Kollektivavtal för tekniska tjänstemän mellan Medieförbundet och Fackförbundet Pro

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 19/2015
Delgivningsdatum: 07.09.2015
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Medieförbundet rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 23.11.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 19/2015
Delgivningsdatum 7.9.2015
Dnr 11655

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal för tekniska tjänstemän mellan Mediernas Centralförbund och Fackförbundet Pro

Undertecknat: 23.10.2013
Ikraftträdelse: 1.11.2014

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Mediernas Centralförbund rf
Arbetstagare: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde
Kollektivavtalet för tekniska tjänstemän mellan Mediernas Centralförbund och Fackförbundet Pro är riksomfattande. Kollektivavtalet tillämpas enligt bestämmelsen om tillämpningsområde på tekniska tjänstemän som är anställda i medlemsföretag hos Mediernas Centralförbund, som enligt bestämmelsen om tillämpningsområde är tjänstemän som med godkänt betyg genomgått faktorskolans kurs och arbetar med stadigvarande uppgifter som kräver nämnda behörighet, tjänstemän som vid ett tekniskt läroverk har genomgått yrkesgrundutbildning på institutsnivå, tjänstemän som avlagt den fullständigaste examen av ovan nämnda tekniska utbildning, såsom personer som genomgått yrkesinriktad högre utbildning vid ett tekniskt läroverk och tjänstemän som stadigvarande är arbetsgivarens representant gentemot arbetstagarna och som med utnyttjande av arbetsgivarens rätt och makt fördelar, leder, övervakar samt kontrollerar arbetet och som inte deltar i eller endast tillfälligt deltar i de underordnades arbete.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare
De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Mediernas Centralförbund har uppgett att dess 73 medlemsföretag har 496 arbetstagare i sin tjänst inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Fackförbundet Pro har uppgett att det har 900 medlemmar inom avtalsbranschen.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde
När man uppskattar det totala antalet arbetstagare för kollektivavtalet för tekniska tjänstemän mellan Mediernas Centralförbund och Fackförbundet Pro ska man beakta de övriga kollektivavtal inom den grafiska branschen, av vilkas arbetstagare en del är statistikförda i den grafiska branschen.

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2012 arbetade totalt 23 336 arbetstagare i branscherna 581 Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet och 181 Grafisk produktion. Här ingår utdelare samt arbetstagare inom kopierings- och utskriftsbranschen som inte omfattas av kollektivavtal inom den grafiska branschen.

Antalet statistikförda utdelare som ingår i branscherna 581 och 181 är inte känt. Bara inom kretsen för den normalt bindande verkan för kollektivavtalet för utdelare finns det redan 491 personer. Om man antar att antalet personer som inte omfattas av kollektivavtalens normalt bindande verkan är proportionellt sett lika stort statistikförs det totalt 1 110 utdelare i den grafiska branschen. Det finns således högst 22 226 arbetstagare som omfattas av kollektivavtal inom den grafiska branschen.

Enligt de uppgifter som nämnden av fastställande av beslut har statistikförs cirka 460 arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet inom kopierings- och utskriftsbranschen i den grafiska branschen. Således finns det högst cirka 21 766 arbetstagare som arbetar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för den grafiska branschen.

Vissa arbetstagare inom den grafiska branschen har också statistikförts i andra branscher än 581 och 181, såsom i bransch 17212 Tillverkning av wellpapp samt pappers- och kartongförpackningar, men antalet är inte känt. På basis av de uppgifter som man fått av Mediernas Centralförbund kan man uppskatta att det åtminstone finns cirka 300 arbetstagare inom kretsen för den normalt bindande verkan för kollektivavtalet i den grafiska branschen. Med beaktande av de arbetstagare som inte omfattas av kretsen för avtalets normalt bindande verkan finns det cirka 375 arbetstagare inom den grafiska branschen som är statistikförda i andra branscher.

Enligt en grov uppskattning arbetar totalt cirka 22 150 arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtal inom den grafiska branschen. Då man antar att andelen anställda i de branscher som avses i kollektivavtalen för den grafiska branschen är lika stor som antalet anställda som berörs av kollektivavtalens normalt bindande verkan, uppgår det totala antalet anställda i den bransch som avses i kollektivavtalet mellan Mediernas Centralförbund och Fackförbundet Pro till cirka 550 personer.

SLUTSATS
I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet för tekniska tjänstemän mellan Mediernas Centralförbund och Fackförbundet Pro (550) och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (496), kan man konstatera att kollektivavtalet för tekniska tjänstemän mellan Mediernas Centralförbund och Fackförbundet Pro enbart på dessa grunder är representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT
Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tekniska tjänstemän mellan Mediernas Centralförbund och Fackförbundet Pro är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS
Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då kollektivavtalet trädde i kraft den 1 november 2014.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av 9 § i den lagen beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE
Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.


Ordförande Martti Kairinen
Föredragande Tanja Ylitöyrä

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Martti Kairinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
suppleanten Tapani Vasama

Föredragande: Tanja Ylitöyrä, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.