HE 27/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan sianlihan vientikustannusmaksua alennettavaksi kultakin teurastamoliikkeen harjoittajan teurastaman sian lihakilolta 100 pennistä 30 penniin jos ruho painaa yli 76 kiloa ja enintään 80 kiloa ja 150 pennistä 30 penniin jos ruho painaa yli 80 kiloa. Vientikustannusmaksulla katetaan maataloustuottajien osuutta maataloustuotteiden vientikustannuksista. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan välittömästi eduskunnan hyväksyttyä esityksen. Sianlihan vientikustannusmaksun korotus on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston päätöksellä 21 päivänä maaliskuuta 1994.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Sianlihan vientikustannusmaksu on ollut 1 päivästä tammikuuta 1993 30 penniä sian lihakilolta, jos ruho painaa enintään 76 kiloa ja 100 penniä jos ruho painaa yli 76 kiloa ja enintään 80 kiloa ja 150 penniä jos ruho painaa yli 80 kiloa.

Sianlihan vientikustannusmaksun alennusesitys perustuu elintarvikealan lakon laajenemiseen työsuluksi, joka koskee muun muassa teurastamoita. Työsulun pitkittyessä tuottajien kannalta taloudellisia menetyksiä tulee erityisesti sianlihan tuottajille. Menetykset tulevat pääosin vientikustannusmaksun progressiivisesta perinnästä teuraspainon noustessa. Lisäksi vientikustannusmaksun muutos on osa sopeuttamisprosessia, joka on välttämätön mahdollisen Euroopan Unionin jäsenyyden kannalta.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Sianlihan vientikustannusmaksun tuoton arvioidaan alenevan vuonna 1994 40 miljoonalla markalla. Sikojen keskiteurastuspainon kasvun takia sianlihan tarjonnan arvioidaan lisääntyvän noin 4,5 milj. kg, mikä lisää viennin hinnanerokorvausten tarvetta noin 45 milj. mk. Vienti voidaan rahoittaa talouarviossa osoitetulla määrärahalla. Lisävienti tapahtuu maataloustuottajien rahoituksella.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä. Maatalouden markkinointineuvosto on puoltanut ehdotusta.

4. Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Sianlihan vientikustannusmaksun alentaminen on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston päätöksellä 21 päivänä maaliskuuta 1994.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä joulukuuta 1990 maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain (1062/90) 7 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1329/92) seuraavasti:

7 §

Sianlihan vientikustannusmaksu on kultakin teurastamoliikkeen harjoittajan teurastaman sian lihakilolta 30 penniä, jos ruho painaa enintään 76 kiloa, ja 30 penniä, jos ruho painaa yli 76 kiloa ja enintään 80 kiloa, ja 30 penniä, jos ruho painaa yli 80 kiloa. Viimeksi mainitut korotetut maksut eivät kuitenkaan koske emakkoa eikä karjua. Vientikustannusmaksun perusteena oleva kilomäärä määräytyy ruhopainon perusteella.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1994.


Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.