinkin heikkoa korkokatetta. Esityksessä ehdotetaan, että talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslakia jatkettaisiin vuodella siten, että 24 kuukauden määräaikaistalletuksia olisi mahdollista tehdä vielä vuoden 1995 aikana. Lain voimassaolon jatkamista puoltaa myös se, että muussa tapauksessa vuoden 1993 aikana tehdyt 36 kuukauden talletukset erääntyisivät samaan aikaan 24 kuukaudeksi kuluvana vuonna tehtyjen talletusten kanssa eli vuoden 1996 loppuun mennessä. Tämä saattaisi aiheuttaa levottomuutta rahoitusmarkkinoilla. Muutoksen seurauksena vuonna 1995 tehdyt 24 kuukauden talletukset erääntyisivät vasta vuoden 1997 loppuun mennessä.

2. Esityksen vaikutukset

Kesäkuun lopussa kuluvana vuonna 36 kuukaudeksi tehtyjen talletusten määrä oli 23,5 miljardia markkaa ja keskikorko 4,25 prosenttia. Samaan aikaan 24 kuukaudeksi tehtyjen talletusten määrä oli vajaat 42 miljardia markkaa. Keskikorko oli 3,25 prosenttia. Lähdeverollisten tilien keskikorko oli 4,57 prosenttia ja talletuskanta vajaat 47 miljardia markkaa. Verovapailla sekki- ja käyttelytileillä oli kesäkuun lopussa runsaat 95 miljardia markkaa, keskikoron ollessa 1,69 prosenttia. Verovapaille määräaikaistileille ohjautunee vuoden 1995 aikana tällaisilla tileillä jo olleita varoja, joten esityksellä ei ole olennaista vaikutusta veron tuottoon.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 1995 alusta. Sitä sovellettaisiin 24 kuukauden määräaikaistalletuksille kertyvään korkoon.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä heinäkuuta 1988 annetun talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain (726/88) 1 §:n 1 momentin 1 kohta ja 6 §,

sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä lokakuuta 1992 annetussa laissa (921/92), seuraavasti:

1 §

Luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän veronalaisena tulona ei pidetä valtion- ja kunnallisverotuksessa korkoa talletuksesta, joka on tehty yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspankkiin tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaan sivukonttoriin taikka vastaavalle tilille osuuskunnan säästökassaan, jos:

1) talletus tehdään edellä tarkoitetulle tilille 24 kuukaudeksi vuosina 1989―1995 ja talletuksen vuotuinen korko on enintään Suomen Pankin peruskorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä; tai


6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Lakia sovelletaan myös sellaisiin vuosina 1989―1995 24 kuukauden määräajaksi tehtyihin talletuksiin, jotka ovat nostettavissa vasta vuoden 1995 jälkeen, ja sellaisiin 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin vuosina 1992 ja 1993 36 kuukauden määräajaksi tehtyihin talletuksiin, jotka ovat nostettavissa vasta vuoden 1993 jälkeen.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1995.

Lakia sovelletaan 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuille talletuksille 1 päivänä tammikuuta 1995 ja sen jälkeiseltä ajalta kertyvään korkoon.


Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.