HE 366/1992

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tullitariffilain liitteenä olevan teollisuustulliluettelon ja tuontimaksulain liitteenä olevan teollisuusetuluettelon muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Teollisuuden tuotannossaan käyttämien eräiden raaka-aineiden ja tarvikkeiden tulleja ehdotetaan alennettavaksi. Lisäksi ehdotetaan eräiden määräaikaisten teollisuustullien ja teollisuusetujen voimassaoloaikaa jatkettavaksi.

Muutoksia on tarkoitus soveltaa vuoden 1993 alusta erikseen annettavan valtioneuvoston päätöksen nojalla.


PERUSTELUT

1. Nykyinen tilanne

Teollisuus käyttää tuotannossaan useita sellaisia raaka-aineita ja tuotantotarvikkeita, joita ei valmisteta kotimaassa tai joiden saatavuus vapaakauppa-alueilta on rajoitettua tai hinta korkea. Kun kyseiset tavarat tuodaan vapaakauppa-alueiden ulkopuolisista maista, sovelletaan niihin tullitariffilain mukaista yleistä tullia, mikäli kyseisiä tavaroita ei ole mainittu tullitariffilain liitteenä olevassa teollisuustulliluettelossa. Luettelossa mainitut tavarat ovat joko tullittomia tai niistä kannetaan alennettu tulli. Nyt kyseessä olevista raaka-aineista ja tarvikkeista nykyisin kannettavat tullit eivät suojaa kotimaista tuotantoa, vaan ne päinvastoin nostavat kotimaisen tuotannon kustannuksia. Näiden tullien valtiontaloudellinen merkitys on vähäinen, mutta niiden merkitys tiettyjen toimialojen kilpailukyvylle voi kilpailun kiristyessä olla huomattava. Osa puheena olevista tarvikkeista käytetään sellaisten tuotteiden valmistukseen, joiden vientiosuus on suuri. Vientietua ei kuitenkaan voida käyttää, koska vienti suuntautuu pääasiassa vapaakauppa-alueille.

Teollisuustulliluetteloa ja tuontimaksulain liitteenä olevaa teollisuusetuluetteloa tarkistetaan vuosittain tulliasiain neuvottelukunnalle ja valtiovarainministeriölle tehtyjen esitysten perusteella. Osa tulleista ja tuontimaksueduista on määräaikaisia, mikä myös edellyttää kyseisten luetteloiden tarkistamista.

2. Ehdotetut muutokset
2.1. Soseiden, marmelaatien ja hillojen valmistukseen käytettävien omenoiden tullin alentaminen

Soseiden, marmelaatien ja hillojen valmistukseen käytetään tullitariffin nimikkeeseen 08.08 kuuluvia, pääasiassa Ranskasta ja Saksasta tuotavia vihreitä omenoita. Tullit ovat tullausajankohdasta riippuen 6 %, 10 % tai 50 %/3,00/kg; Euroopan yhteisön (EY) yleiset tullit ovat 6 % ― 14 %.

Teollisuustulliluetteloon ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen tulliton teollisuustullietu alanimikkeisiin 08.08.A.II.a., b. ja c. kuuluville soseiden, marmelaatien ja hillojen valmistukseen käytettäville omenoille.

2.2. Piikiekkojen pakkaukseen käytettävien muovikasettien tullin alentaminen

Teollisuus käyttää mikropiirien valmistuksessa käytettävien piikiekkojen pakkaukseen tullitariffin alanimikkeeseen 39.23.B. kuuluvia muovikasetteja, joiden yleinen tulli on 21 %/2,94/kg; EY:n yleinen tulli on 8,4 %. Piikiekoista n. 98 % menee vientiin.

Teollisuustulliluetteloon ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen tulliton teollisuustullietu piikiekkojen pakkaukseen käytettäville muovikaseteille alanimikkeeseen 39.23.B.

2.3. Nostureiden ja hissien valmistuksessa kätettävien tarvikkeiden tullien alentaminen

Nostureiden ja hissien valmistuksessa käytetään tullitariffin nimikkeeseen 85.03 kuuluvia sähkömoottoreiden valuja (staattorikehiä), joiden yleinen tulli on 15 % sekä alanimikkeeseen 85.04.B. kuuluvia taajuusmuuttajia (invertterit), joiden yleinen tulli on 9,5 %; EY:n vastaavat yleiset tullit ovat 4,4 % (85.03) ja 6,5 % (85.04).

Teollisuustulliluetteloon ehdotetaan säädettäväksi määraikainen tulliton teollisuustullietu nimikkeeseen 85.03 kuuluville sähkömoottoreiden valuille ja alanimikkeeseen 85.04.B. kuuluville taajuusmuuttajille, jotka käytetään nostureiden ja hissien valmistukseen.

2.4. Radiopuhelimien ja televisioiden valmistuksessa käytettävien tarvikkeiden tullien alentaminen

Teollisuus käyttää radiopuhelimien valmistuksessa seuraavia tarvikkeita: alanimikkeeseen 85.04.B. kuuluvia latureita, yleinen tulli 9,5 % (EY 6,5 %); nimikkeeseen 85.06 kuuluvia paristoja, yleinen tulli 5 % ( EY 8,9 %); alanimikkeeseen 85.07.B. kuuluvia akkuja, yleinen tulli 2,5 % (EY 5,1 %); alanimikkeeseen 85.18.A. kuuluvia mikrofoneja, yleinen tulli 2,2 % (EY 4,9 %); alanimikkeeseen 85.18.B. kuuluvia kaiuttimia ja etulevyjä, joihin on yhdistetty kaiutin, yleinen tulli 5,8 % (EY 4,9 %); nimikkeeseen 85.29 kuuluvia antenneja, yleinen tulli 12,6 % (EY 7,2 %) sekä nimikkeeseen 85.44 kuuluvia häiriösuojattuja kaapeleita, yleinen tulli 5,1 % (EY 6,5 %). Nimikkeeseen 85.18.B. kuuluvia kaiuttimia käytetään myös televisioiden valmistukseen.

Teollisuustulliluetteloon ehdotetaan säädettäväksi määräaikaiset tullittomat teollisuustulliedut televisiovastaanottimien valmistuksessa käytettäville kaiuttimille (nimike 85.18.B.) sekä alla mainittuihin nimikkeisiin kuuluville radiopuhelimien valmistuksessa käytettäville tarvikkeille:

85.04.B. laturit;

85.06 paristot;

85.07.B. akut;

85.18.A. mikrofonit;

85.18.B. kaiuttimet, myös etulevyineen;

85.29 antennit;

85.44 häiriösuojatut kaapelit.

2.5 Suljetuissa radiopuhelinverkoissa käytettävien käsiradiopuhelimien osien tullin alentaminen

Teollisuus käyttää käsiradiopuhelimien valmistuksessa seuraavia tarvikkeita: alanimikkeeseen 85.18.D. kuuluvia RF-levyjä, yleinen tulli 5,1 % (EY 4,9 %) sekä nimikkeeseen 85.29 kuuluvia yläpaneeleita ja runkoja, yleinen tulli 12,6 % (EY 7,2%).

Teollisuustulliluetteloon ehdotetaan säädettäväksi määräaikaiset tullittomat teollisuustulliedut alla mainittuihin nimikkeisiin kuuluville tarvikkeille, jotka käytetään suljetuissa radiopuhelinverkoissa käytettävien käsiradiopuhelimien valmistukseen. Etujen ehtona on tullihallituksen kotimaista valmistusta koskeva päätös.

85.18.D. RF-levyt (Receiver/Transmitter Assembly)

85.29 yläpaneelit (Top Panel Assembly) ja rungot (Radio Enclosure (Bottom Cover) Assembly).

2.6. Teollisuusrobottien valmistuksessa käytettävien komponenttien tullin alentaminen

Teollisuusrobottien valmistuksessa käytetään tullitariffin nimikkeeseen 84.79.B. kuuluvia liitäntäkortteja sekä robotin käsivarresta nivelistöineen, ja rungosta eli alustasta koostuvia manipulaattoreita, joiden yleinen tulli on 5,4 % (EY 4,4 %), sekä nimikkeeseen 85.43.B. kuuluvia servovahvistimia, joiden yleinen tulli on 3,8 % (EY 7 %).

Teollisuustulliluetteloon ehdotetaan säädettäväksi määräaikaiset tullittomat teollisuustulliedut teollisuusrobottien valmistukseen käytettäville edellä mainituille osille alanimikkeeseen 84.79.B. ja alanimikkeeseen 85.43.B. kuuluville servovahvistimille.

2.7. Vuoden 1992 loppuun voimassa olevien teollisuustullietujen jatkaminen

Teollisuustulliluettelossa on 38 vuoden 1992 loppuun voimassa olevaa teollisuustullietua.Teollisuuden kilpailukyvyn jatkuvuuden turvaamiseksi ehdotetaan kyseisten etujen voimassaoloaikaa jatkettavaksi vuoden 1993 loppuun.

2.8. Vuoden 1992 loppuun voimassa olevien tuontimaksuetujen jatkaminen

Tuontimaksulain liitteenä olevassa teollisuusetuluettelossa on kaksi vuoden 1992 loppuun voimassa olevaa teollisuusetua, jotka koskevat nimikkeeseen 17.01 kuuluvaa hiivan tai nimikkeeseen 35.07 kuuluvien entsyymien valmistukseen käytettävää ruokosokeria ja nimikkeeseen 17.02 kuuluvaa hiivan valmistukseen käytettävää glukoosia.

Etujen voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkaettavaksi vuoden 1993 loppuun.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu tullihallituksessa ja tulliasiain neuvottelukunnassa, joka on antanut siitä myönteisen lausunnon.

4. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Ehdotettujen muutosten arvioidaan vähentävän vuosittaista tullinkantoa noin 4 miljoonalla markalla vuoden 1991 kantoon verrattuna.

5. Voimaantulo

Lakien muutokset on tarkoitus saattaa voimaan heti kun eduskunta on hyväksynyt esityksen. Ehdotettuja muutoksia on tarkoitus soveltaa vuoden 1993 alusta erikseen annettavan valtioneuvoston päätöksen nojalla.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki tullitariffilain liitteenä olevan teollisuustulliluettelon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun tullitariffilain (660/87) liitteenä olevaa teollisuustulliluetteloa,

sellaisena kuin se nyt kysymyksessä olevilta kohdin on muutettuna 18 päivänä toukokuuta 1990 (441/90), 28 päivänä joulukuuta 1990 (1351/90) ja 10 päivänä huhtikuuta 1992 (334/92 annetuissa laeissa, seuraavasti:

TEOLLISUUSTULLILUETTELO

Nimike Tavara Teollisuustulli

08.08.A.II.a.

08.08.A.II.b.

08.08.A.II.c. Omenat soseiden, marmelaatien

ja hillojen valmistukseen vapaa vuoden 1994 loppuun

12.07.B. Seesaminsiemenet nimikkeeseen

19.05 kuuluvien leipomatuot-

teiden valmistukseen vapaa vuoden 1993 loppuun

17.01.B. Ruokosokeri hiivan tai nimik-

keeseen 35.07 kuuluvien

entsyymien valmistukseen vapaa vuoden 1993 loppuun

17.02.C. Glukoosi hiivan valmistukseen vapaa vuoden 1993 loppuun

20.07.B.IV. Hedelmä;sosepalat makeisveron

alaisten tuotteiden valmistukseen 10 % vuoden 1993 loppuun

20.08.B.

20.08.D.

20.08.H. Hedelmä- ja marjavalmisteet (muut

kuin ananas-, kirsikka-, mansik-

ka- ja vadelmavalmisteet), jotka

meijeriteollisuus käyttää elin-

tarvikkeiden valmistukseen vapaa vuoden 1993 loppuun

29.15.A. Etyyliasetaatti etikkahapon

valmistukseen vapaa vuoden 1993 loppuun

39.20.C.

39.21 Polymeraatio ja sekapolymeraatio-

tuotteet, jotka käytetään ionin-

vaihtimina kloorin ja lipeän

valmistuksessa vapaa vuoden 1993 loppuun

39.23.B. Muovikasetit piikiekkojen

pakkaukseen vapaa vuoden 1994 loppuun

39.26.C. Tuotteet, jotka käytetään ionin-

vaihtimina kloorin ja lipeän

valmistuksessa vapaa vuoden 1993 loppuun

48.11.B. Lämpöherkkä paperi tarraetiket-

timateriaalin valmistukseen vapaa vuoden 1993 loppuun

54.03 Muuntokuitufilamenttilanka vapaa, jos tullihallituksen

tuotteiden valmistukseen päätöksellä osoitetaan, että

vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

54.07 Enintään 150 g/m2 painoinen ja

vähintään 85 painoprosenttia

synteetti- tai muuntokuitufila-

menttilankaa sisältävä, valkai-

sematon ja värjäämatön raaka-

kangas värjätyn tai muuten vii-

meistetyn kankaan valmistukseen vapaa vuoden 1993 loppuun

54.07

54.08 Kudottu kangas purjeiden vapaa, jos tullihallituksen

valmistukseen päätöksellä osoitetaan, että

vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

56.03.B. Synteettikuiduista valmistettu vapaa, jos tullihallituksen

kuitukangas urheilukäsineiden päätöksellä osoitetaan, että

ja -varusteiden tai lenkki- ja vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

urheilukenkien valmistukseen sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

56.03.B. Polyesteri-kuitukangasnauha,

joka käytetään polymeeristen vapaa vuoden 1993 loppuun

telapinnoitteiden lujitteeksi

59.02

59.06 Kumilla käsitellyt kordi- vapaa, jos tullihallituksen

kankaat nimikkeisiin 40.11 ja päätöksellä osoitetaan, että

40.12 kuuluvien renkaiden vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

valmistukseen sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

59.06 Kumilla käsitellyt kankaat

maastoajoneuvojen ja työko-

neiden telamattojen valmistukseen vapaa vuoden 1993 loppuun

63.07 Muotoon leikatut puuvillaneule-

palat käsineiden valmistukseen vapaa vuoden 1993 loppuun

83.02 Kiristyslaitteet ja metalli-

päätteet moottoriajoneuvojen

kuormansitomisvöiden

valmistukseen vapaa vuoden 1993 loppuun

84.71 Levyasemat, nauha-asemat ja

ohjainlevyt, teollinen

tarkoitus luettelon lopussa*) vapaa vuoden 1993 loppuun

84.73 Kirjoituspäät ja kasettiyksiköt- vapaa, jos tullihallituksen

(Streaming Tape Backup) tieto- päätöksellä osoitetaan, että

järjestelmien valmistukseen vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

84.79.B. Teollisuusrobottien valmistukseen

käytettävät liitäntäkortit seka

manipulaattorit, jotka koostuvat

robotin käsivarresta nivelistöi-

neen ja rungosta eli alustasta vapaa vuoden 1994 loppuun

85.01 Askelmoottorit tieto- vapaa, jos tullihallituksen

järjestelmien valmistukseen päätöksellä osoitetaan, että

vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

85.03 Sähkömoottoreiden valut

(staattorikehät) nostureiden

ja hissien valmistukseen vapaa vuoden 1994 loppuun

85.04.A.

85.04.B. Taajuusmuuttajat ja kuristimet, vapaa, jos tullihallituksen

teollinen tarkoitus päätöksellä osoitetaan, että

luettelon lopussa *) vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

85.04.B. Juovamuuntajat monitorien vapaa, jos tullihallituksen

valmistukseen päätöksellä osoitetaan, että

vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

85.04.B. Laturit radiopuhelimien

valmistukseen vapaa vuoden 1994 loppuun

85.04.B. Taajuusmuuttajat (invertterit)

nostureiden ja hissien

valmistukseen vapaa vuoden 1994 loppuun

85.04.A.

85.04.C. Nimellisteholtaan enintään vapaa, jos tullihallituksen

1 kVA:n muuntajat, kuristimet ja päätöksellä osoitetaan, että

piirikortit katkeamattoman vir- vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

ransyöton turvaavien laitteiden sesti valmisteta Suomessa. Tämä

(UPS-laitteet) valmistukseen tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

85.04.C. Osat (ei kuitenkaan televisio- vapaa, jos tullihallituksen

vastaanottimien kuvaputkien poik- päätöksellä osoitetaan, että

keutuskelojen valmistukseen käy- vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

tettävät), teollinen tarkoitus sesti valmisteta Suomessa. Tämä

luettelon lopussa*) tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

85.06 Paristot radiopuhelimien

valmistukseen vapaa vuoden 1994 loppuun

85.07.B. Akut radiopuhelimien

valmistukseen vapaa vuoden 1994 loppuun

85.17 Modeemikortit, teollinen

tarkoitus luettelon lopussa*) vapaa vuoden 1993 loppuun

85.18.A. Mikrofonit radiopuhelimien

valmistukseen vapaa vuoden 1994 loppuun

85.18.B. Kaiuttimet, myös etulevyineen,

radiopuhelimien valmistukseen vapaa vuoden 1994 loppuun

85.18.B. Kaiuttimet televisiovastaan-

ottimien valmistukseen vapaa vuoden 1994 loppuun

85.18.D. RF-levyt (Receiver/Transmitter vapaa, jos tullihallituksen

Assembly) suljetuissa radio- päätöksellä osoitetaan, että

puhelinverkoissa käytettävien vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

käsiradiopuhelimien valmistukseen sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1994 loppuun

85.25.B.II Tukiasemat radiopuhelin- vapaa, jos tullihallituksen

järjestelmien valmistukseen päätöksella osoitetaan, että

vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

85.29 Mikroaaltokomponentit (ei

kuitenkaan isolaattorit, kide-

oskillaattorit ja sirkulaattorit vapaa, jos tullihallituksen

henkilöhakulaitteiden, radio- päätöksellä osoitetaan, että

puhelinjärjestelmien tilaaja- vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

laitteiden ja tukiasemien sesti valmisteta Suomessa. Tämä

valmistukseen), teollinen tullittomuus on voimassa vuoden

tarkoitus luettelon lopussa*) 1993 loppuun

85.29 Suodattimet radiopuhelimien, ra-

diolinkkilaitteiden ja tietojär-

jestelmien seka PCM-laitteiden, vapaa, jos tullihallituksen

puhelinkeskusten, televisioiden, päätöksellä osoitetaan, että

kuvanauhureiden, satelliittivas- vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

taanottimien, ATK-monitorien, sesti valmisteta Suomessa. Tämä

audiovideotuotteiden ja maksute- tullittomuus on voimassa vuoden

levisiolaitteiden valmistukseen 1993 loppuun

85.29 Antennit radiopuhelimien

valmistukseen vapaa vuoden 1994 loppuun

85.29 Yläpaneelit (Top Panel Assembly) vapaa, jos tullihallituksen

ja rungot (Radio Enclosure päätöksella osoitetaan, että

(Bottom Cover) Assembly) sulje- vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

tuissa radiopuhelinverkoissa sesti valmisteta Suomessa. Tämä

käytettävien käsiradiopuhelimien tullittomuus on voimassa vuoden

valmistukseen 1993 loppuun

85.31.A. Summerit, teollinen tarkoitus vapaa, jos tullihallituksen

luettelon lopussa*) päätöksellä osoitetaan, että

vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

85.31.A. Nestekidemoduulit, teollinen

tarkoitus luettelon lopussa*) vapaa vuoden 1993 loppuun

85.32.A. Sähkökondensaattorit, kiinteät vapaa, jos tullihallituksen

tai säädettävät (ei kuitenkaan päätöksellä osoitetaan, että

keraamiset kondensaattorit vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

mikropiirien valmistukseen), sesti valmisteta Suomessa. Tämä

teollinen tarkoitus luettelon tullittomuus on voimassa vuoden

lopussa *) 1993 loppuun

85.33 Sähkövastukset, kiinteät tai vapaa, jos tullihallituksen

säädettävät, teollinen päätöksellä osoitetaan, että

tarkoitus luettelon lopussa*) vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

85.36.A.

85.36.B.

85.36.C. Ylijännitesuojat, releet, kyt- vapaa, jos tullihallituksen

kimet (muut kuin automaattiset päätöksellä osoitetaan, että

virrankatkaisimet) ja liittimet, vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

teollinen tarkoitus luettelon sesti valmisteta Suomessa. Tämä

lopussa *) tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

85.38.A.

85.38.B. Nimikkeeseen 85.36 kuuluvien

liittimien ja kytkinten (ei kui-

tenkaan automaattisten virrankat-

kaisimien) osat (ei kuitenkaan

silikonikumista valmistetut näp- vapaa, jos tullihallituksen

päimistöt henkilöhakulaitteiden, päätöksellä osoitetaan, että

radiopuhelinjärjestelmien tilaa- vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

jalaitteiden ja tukiasemien val- sesti valmisteta Suomessa. Tämä

mistukseen), teollinen tarkoitus tullittomuus on voimassa vuoden

luettelon lopussa *) 1993 loppuun

85.43.B. Servovahvistimet teollisuus-

robottien valmistukseen vapaa vuoden 1994 loppuun

85.44 Häiriösuojatut kaapelit

radiopuhelimien valmistukseen vapaa vuoden 1994 loppuun

85.47.B. Kelarungot, teollinen tarkoitus vapaa, jos tullihallituksen

luettelon lopussa *) päätöksellä osoitetaan, että

vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

85.48 Viivelinjat televisiovastaan- vapaa, jos tullihallituksen

ottimien tai näyttöpäätteiden päätöksellä osoitetaan, että

valmistukseen vastaavaa tavaraa ei tehdasmai-

sesti valmisteta Suomessa. Tämä

tullittomuus on voimassa vuoden

1993 loppuun

90.13 Nestekidelevyt, teollinen tar-

koitus luettelon lopussa *) vapaa vuoden 1993 loppuun


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


2.

Laki tuontimaksulain liitteenä olevan teollisuusetuluettelon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1977 (1008/77) annettuun tuontimaksulakiin 10 päivänä heinäkuuta 1987 (662/87) liitettyä teollisuusetuluetteloa,

sellaisena kuin se nyt kyseessä olevilta kohdin on muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 1992 (335/92) annetulla lailla, seuraavasti:


Nimike Tavara ja sen teollinen käyttötarkoitus Tuontimaksu

mk

1701.11 t 2. Ruokosokeri hiivan tai nimikkeen

35.07 entsyymien valmistukseen vapaa*

1702.30 t 3. Glukoosi hiivan valmistukseen vapaa*

* Tuontimaksuttomuus on voimassa vuoden 1993 loppuun.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.