HE 125/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työsopimuslain 2 §:n 2 momenttiin

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi väliaikainen laki, jonka perusteella pitkäaikaistyötöntä palkattaessa työsopimus voitaisiin tehdä määräajaksi, vaikkei työsopimuslaissa säädettyjä määräaikaisen työsopimuksen edellytyksiä olisikaan olemassa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu ja olemaan voimassa vuoden 1996 loppuun.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli työministeriön työnvälitystilaston mukaan vuoden 1994 huhtikuun lopussa 128 000, mikä on 26 prosenttia kaikista työttömistä. Tämän vuoden lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä uhkaa nousta 200 000:een, minkä vuoksi pitkäaikaistyöttömyys on nousemassa entistä keskeisemmäksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Pitkittyvä työttömyys vaikeuttaa merkittävästi avoimille työmarkkinoille sijoittumista. Määräaikaisten työsuhteiden kautta pitkään työttömänä ollut henkilö voisi ylläpitää ammattitaitoaan ja työmotivaatiotaan sekä työmarkkinakelpoisuuttaan. Mahdollisuus solmia nykyistä joustavammin määräaikaisia työsopimuksia kannustaisi myös yrityksiä lisäämään työpaikkoja.

Työsopimuslain (320/70) 2 §:n 1 momentin mukaan työsopimus voidaan tehdä määräajaksi tai olemaan voimassa toistaiseksi. Sopimusta on pidettävä määräajaksi tehtynä myös silloin, kun on sovittu määrätystä työstä tai työsuhteen kestämisaika muutoin käy ilmi sopimuksen tarkoituksesta.

Saman pykälän 2 momentin mukaan määräaikainen työsopimus voidaan tehdä, jos työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava määräaikaista sopimusta edellyttävä seikka on siihen syynä tahi jos työnantajalla on muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä, perusteltu syy määräaikaisen työsopimuksen solmimiseen. Määräaikaisen työsopimuksen vähimmäispituutta ei ole säännöksessä rajoitettu.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on lisätä pitkäaikaistyöttömien työllistämismahdollisuuksia säätämällä erillinen laki. Pitkäaikaistyöttömien kohdalla voitaisiin poiketa työsopimuslain 2 §:n 2 momentissa säädetyistä, määräaikaisen työsopimuksen tekemistä koskevista edellytyksistä. Työsopimus voitaisiin tehdä määräaikaisena, kuitenkin vähintään kuuden kuukauden pituisena, myös sellaisissa tapauksissa, joissa nykyisin olisi tehtävissä vain toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Ehdotetusta laista riippumatta työsopimuslain voimassa oleva 2 §:n 2 momentti koskisi edelleen myös pitkäaikaistyöttömiä sikäli, että heidän kanssaan voitaisiin tehdä 2 §:n 2 momentin edellytysten täyttyessä myös alle kuuden kuukauden mittaisia määräaikaisia työsopimuksia.

Ehdotetun lain 1 §:n 2 momentin mukaan pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään vuoden määräaikaisen työsuhteen alkaessa.

Ehdotetun lain 2 §:n mukaan pitkäaikaistyöttömän kanssa voidaan työsopimuslain 2 §:n 2 momentin estämättä tehdä määräaikainen työsopimus edellyttäen, että määräaikainen työsopimus tehdään vähintään kuuden kuukauden pituiseksi ajaksi.

Työsopimuslain 2 §:n 2 momentin toisen virkkeen mukaan silloin kun määräaikainen työsopimus on tehty muussa kuin momentissa kuvatuissa määräaikaisen työsopimuksen sallivissa tapauksissa tai silloin kun määräaikaisia työsopimuksia on ilman pätevää syytä toistuvasti solmittu peräkkäin, pidetään sopimusta toistaiseksi voimassa olevana työsopimuksena. Kun lakiehdotuksessa tarkoitetun määräaikaisen työsopimuksen saisi tehdä vain vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleen työnhakijan kanssa, tällä työsopimuslain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun niin sanottuja ketjusopimuksia koskevan rajoituksen poistamisella ei olisi pitkäaikaistyöttömien osalta merkitystä.

Ehdotetun 2 §:n mukaan lakiehdotuksessa tarkoitettua määräaikaista työsopimusta ei voitaisi tehdä kuin vähintään kuuden kuukauden pituiseksi ajaksi. Kuuden kuukauden työssäolo mahdollistaa palaamisen ansioon suhteutetun, työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoitetun päivärahan piiriin, mikäli vähintään 18 tunnin viikoittaista työssäoloaikaa koskeva ehto täyttyy. Jos työnhakija on ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan piirissä, edut säilyvät entisellään osa-aikatyön vastaan ottamisesta huolimatta sovitellun päivärahan maksamisen vuoksi. Tällaisesta osa-aikatyöstä ei voi kieltäytyä ilman etujen menetystä. Jos määräaikainen työsopimus tehdään yli kuudeksi kuukaudeksi, ansioturva määräytyy uuden työsuhteen ansiotason mukaisesti.

Lakiehdotuksessa tarkoitettujen määräaikaisten työsopimusten lakkaaminen määräytyisi edelleen työsopimuslain mukaisesti.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksen taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida. Jos esityksen tavoite toteutuu ja pitkäaikaistyöttömille avautuu entistä useammin työpaikka, esityksen vaikutukset ovat merkittäviä. Erityisesti yrittäjätahot ovat esittäneet arvioita, joiden mukaan työsopimuslain määräaikaisten työsopimusten tekemistä koskevan säännöksen väljentäminen loisi huomattavasti uusia työpaikkoja.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu yhdessä keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa.

4. Voimaantulo

Ehdotetun 3 §:n mukaan laki olisi määräaikainen siten, että se olisi voimassa vuoden 1996 loppuun. Lain mukaan tehty määräaikainen työsopimus olisi kuitenkin lain voimassaolon päätyttyäkin voimassa sovitun määräajan loppuun. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki väliaikaisista poikkeuksista työsopimuslain 2 §:n 2 momenttiin

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työsopimuslain 2 §:ssä tarkoitetun määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen pitkäaikaistyöttömän kanssa.

Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan tässä laissa vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä ollutta henkilöä.

2 §
Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa

Työsopimuslain 2 §:n 2 momentin estämättä pitkäaikaistyöttömän kanssa voidaan tehdä määräaikainen työsopimus edellyttäen, että määräaikainen työsopimus tehdään vähintään kuuden kuukauden pituiseksi ajaksi.

3 §
Lain voimaantulo ja voimassaoloaika

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1996.

Tämän lain mukaan tehty määräaikainen työsopimus on kuitenkin 31 päivän joulukuuta 1996 jälkeenkin voimassa sovitun määräajan loppuun.


Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.