HE 71/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 59 ja 130 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että arpajaisten välitys eli asiamiespalkkiot sekä raha-automaattien sijoittamiskorvaukset säädettäisiin verottomaksi. Lakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että kunnat eivät saisi palautuksena verotonta kiinteistövuokraustoimintaansa varten tekemiinsä hankintoihin sisältyviä arvonlisäveroja ja että kuntien vuokrakiinteistöllä suorittamat kiinteistöhallintapalvelut säädettäisiin verollisiksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994 eli samaan aikaan kuin arvonlisäverolaki.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset
1.1. Arpajaisten välitys ja raha-automaattien sijoittamiskorvaukset

Arpajaisverolain (552/92) 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen arpajaisten järjestäminen on arvonlisäverolain 59 §:n 2 kohdan mukaan arvonlisäverotonta. Tällaisina arpajaisina pidetään arpajaislainsäädännössä tarkoitettuja tavara- ja raha-arpajaisia, bingopeliä, veikkausta ja vedonlyöntiä sekä sellaisten peliautomaattien, pelien ja pelilaitteiden pitämistä, joista voi voittoina saada rahaa, tavaraa taikka rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä. Sitä vastoin arpajaisten ja pelien järjestäjien asiamiesten on suoritettava arvonlisäveroa asiamiespalkkioistaan välityspalvelujen verollisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Ajanviete- tai virvoitusjuoma-automaatin tai muun sellaisen laitteen taikka pelin vaatiman tilan luovuttaminen kiinteistöltä on arvonlisäverolain 29 §:n 8 kohdan mukaan verollista. Verollisuus koskee myös Raha-automaattiyhdistyksen arpajaisverolaissa tarkoitettujen automaattien, pelien ja peliautomaattien sijoittamisesta maksamia korvauksia.

Arvonlisäverolain 59 §:n 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että myös arpajaisten välitys sekä arpajaisverolaissa tarkoitettujen peliautomaattien ja -laitteiden sekä pelien vaatiman tilan luovuttaminen kiinteistöltä säädettäisiin verottomaksi.

1.2. Kuntien kiinteistönvuokraustoiminnan tuotantopanokset

Maanvuokraoikeuden, huoneenvuokraoikeuden ja muun niihin verrattavan kiinteistöön kohdistuvan oikeuden sekä kiinteistön verottoman käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä tapahtuvan sähkön, lämmön, veden tai muun sellaisen hyödykkeen luovuttaminen on arvonlisäverolain 27 §:n mukaan arvonlisäverotonta.

Kunnilla, kuntayhtymillä ja Ahvenanmaan maakunnalla on arvonlisäverolain 130 §:n mukaan oikeus saada takaisin verotonta toimintaansa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot. Palautusoikeuden avulla on ratkaistu kunnan itse tuottamien ja ostamien palvelujen välinen kilpailuneutraalisuusongelma. Kuntien on arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain (79/94) mukaan yhteisesti suoritettava valtiolle takaisin saamansa palautukset.

Kunnat saavat siten palautuksena verotonta kiinteistövuokraustoimintaansa varten tekemiinsä hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot.

Arvonlisäverolain 32 §:n mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on suoritettava arvonlisäveroa kiinteistöhallintapalvelujen suorittamisesta, jos kiinteistöä käytetään muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Säännöksellä on lievennetty verovelvollisten kiinteistöhallintapalveluyrityksen ja ei-verovelvollisten tuottamien kiinteistöhallintapalvelujen välistä kilpailuhäiriötä. Koska kuntien palautukseen oikeuttava käyttö on lain 133 §:n 1 momentissa rinnastettu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, ei kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön verotus koske kuntia, kuntayhtymiä eikä Ahvenanmaan maakuntaa.

Kuntien on siten verotuksellisesti edullisempaa itse harjoittaa kiinteistönvuokraustoimintaa kuin järjestää se osakeyhtiömuodossa tapahtuvaksi. Jotta kunnan suorassa omistuksessa ja kunnan omistaman osakeyhtiön omistuksessa olevat vuokrakiinteistöt olisivat arvonlisäverotuksellisesti samassa asemassa, arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 130 §:ssä tarkoitettu palautusoikeus ei koskisi kuntien vuokraustoimintaansa varten tekemiä hankintoja. Näin ollen kuntien olisi suoritettava kunnan oman henkilökunnan vuokrakiinteistöllä suorittamista kiinteistöhallintapalveluista arvonlisäveroa 32 §:ssä säädetyillä edellytyksillä.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Arpajaisten välityksen ja raha-automaattien sijoittamiskorvausten verottomuus pienentäisi arvonlisäverolain mukaisia valtion verotuloja vuositasolla arviolta 120 miljoonalla markalla. Kuntien kiinteistönvuokraustoiminnan hankintoja koskeva muutos lisäisi valtion verotuloja vuosittain noin 70―80 miljoonalla markalla.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä virkatyönä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan samaan aikaan kuin arvonlisäverolaki eli 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki arvonlisäverolain 59 ja 130 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 59 §:n 2 kohta ja

lisätään 130 §:n 2 momenttiin uusi 3 kohta seuraavasti:

59 §

Veroa ei suoriteta seuraavien tavaroiden ja palvelujen myynnistä:

2) arpajaisverolain (552/92) 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen arpajaisten järjestäminen ja välitys sekä sanotussa lainkohdassa tarkoitetun peliautomaatin tai -laitteen taikka pelin vaatiman tilan luovuttaminen kiinteistöltä;


130 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettu palautus ei koske:

3) veroa, joka sisältyy kiinteistön vuokraustoimintaa varten tehtyyn hankintaan.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1994.


Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.