HE 2/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annettua lakia muutettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin myös Pohjoismaiden projektivientirahastoon ja sen vakinaisessa palveluksessa olevaan henkilöön sekä että laissa tarkoitettu lopullinen palkkavero alennettaisiin 40 prosentista 35 prosenttiin. Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Projektivientirahaston ja muun lopullisen palkkaveron perimiseen velvollisen työnantajan olisi suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksua lopullisen palkkaveron alaisen palkan perusteella.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain muuttamisesta sovellettaisiin lopullista palkkaveroa koskevien säännösten osalta palkkaan, joka saadaan 1 päivänä kesäkuuta 1994 tai sen jälkeen, sekä muulta osalta ensimmäisen kerran vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa. Lakia työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta sovellettaisiin palkkaan, joka maksetaan 1 päivänä kesäkuuta 1994 tai sen jälkeen.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain (562/76) mukaan pankin vakinaisessa palveluksessa oleva, muu kuin Suomessa asunut henkilö maksaa pankilta saamastaan palkkatulosta pääsääntöisesti 40 prosentin lopullisen palkkaveron. Helsingissä toimii nykyisin neljä yhteispohjoismaista rahoituslaitosta, nimittäin Pohjoismaiden Investointipankki, Pohjoismaiden kehitysrahasto, Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö ja Pohjoismaiden projektivientirahasto. Näistä Pohjoismaiden kehitysrahasto ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö toimivat hallinnollisesti Pohjoismaiden Investointipankin yhteydessä muun muassa siten, että niiden henkilöstöt ovat pankin palveluksessa. Niin ollen edellä mainittua lakia sovelletaan myös niihin Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa oleviin henkilöihin, jotka pankissa hoitavat Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön tehtäviä. Koska on pidettävä kohtuullisena ja tarkoituksenmukaisena, että kysymyksessä olevaa lakia voitaisiin soveltaa myös Pohjoismaiden projektivientirahastoon ja sen vakinaisessa palveluksessa olevaan henkilöön, ehdotetaan lakiin tehtäväksi tarpeelliset muutokset. Lisäksi ehdotetaan, että laissa tarkoitetun lopullisen palkkaveron suuruus alennetaan 40 prosentista 35 prosenttiin. Ehdotus palkkaveron alentamisesta liittyy tämän esityksen kanssa samassa yhteydessä annettuun hallituksen esitykseen laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lopullisesta palkkaverosta, jonka mukaan ulkomailta tuleva palkansaaja eräissä tapauksissa maksaisi palkkatulostaan lopullista palkkaveroa 35 prosentin verokannan mukaan.

Muilta osin laki säilyisi ennallaan. Edellytyksenä lopullisen palkkaveron soveltamiselle olisi edelleen, että verovelvollinen ei palvelussopimusta tehdessään asu Suomessa tuloverolaissa tarkoitetulla tavalla. Lakia ei näin ollen sovellettaisi Suomen kansalaisiin lukuun ottamatta lähinnä sellaisia poikkeuksellisia tapauksia, joissa Suomen kansalainen tulisi tällaiseen palvelukseen asuttuaan vähintään kolme edellistä vuotta ulkomailla.

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa (366/63) on säädetty ne perusteet, joiden mukaan sosiaaliturvamaksua on suoritettava. Sanotun lain säännökset ehdotetaan saatettaviksi koskemaan myös Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain 2 §:n mukaista palkkaa sekä lopullisen palkkaveron perimiseen velvollista Projektivientirahastoa samoin kuin ulkomailta tulevan palkansaajan lopullisesta palkkaverosta annetun lain 4 §:n mukaista palkkaa sekä lopullisen palkkaveron perimiseen velvollista työnantajaa. Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi tästä johtuvat muutokset.

2. Esityksen vaikutukset

Laeilla ei ole organisatorisia vaikutuksia eikä myöskään merkittäviä vaikutuksia verojen ja sosiaaliturvamaksun tuottoon.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain muuttamisesta sovellettaisiin lopullista palkkaveroa koskevien säännösten osalta palkkaan, joka saadaan 1 päivänä kesäkuuta 1994 tai sen jälkeen, sekä muulta osalta ensimmäisen kerran vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa. Lakia työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta sovellettaisiin palkkaan, joka maksetaan 1 päivänä kesäkuuta 1994 tai sen jälkeen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1976 annetun lain (562/76) nimike ja 3 §:n 2 momentti sekä

lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Laki Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta

1 §

Mitä tässä laissa säädetään Pohjoismaiden Investointipankista ja sen vakinaisessa palveluksessa olevasta henkilöstä, sovelletaan vastaavasti Pohjoismaiden projektivientirahastoon ja sen vakinaisessa palveluksessa olevaan henkilöön.

3 §

Lopullinen palkkavero on 35 prosenttia palkkatulon kokonaismäärästä. Vero menee kokonaisuudessaan valtiolle.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .

Lakia sovelletaan lopullista palkkaveroa koskevien säännösten osalta palkkaan, joka saadaan 1 päivänä kesäkuuta 1994 tai sen jälkeen, sekä muulta osalta ensimmäisen kerran vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa.


2.

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 2 § ja 5 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 § 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (461/85) ja 5 §:n 4 momentti 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa laissa (316/89), seuraavasti:

2 §

Palkalla tarkoitetaan tässä laissa ennakkoperintälain 4 §:ssä, Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain (562/76) 2 §:ssä sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lopullisesta palkkaverosta annetun lain ( / ) 4 §:ssä mainittua palkkaa ottaen työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten osalta huomioon, mitä ennakkoperintälain 8 §:ssä säädetään. Palkkaan kuuluvat luontoisedut arvioidaan ennakkoperintälaissa säädetyllä tavalla. Niin ikään pidetään palkkana sellaista rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetun palkan määrää, josta peritään sanotun lain mukainen lähdevero.

Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa ennakkoperintälain 4 §:n 4 momentissa mainittua työnantajaa, Pohjoismaiden Investointipankkia, Pohjoismaiden projektivientirahastoa, ulkomailta tulevan palkansaajan lopullisesta palkkaverosta annetun lain 2 §:ssä mainittua työnantajaa sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa laissa tarkoitettua lähdeveron perimiseen velvollista. Jos palkkasaatava suoritetaan työnantajan konkurssiin luovutetusta omaisuudesta, on konkurssipesän näistä varoista maksetun palkkasaatavan perusteella suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu.

5 §

Lopullisen palkkaveron ja lähdeveron perimiseen velvollisen on suoritettava sosiaaliturvamaksu lopullisen palkkaveron ja lähdeveron suorittamiselle säädetyssä määräajassa.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .

Lakia sovelletaan palkkaan, joka maksetaan 1 päivänä kesäkuuta 1994 tai sen jälkeen.


Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.