HE 26/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle tuontimaksulain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan tuontimaksulakia (1519/93) muutettavaksi siten, että ihmisravinnoksi soveltuvan melassin tuontimaksu voitaisiin johtaa kertoimella jalosteeseen sisältyvän sokerin hinnanerosta. Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että eräiden erikoisvehnien ja näkkileipärukiin alennettuja tuontimaksuja voitaisiin muuttaa myös maailmanmarkkinahintojen muutosten seurauksena. Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että tuontimaksulain liitteenä olevassa etuluettelossa mainittujen kiintiömäärien lisäämisestä ja alentamisesta päättäisi valtioneuvoston sijasta maa- ja metsätalousministeriö. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi 6 a §, joka valtuuttaa maa- ja metsätalousministeriön alentamaan tai poistamaan teollisessa tuotannossa käytettävien raaka-aineiden tuontimaksut, milloin samanlaista, korvaavaa tai muutoin vastaavaa tuotetta ei valmisteta tehdasmaisesti Suomessa. Tuontimaksulain 6 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitetut eräiden riistatuotteiden alennetun tuontimaksun kiintiöt ehdotetaan lisättäväksi lain liitteenä olevaan etuluetteloon muiden vastaavien etujen joukkoon. Etuluetteloon ehdotetaan lisättäväksi myös eräitä muita tuotteita.

Lakiehdotuksessa tarkoitetut tuontimaksujen muutokset on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston päätöksellä 23 päivästä maaliskuuta 1994 lukien. Ehdotettu lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan välittömästi eduskunnan hyväksyttyä esityksen.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset
Melassi

Sokerille sellaisenaan ja jalosteisiin sisältyvälle sokerille on tuontimaksulaissa vahvistettu eri suuruiset hinnanerot. Sokerin hinnaneron määrittelyn lähtökohtana on ollut potentiaalisen tuontikilpailun luominen. Jalosteisiin sisältyvän sokerin hinnanero sen sijaan kuvaa todellista kotimarkkinahinnan ja maailmanmarkkinahinnan välistä erotusta. Tuontimaksulain 2 §:n 4 momentissa on lueteltu tuotteet, joiden tuontimaksun laskemiseen käytetään jalosteeseen sisältyvän sokerin hinnaneroa.

Jalosteeseen sisältyvän sokerin hinnaneroa ei voi käyttää ihmisravinnoksi soveltuvan melassin tuontimaksun laskemiseen, vaan siihen joudutaan tällä hetkellä käyttämään sokerin hinnaneroa. Tämä kuitenkin johtaa liian alhaiseen tuontimaksuun, sillä eräitä nimikkeen 17.03 ihmisravinnoksi soveltuvia melassilaatuja voidaan käyttää korvaamaan nimikkeen 17.02 siirappeja, joiden rajasuoja on huomattavasti melassin rajasuojaa korkeampi. Ihmisravinnoksi soveltuvan melassin voimassa oleva tuontimaksu on 0,96 mk/kg, jonka lisäksi melassista kannetaan 57 pennin kilotulli, mutta ei sokeriveroa.

Tuontimaksulain 2 §:n 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ihmisravinnoksi soveltuvan melassin tuontimaksu voidaan johtaa kertoimella jalosteeseen sisältyvän sokerin hinnanerosta. Tällöin kyseisen melassin tuontimaksu palautuu ennen 1.3.1994 voimassa olleelle tasolle.

Viljojen alennetut tuontimaksut

Tuontimaksulain liitteenä olevassa etuluettelossa on makaronivehnälle, keksivehnälle ja lakritsivehnälle sekä näkkileipärukiille säädetty alennetut kiinteät tuontimaksut. Tämän tarkoituksena on ollut turvata teollisuudelle raaka-aineet entisillä ehdoilla tuontimaksulain muutoksesta huolimatta.

Valtion viljavarasto ei ole käyttänyt kotimaisen vehnän laatuhinnoittelua myydessään ulkomaista erikoisvehnää. Tätä ei ole otettu riittävästi huomioon nyt voimassa olevissa maksuissa. Lisäksi etuluettelossa mainitut alennetut tuontimaksut on laskettu viime vuoden heinäkuun hintojen perusteella. Sen jälkeen erikoisvehnien hinnat ovat lähteneet nousuun, minkä johdosta alennettujen tuontimaksujen ollessa kiinteät maailmanmarkkinahintojen nousu siirtyy suoraan teollisuuden raaka-ainehintoihin, ja sitä kautta kuluttajahintoihin.

Edellä mainituista syistä etuluettelossa oleva nimikkeen 10.01.90 keksi- ja lakritsivehnän tuontimaksu ehdotetaan alennettavaksi 1,20 markkaan kilolta. Tämä tuontimaksu perustuu kyseessä olevien vehnälaatujen nykyiseen maailmanmarkkinahintaan 1,17 markkaa kilolta.

Tuontimaksulain 6 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että makaronivehnän, keksivehnän ja lakritsivehnän sekä näkkileipärukiin alennettuja tuontimaksuja voidaan muuttaa myös maailmanmarkkinahintojen muutoksen seurauksena. Muutos tehdään, jos tuontimaksun muutos on vähintään viisi prosenttia alennetun tuontimaksun perusteena olevaan hinnaneroon verrattuna. Ehdotuksen mukaan ministeriö voi muuttaa tuontimaksua myös tapauksissa, joissa muutos on edellä mainittua pienempi, mikäli se on markkinatilanteen kannalta tarpeellista.

Kiintiömäärien muuttaminen

Tuontimaksulain 6 §:n 3 momentin mukaan etuluettelossa mainittujen kiintiömäärien lisäämisestä ja alennetulla tuontimaksulla tapahtuvan tuonnin pidentämisestä päättää valtioneuvosto.

Jotta muutoksia voitaisiin tehdä nopeammin ja joustavammin, ehdotetaan, että maa- ja metsätalousministeriö voisi päättää mainituista etuluettelon muutoksista.

Lisäksi ehdotetaan, että juustoille, biisonin-, visentin- ja puhvelinlihalle sekä riistalle annetut alennetun tuontimaksun kiintiöt siirretään tuontimaksulain 6 §:n 4 ja 5 momentista etuluetteloon muiden vastaavien etujen joukkoon.

Teollisessa tuotannossa käytettävät tuotteet

Edellisen tuontimaksulain (348/93) 2 a §:n mukaan teollisessa tuotannossa käytettävä tavaran tuontimaksu voitiin poistaa tai sitä voitiin alentaa (teollisuusetu), milloin teollisuusedun katsottiin olevan kilpailukyvyn kannalta merkittävän eikä se aiheuttanut haittaa kotimaiselle tuotannolle.

Jotta tämä käytäntö voisi jatkua tuontimaksulakiin ehdotetaan lisättäväksi 6 a §, joka valtuuttaa maa- ja metsätalousministeriön alentamaan tai poistamaan teollisessa tuotannossa käytettävien raaka-aineiden tuontimaksut, milloin samanlaista, korvaavaa tai muutoin vastaava tuotetta ei valmisteta tehdasmaisesti Suomessa.

Etuluettelo

Etuluettelon nimikkeessä 07.06.90 säädetty teollisuuden käyttöön tulevan punajuuren alennettu tuontimaksu on vain kaksi penniä kiinteää tuontimaksua alempi. Punajuuren etuluettelossa mainittu tuontimaksu ehdotetaan alennettavaksi 11 penniin kilolta. Samoin etuluetteloon ehdotetaan otettavaksi nimikkeeseen 12.14.90 kiintiö teollisuuden käyttämille lantuille samoin 11 pennin alennetulla tuontimaksulla. Kiintiömäärät ehdotetaan jätettäväksi tuontimaksulain 6 §:n 1 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön päätettäväksi.

Keksien ja lakritsin valmistukseen käytettävän vehnän tuontimaksu nimikkeessä 10.01.90 ehdotetaan alennettavaksi 1,70 markasta 1,20 markkaan kilolta.

Nimikkeen 11.02.20 maissijauholle ehdotetaan etuluetteloon 400 tonnin kiintiö alennetulla tuontimaksulla. Maissijauho on yksi keliakiaa sairastavien henkilöiden tärkeimpiä ravintoaineita. Tuontimaksuedun tarkoituksena on alentaa tähän käyttöön tulevan maissijauhon hintaa.

Sokerinraffinointiteollisuudessa käytettävä ruokosokeri ja juurikassokeri on ollut tuontimaksutonta, koska sokerin hinnan nostaminen kotimarkkinahintatasolle hoidetaan sokeriveron avulla. Uuden tuontimaksulain etuluettelossa on tuontimaksuton etu vain juurikassokerille. Sokerin verotuksessa vallinneen käytännön säilyttämiseksi etuluetteloon ehdotetaan otettavaksi nimikkeeseen 17.01.11 tuontimaksuton etu myös raffinointiteollisuuden käyttämälle ruokosokerille.

Turkiseläinten rehujen valmistukseen käytettävälle maissigluteenille ja perunaproteiinitiivisteelle ehdotetaan otettavaksi tuontimaksuton etu nimikkeeseen 23.03. Tuotteet siirtyivät 1.3.1994 tullitaririffilaista tuontimaksulain piiriin. Tuotteet oli aikaisemmin säädetty tullittomiksi valtiovarainministeriön teollisuusetupäätöksellä (1500/93).

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Keksi- ja lakritsivehnän tuontimaksun alentaminen vähentää tuontimaksutuloja n. 6 miljoonaa markkaa. Muilta osin esityksellä ei ole mainittavia taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.

4. Lain voimaantulo

Lakiehdotuksessa tarkoitetut tuontimaksujen muutokset on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston päätöksellä 23 päivästä maaliskuuta 1994 lukien. Ehdotettu lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan välittömästi eduskunnan hyväksyttyä esityksen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki tuontimaksulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun tuontimaksulain (1519/93) 6 §:n 5 momentti,

muutetaan 2 §:n 4 momentti ja 6 §:n 2―4 momentit ja liitteenä oleva etuluettelo sekä

lisätään lakiin uusi 6 a § seuraavasti:

2 §
Tuontimaksut

Kasviöljyn ja margariinin hinnaneroa käytetään, kun tuote sisältyy tuontimaksuluettelossa B tarkoitettuun jalosteeseen tai elintarviketuotteiden valmisteverosta annetussa laissa (1520/93) tarkoitettuun tuotteeseen. Jalosteeseen sisältyvän sokerin hinnaneroa käytetään, kun sokeri sisältyy tuontimaksuluettelossa B tarkoitettuun jalosteeseen tai tuontimaksuluettelossa A tarkoitettuun tullitariffin 04. ryhmän tuotteeseen tai elintarviketuotteiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettuun tuotteeseen, taikka kun lasketaan nimikkeen 17.03 ihmisravinnoksi soveltuvan melassin hinnaneroa.


6 §
Tuonti tuontimaksutta tai alennetulla tuontimaksulla

Ministeriön on muutettava viljan alennettua tuontimaksua tavoitehintojen muutoksen ja vastaavien viljojen maailmanmarkkinahintojen muutoksen perusteella, jos tuontimaksun muutos on vähintään viisi prosenttia voimassa olevan alennetun tuontimaksun perusteena olevaan hinnaneroon verrattuna. Jos muutos on edellä mainittua pienempi, ministeriön on muutettava tuontimaksua, mikäli se markkinatilanteen kannalta on tarpeellista.

Ministeriö voi satovaihteluiden vuoksi tai muista erityisistä syistä lisätä taulukossa mainittuja kiintiöiden määriä ja pidentää alennetulla tuontimaksulla tapahtuvan tuonnin aikaa edellyttäen, että toimenpiteistä ei aiheudu haittaa kotimaiselle tuotannolle.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyjen kansainvälisten kauppasopimusten yleisinä liha- ja meijerituotteiden tuontimaksuina pidetään vuoden 1993 toukokuun tuontimaksutasoa.

6 a §
Vapautus tuontimaksusta ja tuontimaksun alentaminen teollisessa tuotannossa käytettäville tuotteille

Ministeriö voi hakemuksesta myöntää vapautuksen tuontimaksusta tai alentaa tuontimaksua teollisessa tuotannossa käytettäville tuotteille, milloin samanlaista, korvaavaa tai muutoin vastaava tuotetta ei valmisteta tehdasmaisesti Suomessa.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 19 ja sitä sovelletaan etuluettelon nimikkeisiin 07.06.90, 10.01.90, 17.01.11 ja 17.02.12 sisältyviin tuotteisiin, jotka on luovutettu tullivalvonnasta 1 päivänä maaliskuuta 1994 tai sen jälkeen.


Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.