Search results

Search term "insurance" gives 15 result(s).

948/2019 English
Patientförsäkringslag
1224/2004 English
Sjukförsäkringslag
1250/1987 English
Lag om försäkringsföreningar
81/1998 English
Lag om miljöskadeförsäkring
398/1995 English
Lagen om utländska försäkringsbolag
570/2005 English
Lag om försäkringsförmedling
44/2002 English
Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
699/2004 English
Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
1149/2016 English
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 100 procent
717/1998 English
Förordning om miljöskadeförsäkring
608/1948 English
Lagen om olycksfallsförsäkring
1062/1979 English
Lagen om försäkringsbolag
543/1994 English
Lag om försäkringsavtal
354/1997 English
Lag om arbetspensionsförsäkringsbolag
208/2014 English
Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finlex is an Internet service on legal information, owned by the Finnish Ministry of Justice. It is a public service, available free of charge.
Finlex's content is produced and maintained by Edita Publishing Ltd. Neither the Ministry of Justice nor Edita is responsible for possible errors in the contents of the databases, any direct or indirect damage these may cause a user or failures in the operation of the internet or other malfunctions.