Kollektivavtal gällande arbetstagare i pappers- och trämassaindustrins elbransch

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 41/2001
Delgivningsdatum: 18.12.2001
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Skogsindustrin rf
Arbetstagarpart: Elbranschernas fackförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 16.11.2017
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 16.11.2017
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.11.2019
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 41/2001
Delgivningsdatum 18.12.2001
Dnr 10037

KOLLEKTIVAVTAL: Kollektivavtal gällande arbetstagare i pappers- och trämassaindustrins elbransch
Undertecknat: 15.12.2000
Ikraftträdelse: 1.2.2001

KOLLEKTIVAVTALSPARTER
Arbetsgivare: Skogsindustrin rf.
Arbetstagare: Elbranschernas fackförbund rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet gällande arbetstagare i pappers- och trämassaindustrins elbransch är riksomfattande. Enligt bestämmelserna om tillämpningsområdet gäller det för arbetstagare i elbranschen som arbetar på Skogsindustrins medlemsföretags pappers- och trämassaindustriavdelningar.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Skogsindustrin har uppgett att det under 2001 års första kvartal enligt lönestatistiken arbetade 850 arbetstagare i förbundets medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde under den tid uppgifterna samlades in.

Elbranschernas fackförbund har uppgett att 904 av förbundets medlemmar arbetade inom kollektivavtalets tillämpningsområde 11.6.2001.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 1998 arbetade 35662 arbetstagare inom de områden där kollektivavtalet tillämpas. I siffran ingår också sådana arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtalet samt tjänstemän. I statistiken kan siffrorna för olika arbetstagargrupper och tjänstemän inte särskiljas. Då man kan anta att andelen olika arbetstagargrupper och tjänstemän i hela branschen är i samma storleksklass som bland de organiserade arbetsgivarna uppgår antalet arbetstagare i pappers- och trämassaindustrins elbransch till omkring 1000 personer.

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalet gällande pappers- och trämassaindustrins elbransch och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet gällande arbetstagare i pappers- och trämassaindustrins elbransch enbart på dessa grunder bör anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet gällande arbetstagare i pappers- och trämassaindustrins elbransch är representativt och därmed allmänt bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

PERIODEN UNDER VILKEN DET ALLMÄNT BINDANDE KOLLEKTIVAVTALET SKALL TILLÄMPAS

Det berörda kollektivavtalet i detta beslut tillämpas i enlighet med
2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen som ett allmänt bindande kollektivavtal från den tidpunkt då beslutet om fastställande vunnit laga kraft.

Detta beslut gäller till dess nämnden med stöd av 7 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan eller arbetsdomstolen med stöd av lagens 9 § beslutar något annat.

Innan beslutet träder i kraft tillämpas bestämmelserna i 17 § lagen om arbetsavtal (320/70) angående skyldighet att följa kollektivavtalet som allmänt bindande i enlighet med 14 kap. 3 § 2 mom. arbetsavtalslagen (55/2001).

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Antti Kuningas
Ordförande

Sirpa Kaittola
Föredragande

Ärendet avgjordes av:
nämndens vice ordförande Antti Kuningas
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Sirpa Kaittola

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.