HE 29/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tarkoituksena on suorittaa valtion ja Helsingin kaupungin välinen aluevaihto, jossa valtio luovuttaisi kaupungille maa-alueita yhteensä 26 396 m2 ja kaupunki luovuttaisi valtiolle maa-alueita 10 820 m2. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan ensitilassa.


PERUSTELUT

Valtio omistaa Helsingissä ns. Itäkeskuksen laajennusalueella virastotalotontin 45054/1, jonka pinta-ala on 13 145 m2 ja rakennusoikeus 19 060 kem2. Vuosaareen rakennettavaksi suunniteltu metrorata ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt edellyttävät muutoksia alueen maankäytössä.

Alueelle on laadittu asemakaavan muutos, jonka mukaan pääosasta valtion ennestään omistamaa tonttia sekä kaupungin omistamasta noin 10 820 m2:n suuruisesta alueesta muodostuu liike- ja toimistorakennusten korttelialue, rakennusoikeudeltaan 45 000 kem2. Noin 1 200 m2:n suuruinen osa nykyisestä virastotalotontista muuttuu metroliikennealueeksi ja katualueeksi. Metroradan rakentaminen alueella alkanee vuoden 1994 aikana. Ympäristöministeriö on vahvistanut asemakaavamuutoksen 3.11.1993.

Valtio on vuokrannut Helsingin kaupungille Malminkartanossa ja Malmilla sijaitsevia tontti- ym. alueita, joita koskevissa vuokrasopimuksissa kaupunki on sitoutunut ottamaan vuokra-alueet omistukseensa myöhemmin valtion ja kaupungin välillä tehtävissä aluejärjestelyissä. Näiden alueiden luovuttaminen kaupungin omistukseen on tarkoitus toteuttaa aluevaihdolla, jossa kaupunki luovuttaa valtiolle 3.11.1993 vahvistetun asemakaavan edellyttämät lisäalueet Itäkeskuksen virastotalotonttiin.

Tarkoituksena on suorittaa välirahaton aluevaihto, jossa kaupunki luovuttaa valtiolle Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan kortteliin 45054 3.11.1993 vahvistetun asemakaavan mukaisesti kuuluvan lisäalueen (pinta-ala 10 820 m2, rakennusoikeus noin 26 448 kem2).

Valtio puolestaan luovuttaa kaupungille seuraavat Helsingin kaupungissa sijaitsevat alueet:

― Malminkartanon terveysasematontti eli 33. kaupunginosan korttelissa 33256 sijaitseva tontti no 2 sekä siihen rajoittuvat toimistotalotontti no 3 ja pysäköintitontti no 4. Tonttien pinta-ala on yhteensä 4 325 m2 ja rakennusoikeus 2 650 kem2.

― Malminkartanon Luutnantintien asunto- ja liiketalotontit eli 33. kaupunginosan korttelissa 33279 sijaitseva tontti no 1, korttelissa 33283 sijaitsevat tontit n:ot 1 ja 2 sekä niihin liittyvä 3 141 m2:n suuruinen puistoalue. Tonttien pinta-ala on yhteensä 11 649 m2 ja rakennusoikeus 10 400 kem2 asuntorakennusoikeutta ja 2 900 kem2 liikerakennusoikeutta.

― Malmin aseman vieressä sijaitseva liiketalotontti (38. kaupunginosan korttelin 38226 tontti no 1), pinta-alaltaan 4 341 m2 ja siihen liittyvää Ala-Malmin torin aluetta 1 720 m2. Tontin rakennusoikeus on 9 000 kem2 liike- ja toimistotilaa. Torialueella on em. tontin yhteydessä toteutettavaa rakennusoikeutta 300 kem2.

― Valtion virastotalotontista Itäkeskuksessa eli 45. kaupunginosan korttelin 45054 tontista no 1 katu- ja metroalueeksi tarvittava määräala 1 220 m2.

Kaupungille luovutettavien alueiden pinta-ala on yhteensä 26 396 m2 ja rakennusoikeus yhteensä noin 27 000 kem2. Tontit on jo pääosiltaan rakennettu asemakaavojen mukaisesti.

Vaihdettavien alueiden arvo on puolin ja toisin noin 40 000 000 markkaa eli keskimäärin noin 1 500 mk/kem2.

Valtion alueneuvottelukunta puoltaa aluevaihtoa ja Helsingin kaupunginvaltuusto on puolestaan hyväksynyt sen.

Eduskunnan hyväksyttyä ehdotetun lain se on tarkoitus saattaa heti voimaan aluevaihdon toteuttamiseksi.

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtiovarainministeriö oikeutetaan määräämillään ehdoilla luovuttamaan Helsingin kaupungille seuraavat Helsingin kaupungissa sijaitsevat maa-alueet:

1. 33. kaupunginosan (Etelä-Kaarela) korttelin 33256 tontit n:ot 2, 3 ja 4,

2. 33. kaupunginosan (Etelä-Kaarela) korttelin 33279 tontti no 1 ja korttelin 33283 tontit n:ot 1 ja 2,

3. Etelä-Kaarelan kylän tilasta Malmgård RN:o 4:17 noin 3 141 m2:n suuruinen määräala,

4. 38. kaupunginosan (Malmi) korttelin 38226 tontti no 1,

5. Malmin kylän tilasta Valtion rautatiealue RN:o 7:446 noin 1 720 m2:n suuruinen määräala sekä

6. 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 45054 tontista no 1 noin 1 220 m2:n suuruinen määräala,

edellyttäen, että Helsingin kaupunki luovuttaa valtiolle Helsingin kaupungin Vartiokylän tiloista Vartio RN:o 2:1085, Maantiealue RN:o 2:764 ja Maantiealue RN:o 2:766 yhteensä noin 10 820 m2:n suuruiset määräalat.
2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.