Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2019

Avgörandena nummersvis

100-80 79-59 58-24 23-1

22.8.2019/3757 HFD:2019:100
Varumärke - Färgvarumärke - Figurvarumärke - Positionsvarumärke - Varumärkesslag - Framställning av varumärke - Föremålet för varumärkesskydd - Klar och precis varumärkesansökan - Ändring av varumärkesansökan - Ändring av besvären - Prövning av yrkande - Unionens domstols dom med anledning av begäran om förhandsavgörande
20.8.2019/3728 HFD:2019:99
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Viss samhällsgrupp - Sexuell läggning - Bedömning av könsidentitet
20.8.2019/3712 HFD:2019:98
Konkurrensärende - Kartell - Förenhetligat förfarande - Marknadsuppdelning - Muntlig förhandling - Skriftlig vittnesberättelse - Advokatens tystnadsplikt - Konkurrensöverträdelse genom syfte - Berättigandegrunder - Delaktighet - Lösgörelse från konkurrensöverträdelse - Åläggande av påföljdsavgift - Lika behandling - Förbudet mot dubbel bestraffning (ne bis in idem)
19.8.2019/3695 HFD:2019:97
Besvärsrätt - Vattenlagen - Vattenhushållningsärende - Århuskonventionen - Ekonomisk zon - Miljöorganisation - Stiftelse - Stadgeenligt verksamhetsområde - Projektets influensområde
19.8.2019/3692 HFD:2019:96
Extraordinärt ändringssökande - Återställande av försutten fatalietid - Processadress - Inkomstbeskattning
14.8.2019/3637 HFD:2019:95
Ersättning för rättegångskostnader - Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt - Mervärdesskatteärende
7.8.2019/3589 HFD:2019:94
Mervärdesskatt - Avdragsrätt - Fastighetsinvesteringsverksamhet - Utgifter som hänför sig till försäljning av fastigheters samt fastighets- och bostadsaktiebolags affärslokalers aktier
17.7.2019/3413 HFD:2019:93
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Somalia - Ny skyddsgrund - Könsstympning - Minderårig asylsökande - Myndighetens utredningsskyldighet
16.7.2019/3370 HFD:2019:92
Importskatter - Punktskatt - Mervärdesskatt - Import i strid med bestämmelserna - Delaktig i import - Importfinansiering - Snus
8.7.2019/3242 HFD:2019:91
Djurskydd - Tillsyn - Förbud och Förlägganden - Skolhund - Förvaring av djur i ett utrymme som är olämpligt som förvaringsutrymme - Tillfälligt och godtagbart skäl - Transportbur
5.7.2019/3224 HFD:2019:90
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Sametingsvalet - FN:s människorättskommitté - MP-konventionen - Bryta mot internationell konvention - Förutsättningarna för återbrytande - Upptagning i vallängd - Ursprungsfolk - Samedefinitionen - Självidentifikation - Gruppgodkännande - Helhetsbedömning
5.7.2019/3166 HFD:2019:89
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - FN:s människorättskommitté - Bryta mot internationell konvention - Förutsättningarna för återbrytande - Sametingsvalet - Samedefinitionen - Upptagning i vallängd
5.7.2019/3209 HFD:2019:88
Beskattning av personlig inkomst - Periodisering av inkomster - Skatteår - Överlåtelsevinst - Riktad emission - Aktieteckning - Konvertering av masskuldebrev - Godkännande av bolagets styrelse
4.7.2019/3172 HFD:2019:87
Service för funktionshindrade - Personlig assistens - Fritidsaktiviteter och hobbyer - Barn - Utvecklingsstörning - Behov av uppsikt - Bli självständig
1.7.2019/3086 HFD:2019:86
Kommunalärende - Statligt stöd - Uppfyllande av villkor för statligt stöd - Ekonomisk fördel - Utredning över ersättningens marknadsmässighet - Fjärrvärme
28.6.2019/3062 HFD:2019:85
Offentlig upphandling - Företag som hör till samma företagsgrupp som anbudsgivaren har deltagit i förberedelserna av upphandlingen och entreprenadförhandlingen - Intressekonflikt - Utesluta en anbudsgivare ur anbudsförfarandet - Gottgörelseärende - Förutsättningar för gottgörelse
26.6.2019/2993 HFD:2019:84
Offentlig upphandling - Ramavtal - Angivande av de upphandlande enheter som är parter i ramavtalet - Beskrivning av föremålet för upphandlingen - Tillräcklig information för att lämna anbud - Principerna om likvärdig och icke-diskriminerande behandling av parterna och öppenhet
25.6.2019/2986 HFD:2019:83
Handlingsoffentlighet - Tidpunkt för bedömning av offentligheten - Omfattningen av ett statsbolags företagshemlighet - Tystnadsplikt inom advokatverksamhet - Offentlighet gällande uppgifter om ett bolags styrelsearbete - Promemoria över granskningen - Utredning av derivatansvaren
25.6.2019/2981 HFD:2019:82
Fastighetsskatt - Skatteprocent - Byggnad för stadigvarande boende - Byggnadshelhet - Självständig separat byggnad - Tredimensionellt delad besittning
19.6.2019/2870 HFD:2019:80
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Beskattnings av personlig inkomst - En i Finland allmänt skattskyldig andelsägare - SICAV-investeringsfond - UCITS-fond - Avkastningsandel - Förvärvs- och kapitalinkomst - Fri rörlighet för kapital
Avgörandena nummersvis

100-80 79-59 58-24 23-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.