Kollektivavtal för tjänstemän inom kartong- och pappersförädlingsbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 24/2013
Delgivningsdatum: 11.04.2013
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Allmänna Industriförbundet rf/Kartong- och pappersförädlarnas förening rf
Arbetstagarpart: Fackförbundet Pro rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 26.01.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 24/2013
Delgivningsdatum 11.4.2013
Dnr 11355

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för tjänstemän inom kartong- och pappersförädlingsbranschen
Undertecknat 11.11.2011
Ikraftträdande 1.4.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Allmänna Industriförbundet rf/Kartong- och pappersförädlarnas förening rf
Arbetstagare: Fackförbundet Pro rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för tjänstemän inom kartong- och pappersförädlingsbranschen är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområde gäller avtalet tjänstemän anställda hos medlemsföretag i Kartong- och pappersförädlarnas förening med undantag av personer i företagets ledning, personer som representerar arbetsgivaren vid bestämning av tjänstemännens löne- och arbetsvillkor och som har en självständig ställning med administrativt, ekonomiskt och operativt ansvar i företaget eller i en väsentlig del av det, och personer i jämförbar ställning.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Allmänna Industriförbundet/Kartong- och pappersförädlarnas förening har uppgett år 2012 att dess 24 medlemsföretag har 308 tjänstemän inom branschen.

Fackförbundet Pro har uppgett att förbundet har 181 medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt den utredning som erhållits tillämpas kollektivavtalet delvis inom branscherna för tillverkning av papperssäckar och -påsar, tillverkning av wellpapp samt tillverkning av pappers- och kartongförpackningar, tillverkning av hushålls- och hygienvaror av papper, tillverkning av pappershandelsvaror och tillverkning av övriga pappers- och kartongprodukter. Enligt statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2010 arbetar det totalt 970 tjänstemän inom dessa branscher. På basis av utredningarna arbetar omkring 480 av dessa personer inom tillämpningsområdet för detta kollektivavtal och omkring 490 personer inom branscherna för andra kollektivavtal.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen för kollektivavtalet för tjänstemän inom kartong- och pappersförädlingsbranschen (ca 480) och å andra sidan det antal asntällda som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (ca 300) kan man konstatera att kollektivavtalet för tjänstemän inom kartong- och pappersförädlingsbranschen enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för tjänstemän inom kartong- och pappersförädlingsbranschen är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.4.2012 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen


Ärendet avgjordes av: nämndens ordförande Pirkko Kauppinen, medlemmen Pirkko Mäkinen, medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.