HE 325/1993

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että asumistukia tarkistettaisiin vuoden 1994 toukokuun alusta lukien myös niillä tuensaajilla, jotka asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen nojalla muutoin jäisivät kokonaan vuositarkistusten ulkopuolelle vuonna 1994. Esitys liittyy niin sanotun perhetukipaketin toteuttamiseen, jonka mukaan pienituloisten lapsiperheiden asemaa parannetaan asumistukia korottamalla.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Vuoden 1994 alusta voimaan tulleen asumistukilain muutoksen (755/93) mukaan kukin tuki tarkistetaan yksilöllisesti vuoden kuluttua tuen hakemisesta tai edellisestä tarkistamisesta kaikkien asumistukien kerran vuodessa valtioneuvoston määräämästä ajankohdasta tapahtuvan tarkistuksen asemesta. Lain voimaantulosäännöksen mukaan aiemmin myönnetyt tuet tarkistetaan uuden järjestelmän mukaisiksi aikaisintaan 1 päivästä toukokuuta 1994 lukien sitä nimeltään vastaavan kalenterikuukauden alusta, jolloin asuntoon on muutettu. Syynä tällaiseen menettelyyn on se, että asumistuen toimeenpanon siirryttyä tämän vuoden alusta lukien kansaneläkelaitokselle ei ollut mahdollista heti aloittaa vuositarkistusten tekemistä, koska voimaantulosäännöksen perusteella kansaneläkelaitoksen käsiteltäväksi siirtyivät kunnissa vuoden 1993 lopussa käsittelemättä olleet hakemukset. Lain voimaantulosäännöksestä seuraa, että niillä ruokakunnilla, joiden tuki on alkanut tammi-huhtikuussa ennen uusien säännösten voimaantuloa, ei voida tehdä vuositarkistusta lainkaan vuonna 1994.

Perhetuen uudistamista koskevaan niin sanottuun perhetukipakettiin liittyen on edellä mainitun asumistukilain muutoksen säätämisen jälkeen asumistukeen vuonna 1994 osoitettu 370 miljoonan markan suuruinen määräraha lapsiperheiden aseman turvaamiseksi. Jotta tammi-huhtikuussa ennen kuluvan vuoden alkua asuntoonsa muuttaneet lapsiperheet eivät jäisi vaille heille tarkoitettua asumistuen lisäystä, esityksessä ehdotetaan lain voimaantulosäännöksen muuttamista siten, että myös tähän ryhmään kuuluvien tuensaajien tuki tarkistettaisiin toukokuun alusta lukien.

2. Esityksen vaikutukset

Tammi-huhtikuussa ennen kuluvan vuoden alkua asuntoonsa muuttaneita asumistuen saajia arvioidaan olevan runsaat 50 000 ruokakuntaa. Lapsiperheiden asumistuen määrien arvioidaan vuodelle 1994 vahvistettujen tuen määräytymisperusteiden mukaan nousevan useimmissa tapauksissa noin 300―400 mk/kk. Esityksen kustannusvaikutusten arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa markkaa. Tämä on jo otettu huomioon tuen määräytymisperusteita mitoitettaessa siten, että asumistuen kokonaiskustannusten vuonna 1994 arvioidaan vastaavan talousarviossa asumistukeen osoitettua 2 300 miljoonan markan suuruista määrärahaa.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä ympäristöministeriössä. Esitys perustuu vuoden 1994 asumistuen määräytymisperusteita vahvistettaessa valtioneuvoston esittelylistan perustelumuistiossa esitettyyn kannanottoon, jonka mukaan tällainen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle.

4. Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994. Jotta sen täytäntöönpanolle jäisi riittävästi aikaa ennen muutoksen voimaantuloa, esitys tulisi käsitellä eduskunnassa mahdollisimman pikaisesti.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asumistukilain muuttamisesta 9 päivänä elokuuta 1993 annetun lain (755/93) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti:


Tämän lain 15 §:n 1 momentin 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin ennen tämän lain voimaantuloa alkaneeseen asumistukeen 1 päivästä toukokuuta 1994 siten, että mainitun kohdan mukainen ensimmäinen tarkistus tehdään seuraavan sitä nimeltään vastaavan kalenterikuukauden alusta, jolloin asuntoon on muutettu. Jos asuntoon on muutettu ennen tämän lain voimaantuloa tammikuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, ensimmäinen edellä tarkoitettu tarkistus tehdään kuitenkin 1 päivästä toukokuuta 1994.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 . Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.