1149/2016 English

Government Decree on the amendment of Government Decree on the diseases regarded as severe and chronic on medical grounds, and the medicinal costs for which a 65 or 100 per cent reimbursement is made under Chapter 5, section 5(2) of the Health Insurance Act

Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 65 tai 100 prosenttia, annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 100 procent

Ministry: Sosiaali- ja terveysministeriö

Translations

Amendments followed up to statute given number/year.

  • 1149/2016
    Translation completed: 21.2.1017

Finlex is an Internet service on legal information, owned by the Finnish Ministry of Justice. It is a public service, available free of charge.
Finlex's content is produced and maintained by Edita Publishing Ltd. Neither the Ministry of Justice nor Edita is responsible for possible errors in the contents of the databases, any direct or indirect damage these may cause a user or failures in the operation of the internet or other malfunctions.