620/2012 English

Act on National Implementation of the Provisions of a Legislative Nature Contained in the Framework Decision on Supervision Measures Imposed as an Alternative to Provisional Detention and on the Application of the Framework Decision

Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om övervakningsåtgärder som ett alternativ till tillfälligt frihetsberövande och om tillämpning av rambeslutet

Ministry: Oikeusministeriö

Translations

Amendments followed up to statute given number/year.

  • 620/2012
    Translation completed: 03.03.2020

Finlex is an Internet service on legal information, owned by the Finnish Ministry of Justice. It is a public service, available free of charge.
Finlex's content is produced and maintained by Edita Publishing Ltd. Neither the Ministry of Justice nor Edita is responsible for possible errors in the contents of the databases, any direct or indirect damage these may cause a user or failures in the operation of the internet or other malfunctions.