HE 75/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettua lakia muutettavaksi väliaikaisesti niin, että Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa voidaan käyttää rintamaveteraanien kuntoutukseen vuonna 1995. Vastaava lainmuutos on toteutettu väliaikaisesti myös vuoden 1994 osalta.

Esitys liittyy valtioneuvoston vuonna 1992 tekemään periaatepäätökseen julkisen talouden tasapainon parantamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1995 alusta. Rahoitusjärjestelmän väliaikaista muuttamista tarkoittava säännös olisi voimassa vuoden 1995 loppuun.


PERUSTELUT

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut muutokset

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/88) on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän mahdollisimman pitkään selviytyy itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan. Kuntoutus voidaan antaa avo- tai laitoskuntoutuksena ja siihen kuuluu tarpeellinen tutkimus ja hoito. Kuntoutukseen valittavat rintamaveteraanit hyväksyy kunta. Rintamaveteraanin, jolla ei ole pysyvää asuinpaikkaa Suomessa, hyväksyy kuntoutukseen tapaturmavirasto. Kuntoutus on rintamaveteraanille maksutonta.

Lain 5 §:n 1 momentin mukaan kuntoutuksesta ja siihen liittyneestä ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset korvataan valtion vuotuiseen talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa. Lain 5 §:n 2 momentin mukaan tapaturmavirasto jakaa määrärahan kuntien käyttöön kunnassa asuvien rintaveteraanien määrää koskevan arvionsa perusteella.

Rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuneet menot on ennen vuotta 1994 suoritettu kokonaisuudessaan valtion talousarviossa olevista yleisistä budjettivaroista.

Vuoden 1994 talousarviossa osoitettiin tapaturmaviraston käytettäväksi rintamaveteraanien kuntoutukseen yhteensä 170 miljoonaa markkaa. Tästä määrästä oli 68,6 miljoonaa markkaa valtion yleisiä budjettivaroja momentilla 33.22.59. ja 101,4 miljoonaa markkaa Raha-automaattiyhdistyksen tuottovaroja momentilla 33.92.59.

Raha-automaattivarojen käyttämisen mahdollistamiseksi muutettiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettua lakia väliaikaisesta lailla 1227/93. Väliaikaisen 5 §:n 1 momentin lisäyksen mukaan lain mukaisesta kuntoutuksesta ja siihen liittyneestä ylläpidosta aiheutuneisiin tarpeellisiin kustannuksiin voidaan käyttää myös Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa. Voimaantulosäännöksen mukaan 5 §:n 1 momentti on voimassa 31.12.1994 saakka ja sitä sovelletaan suoritettaessa korvauksia vuodelta 1994.

Raha-automaattivarojen käyttäminen rintamaveteraanien kuntoutuksen menoihin liittyi valtioneuvoston vuoden 1992 periaatepäätökseen julkisen talouden tasapainon parantamisesta. Yhtenä säästötoimena päätettiin siirtää raha-automaattivaroilla rahoitettavaksi vuodesta 1993 lukien uusia toimintoja niin, että toimenpiteiden säästövaikutus on vuonna 1993 100 miljoonaa markkaa, vuonna 1994 200 miljoonaa markkaa ja vuonna 1995 250 miljoonaa markkaa. Kun säästövaikutus vuonna 1994 tehtyjen ja vielä tehtävien päätösten perusteella tulee olemaan 225 miljoonaa markkaa, on myös vuoden 1995 valtion menoja tarkoitus säästää 225 miljoonaa markkaa.

Hallituksen esityksessä vuoden 1995 talousarvioksi on yhdeksi vuotta 1995 koskevaksi säästötoimeksi tarkoitus esittää, että myös vuonna 1995 osoitettaisiin raha-automaattivaroja tapaturmaviraston käytettäväksi rintamaveteraanien kuntoutusta varten.

Sen vuoksi ehdotetaan, että rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n 1 momenttia väliaikaisesti muutettaisiin niin, että kuntoutuksesta ja siihen liittyvästä ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin voitaisiin käyttää myös Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

Koska järjestely on tarkoitettu väliaikaiseksi, voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, että tapaturmavirasto hallinnoisi määrärahojen käyttöä kuten nykyisinkin ja menettely olisi muutoinkin nykyisen kaltainen.

Eduskunta edellytti hyväksyessään valtion vuoden 1994 talousarvion momentin 33.92.50 kohdalla, että Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö valtion menoja säästäviin kohteisiin päättyy vuonna 1995 ja sen jälkeen määrärahat palautetaan valtion talousarvioon.

2. Asian valmistelu

Rahoitusjärjestelmän väliaikaista muuttamista koskeva esitys on valmisteltu virkamiestyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Asiasta on neuvoteltu tapaturmaviraston ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa.

3. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Valtion vuoden 1995 talousarvioesityksen valmistelussa on lähdetty siitä, että rintamaveteraanien kuntoutuksen menoja siirrettäisiin rahoitettavaksi osittain Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta enemmän kuin vuonna 1994. Valtion menoissa syntyisi siirtoa vastaava säästö. Rintamaveteraanien kuntoutukseen käytettävät kokonaismäärärahat on tarkoitus pysyttää vuoteen 1994 verrattuna ennallaan. Ottaen huomioon arvion Raha-automaattiyhdistyksen vuonna 1995 käytettävissä olevan puhtaan tuoton määrästä, ei esityksen arvioida heikentävän mahdollisuuksia rahoittaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskeisiä toimintoja.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Laki olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 1995 ja sitä sovellettaisiin suoritettaessa korvauksia vuodelta 1995.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti rintamaveteraanien kuntoutuksesta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1184/88) 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

5 §
Määräraha

Kuntoutuksesta sekä siihen liittyneestä ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset korvataan valtion vuotuiseen talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa. Tämän lain mukaisesta kuntoutuksesta ja siihen liittyneestä ylläpidosta aiheutuneisiin tarpeellisiin kustannuksiin voidaan käyttää myös Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.



Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1995 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995. Sitä sovelletaan suoritettaessa korvauksia vuodelta 1995.

Ennen tämän lain vomaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.