Kollektivavtal gällande kundtjänst, trafikskötsel och -ledning samt administration och andra kontorsuppgifter

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 20/2012
Delgivningsdatum: 07.06.2012
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf( tidigare Arbetsgivarföreningen för Transport och Specialbranscher)
Arbetstagarpart: Rautatievirkamiesliitto ry (Järnvägstjänstemannaförbundet)
Datum då kollektivavtalet underteknats: 07.03.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.02.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 31.01.2021
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

Beslut Nr 20/2012
Delgivningsdatum 7.6.2012
Dnr 11284

KOLLEKTIVAVTAL
Kollektivavtal gällande kundtjänst, trafikskötsel och -ledning samt ad-ministration och andra kontorsuppgifter

Undertecknat 3.4.2012
Ikraftträdande 1.4.2012

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Arbetstagare: Rautatievirkamiesliitto ry (Järnvägstjänstemannaförbundet)

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Rautatievirkamiesliitto gällande kundtjänst, trafikskötsel och -ledning samt administration och andra kontorsuppgifter är riksomfattande. Enligt bestämmelsen om tillämpningsområde gäller avtalet tjänstemän som är medlemmar i Rautatievirkamiesliitto och som hos PALTA:s medlemsföretag arbetar med kundtjänst, trafikskötsel och -ledning samt administration och andra kontorsuppgifter.

Kollektivavtalet ersätter avtalet med samma namn i vilket arbetsgivarparten var Arbetsgivarföreningen för Transport och Specialbranscher rf, i stället för Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

Kollektivavtalet har åtminstone tillämpats på VR Aktiebolaget, Oy VR Rata Ab, VR-Group Ab och Corenet Oy.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppgett att dess fyra medlemsföretag har 1618 anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Enligt Järnvägstjänstemannaförbundets uppgifter är 1318 av förbundets medlemmar sysselsatta inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet anställda inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde framgår inte av tillgänglig statistik. Järnvägstjänstemannaförbundet har konstaterat att det inte finns oorganiserade arbetsgivare i branschen. Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA:s uppgifter är i praktiken alla löntagare i branschen anställda hos PALTA:s medlemsfö-retag.

På basis av uppgifterna från kollektivavtalets parter och med beaktande av de företags exceptionella ställning i branschen som är bundna till kollektivavtalet kan man i avsaknad av andra utredningar anta att över 1600 personer är inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet anställda i uppdrag som ansluter sig till järnvägstrafiken.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet anställda inom branschen för kollektivavtalet gällande kundtjänst, trafikskötsel och -ledning samt administration och andra kontorsuppgifter mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Järnvägstjänstemannaförbundet (över 1600) och å andra sidan det antal anställda som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal (1618) kan man konstatera att kollektivavtalet gällande kundtjänst, trafikskötsel och -ledning samt administration och andra kontorsuppgifter enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet gällande kundtjänst, trafikskötsel och -ledning samt administration och andra kontorsuppgifter mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA och Järnvägstjänstemannaförbundet är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom.
i arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKA TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut ska tillämpas i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från och med 1.4.2012 då kollektivavtalet trätt kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Pirkko Kauppinen

Föredragande Ari Pulkkinen


Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Pirkko Kauppinen
medlemmen Pirkko Mäkinen
medlemmen Martti Kairinen

Föredragande: Ari Pulkkinen, tfn 0295 16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.