HE 82/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi, että vuonna 1995 ei sovelleta korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:ää, jonka mukaan korkeakoululaitoksen määrärahojen yhteismäärää korotetaan vuosina 1987―1996 vähintään kustannustason nousua vastaavasti.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja olemaan voimassa vuoden 1995 loppuun.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain (1052/86) tarkoituksena on turvata korkeakoulujen voimavarojen suunnitelmallinen ja ennustettavissa oleva kehitys ja luoda lakisääteinen suunnittelujärjestelmä. Lain 3 §:n mukaan korkeakoulujen tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi korkeakoululaitokselle valtion tulo- ja menoarviossa osoitettujen määrärahojen yhteismäärä korotetaan vuosina 1987―1996 vuosittain vähintään kustannustason nousua vastaavasti.

Vuodesta 1987 vuoteen 1991 korkeakoululaitoksen määrärahojen yhteismäärä kasvoi vuosittain, reaalikasvun ollessa keskimäärin noin 10 % vuodessa. Vuodesta 1991 vuoteen 1992 määrärahojen lisäys vastasi kustannustason nousua. Valtion vuoden 1993 varsinaisessa talousarviossa korkeakoululaitokselle myönnettyjen määrärahojen yhteismäärä oli 5 060 miljoonaa markkaa, mikä oli 321 miljoonaa markkaa vähemmän kuin vuonna 1992. Säästötoimen toteuttamiseksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:ää muutettiin 11 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (1273/92) väliaikaisesti siten, että säännöstä määrärahojen vuosittaisesta korottamisesta ei sovellettu vuonna 1993.

Valtion vuoden 1994 varsinaisessa talousarviossa korkeakoululaitokselle myönnettyjen määrärahojen yhteismäärä on 4 170 miljoonaa markkaa. Kun otetaan huomioon maksullisen palvelutoiminnan nettobudjetointi ja vuoden 1994 talousarvioon sisältyvät muut järjestelyt, määrärahojen vähennys vuoden 1993 talousarvioon nähden on 408 miljoonaa markkaa.

Korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:ään lisättiin 17 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla (1207/93) väliaikaisesti uusi 2 momentti, jonka mukaan myöskään vuonna 1994 ei sovelleta pykälän 1 momentin säännöstä määrärahojen vuosittaisesta korottamisesta.

Valtion vuoden 1995 talousarvioesityksessä on tarkoitus ehdottaa korkeakouluille sellaista määrärahojen yhteismäärää, joka turvaa korkeakoulujen häiriöttömän ja tuloksellisen toiminnan. Valtion talouden tilanteesta johtuen ei toistaiseksi kuitenkaan ole varmuutta, voidaanko vuoden 1995 määrärahat korkeakoululaitokseen mitoittaa korkeakoululaitoksen kehittämislain mukaisesti. Tämän vuoksi ehdotetaan, että lain 3 §:ään lisätään edelleen väliaikaisesti uusi 2 momentti, jonka mukaan myöskään vuonna 1995 ei sovelleta pykälän 1 momentin säännöstä määrärahojen vuosittaisesta korottamisesta vähintään kustannustasoa vastaavasti.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotettu laki mahdollistaa korkeakoululaitoksen vuoden 1995 talousarvion hyväksymisen reaaliarvoltaan vuoden 1994 vastaavien määrärahojen yhteismäärää pienempänä.

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja olevaksi voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus.

Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään korkeakoululaitoksen kehittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (1052/86) 3 §:ään väliaikaisesti uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §
Korkeakoululaitoksen määrärahat

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta vuonna 1995.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.


Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.