928/2010 English

Decree of the President of the Republic amending section 2 of the Decree on the Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction and on the entry into force of the Act on the Approval of Certain Provisions of the Convention and on its Application

Tasavallan presidentin asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen

Ministry: Ulkoasiainministeriö

Translations

Amendments followed up to statute given number/year.

  • 928/2010
    Translation completed: 02.11.2010

Finlex is an Internet service on legal information, owned by the Finnish Ministry of Justice. It is a public service, available free of charge.
Finlex's content is produced and maintained by Edita Publishing Ltd. Neither the Ministry of Justice nor Edita is responsible for possible errors in the contents of the databases, any direct or indirect damage these may cause a user or failures in the operation of the internet or other malfunctions.