Ramavtal för rådgivningsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 28/2018
Delgivningsdatum: 11.10.2018
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Agronomförbundet rf, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Löntagarorganisationen Pardia rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 02.02.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.01.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.12.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALETS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 28/2018
Datum för utfärdande 11.10.2018
Dnr 11974

KOLLEKTIVAVTAL Ramavtal för rådgivningsbranschen
Undertecknat 2.2.2018
Ikraftträdande 1.1.2018

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagarpart: Agronomförbundet rf, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Löntagarorganisationen Pardia rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Ramavtalet för rådgivningsbranschen är ett kollektivavtal. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet tjänstemän anställda hos medlemmar i Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf som bedriver landsbygdsnäringar med undantag av skogsbruk samt är verksamma inom rådgivningsbranschen och bedriver därtill ansluten forskning. Avtalet tillämpas också på ovan nämnda medlemmar som vid sidan av den egna verksamheten bedriver småskalig annan företags- eller motsvarande verksamhet, för vilken ett självständigt företag eller en förening inte har grundats.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har förbundet 83 medlemsföretag inom avtalsbranschen och dessa har 1 473 anställda som berörs av avtalet.

Arbetstagarförbundens medlemsantal inom avtalets tillämpningsområde är följande: Agronomförbundet har 246 medlemmar, Löntagarorganisationen Pardia 160 medlemmar, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty 534 medlemmar och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL 170 medlemmar.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet anställda inom tillämpningsområdet för ramavtalet för rådgivningsbranschen framgår inte av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Rådgivningsverksamhet och rådgivningsorganisationer finns inom flera branscher. Inom kollektivavtalets tillämpningsområde verkar bland annat lantbrukssällskapen, 4H-förbundet, Marthaförbundet samt hantverks- och konstindustriföreningar och små rådgivningsorganisationer.

I brist på annan utredning har man bett arbetsgivarförbundet om en uppskattning av det totala antalet anställda inom branschen. Arbetsgivarförbundet har uppskattat att det totala antalet anställda inom branschen är cirka 1 670 arbetstagare.

SLUTSATS

När man jämför å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen som avses i ramavtalet för rådgivningsbranschen (cirka 1 670) och å andra sidan antalet anställda som enligt lagen om kollektivavtal ingår i kollektivavtalets krets för bindande verkan (cirka 1 473) kan man konstatera att ramavtalet för rådgivningsbranschen enbart på dessa grunder är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

AVGÖRANDE

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att ramavtalet för rådgivningsbranschen är representativt för tillämpningsområdet i fråga på det sätt som avses i 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed allmänt bindande.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Kollektivavtalet som avses i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med kollektivavtalets ikraftträdande 1.1.2018.

Detta beslut är i kraft tills nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i samma lag beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Tapani Vasama

Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Tapani Vasama, medlem Harri Hietala, medlem Ulla Liukkunen

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.