29.6.2018/3225 HFD:2018:95

Rättshjälp - Internationellt skydd - Uppenbart ogrundad ansökan - Muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen - Arvode enligt ärende - Fast arvode - Skäligt arvode - Förordning i strid med lagen

Migrationsverket hade avslagit ändringssökandens asylansökan som uppenbart ogrundad i enlighet med 101 § i utlänningslagen. Förvaltningsdomstolen avslog besvären och ansåg ansökan vara uppenbart ogrundad. Enligt 7 a § 2 mom. i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (arvodesförordningen) är arvodet 400 euro i ett ärende som behandlas i förvaltningsdomstolen då ansökan är uppenbart ogrundad.

Biträdet hade i förvaltningsdomstolen begärt 1300 euro i arvode på grund av att ärendet till sin natur och omfattning var särskilt krävande eftersom förvaltningsdomstolen hållit muntlig förhandling i ärendet. Därför skulle 7a § 1 mom. i arvodesförordningen tillämpas på ärendet. Förvaltningsdomstolen ansåg att det enligt arvodesförordningens ordalydelse inte var möjligt att utbetala mer än 400 euro i arvode.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ett skäligt arvode enligt ärende fastställs till biträdet enligt 17 a § i rättshjälpslagen. Å andra sidan medger 7 a § 2 mom. i arvodesförordningen inte att ett högre arvode än 400 euro fastställs i föreliggande ärende. Med beaktande av den arbetsinsats ärendets natur och omfattning krävt skulle en tillämpning av 7a § 2 mom. i arvodesförordningen leda till att ett oskäligt lågt arvode fastställs till biträdet. Förordningen var således i strid med 17 a § i rättshjälpslagen på ett sådant sätt som inte gick att lösa genom en tolkning av arvodesförordningen.

Högsta förvaltningsdomstolen lät med hänvisning till 107 § i grundlagen bli att i detta enskilda fall tillämpa 7 a § 2 mom. i arvodesförordningen. Ärendet skulle på grund av den arbetsinsats ärendets natur och omfattning hade krävt jämföras med ett ärende som är särskilt krävande. Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att biträdet enligt 17 a § i rättshjälpslagen skulle erhålla 1300 euro i arvode för skötseln av ärendet i förvaltningsdomstolen.

Finlands grundlag 107 §

Rättshjälpslagen 17 a §

Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp 7 a § 1 och 2 mom.

Utlänningslagen 101 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari, Anne Nenonen och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Elina Nyholm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.