HE 121/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maakaaren 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maakaarta siten, että luettelo julkisista kaupanvahvistajista siirretään laista asetukseen. Asetuksella säädettäisiin myös julkiselle kaupanvahvistajalle suoritettavasta maksusta ja matkakustannusten korvaamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Maakaaren 1 luvun 2 §:n (575/48) mukaan kiinteistön kauppa tai muu luovutus on tehtävä kirjallisesti ja julkisen kaupanvahvistajan ja hänen kutsumansa todistajan on todistettava luovutuskirja oikeaksi.

Julkisia kaupanvahvistajia ovat maakaaren 1 luvun 3 §:n (760/80) mukaan virkansa puolesta henkikirjoittaja, nimismies, apulaisnimismies, julkinen notaari, kaupunginvouti, kaupunginviskaali, maanmittaustoimiston piiri-insinööri, apulaispiiri-insinööri, maanmittausinsinööri ja ylimääräinen maanmittausinsinööri, maataloustoimiston maanmittausinsinööri ja ylimääräinen maanmittausinsinööri, kiinteistöinsinööri, maakunnansyyttäjä ja maakunnanvouti sekä ulkomailla Suomen lähetystön virkamies ja Suomen konsuli. Lisäksi julkisina kaupanvahvistajina toimivat erityiset tuomioistuimen tehtävään määräämät henkilöt, joiden toimivalta ulottuu kyseisen tuomioistuimen tuomiopiirissä oleviin kiinteistöihin. Kaikki kaupanvahvistajat toimivat virkavastuulla.

Virkojen nimien muutosten vuoksi lakia on usein tarvetta muuttaa teknisesti. Nykyisessä säännöksessä ei esimerkiksi ole otettu huomioon maanmittaushallinnon viimeistä organisaatiouudistusta eikä maataloustoimistojen lakkauttamista. Tästä syystä ehdotetaan, että luettelo kaupanvahvistajista siirretään asetuksen tasolle.

Samassa yhteydessä voidaan tarkistaa myös kaupanvahvistajien joukkoa. Kiinteistökaupan joustavuuden vuoksi on edelleen välttämätöntä, että kaupanvahvistajina toimivat myös sellaiset virkamiehet, joiden varsinaiset virkatehtävät eivät liity tämänkaltaiseen todistamistehtävään, samoin kuin käräjäoikeuden tehtävään määräämät muut henkilöt. Esityksen liitteenä on luonnos kaupanvahvistaja-asetuksen (1080/79) muutokseksi. Sen mukaan kaupanvahvistajina voisivat toimia myös maanmittaustoimiston maanmittausteknikot.

Julkisen kaupanvahvistajan palkkio on aikaisemmin määrätty kaupanvahvistaja-asetuksessa. Valtion maksuperustelain (150/92) nojalla oikeusministeriö teki vuoden 1993 lopussa päätöksen julkisen kaupanvahvistajan suoritteista perittävistä maksuista (1368/93). Tällöin palkkion määrä nostettiin aikaisemmasta 30 markasta 100 markkaan vahvistettavalta luovutuskirjalta.

On kuitenkin osoittautunut tulkinnanvaraiseksi, voidaanko kaupanvahvistajan maksut vahvistaa valtion maksuperustelain nojalla. Maksua ei nimittäin tilitetä valtiolle ja kaupanvahvistajina toimivat muutkin kuin valtion virkamiehet. Epäselvän tilanteen korjaamiseksi ehdotetaan, että lakiin otetaan nimenomainen säännös kaupanvahvistajan oikeudesta maksuun sekä maksujen ja matkakustannusten korvaamisen perusteista. Maksun rahamäärä määrättäisiin asetuksella kiinteäksi. Maksun määräämisperustetta yksinkertaistettaisiin niin, että se olisi sama siitä riippumatta, kuinka monta kappaletta luovutuskirjasta asiakkaat tarvitsevat.

Tarkoituksena on, että vastaisuudessa kaupanvahvistuksesta perittävä maksu sopeutetaan yleiseen maksujärjestelmään. Eduskunnalle on annettu myös hallituksen esitys uudeksi maakaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Maakaariehdotuksen 2 luvun 6 §:n mukaan virkamiehen on tilitettävä maksu valtiolle tai kunnalle. Tuomioistuimen määräämät kaupanvahvistajat saisivat pitää maksun omana palkkionaan.

Nyt ehdotettu, väliaikaiseksi jäävä lainmuutos on tarpeellinen siksi, että ennen uuden maakaaren voimaantuloa voidaan sopia siitä, miten kaupanvahvistajana toimiminen otetaan huomioon palkkauksessa. Virkamiehelle tuleva korvaus voitaisiin sisällyttää palkkaukseen esimerkiksi erillisenä lisänä jokaisesta vahvistetusta kaupasta. Nykyinen järjestelmä, jossa kaupanvahvistajat ovat saaneet korvauksen työstään, on toiminut käytännössä hyvin. Kaupanvahvistajia on ollut vaivattomasti käytettävissä kaikkialla maassa ja myös virka-ajan ulkopuolella.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä organisaatio- ja henkilöstövaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä oikeusministeriössä. Esityksestä on kuultu valtiovarainministeriötä, sisäasiainministeriötä, maa- ja metsätalousministeriötä, maanmittaushallitusta ja Suomen Kuntaliittoa sekä asianomaisia virkamiesyhdistyksiä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki maakaaren 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maakaaren 1 luvun 3 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä marraskuuta 1980 annetussa laissa (760/80), seuraavasti:

1 luku

Maan, huoneen ja maapohjan laillisesta saannosta maalla ja kaupungissa

3 §

Julkisista kaupanvahvistajista säädetään asetuksella.

Julkiselle kaupanvahvistajalle perittävistä maksuista sekä matkakustannusten korvauksesta säädetään asetuksella. Maksut määrätään kiinteiksi ja suuruudeltaan kohtuullisiksi ottaen huomioon työ ja kustannukset, jotka keskimäärin aiheutuvat tehtävien hoidosta.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.