12.1.2018/76 HFD:2018:4

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragsgill utgift - Avskrivning av anskaffningsutgiften för nyttigheter som anskaffats för förhindrande av vatten- och luftförorening - Felaktig avskrivningsmetod - Alternativ avskrivningsmetod - Dispositivt yrkande - Ändring av avskrivningsmetod

A Ab hade i sin avfallscentral låtit bygga och installera en slutförvaringsdeponi, ett dräneringssystem, en deponi för förorenad mark, ett omläggningsområde, en anläggning för deponigasutvinning och en turbinstation. I sina skattedeklarationer för tidigare skatteår hade bolaget räknat in anskaffningsutgiften för turbinstationen i den utgiftsrest för lösa anläggningstillgångar som avses i 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NSL). På de övriga ovan nämnda konstruktionerna och anläggningarna hade bolaget gjort sådana årliga lika stora avskrivningar som avses i 24 § i NSL. Bolaget hade ansökt om förhandsavgörande för att få svar på frågan om bolaget kunde ändra sina avskrivningsmetoder så att anskaffningsutgifterna för konstruktionerna och anläggningarna drogs av vid beskattningen så som föreskrivs i 36 § i NSL.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bolaget hade rätt att ändra sina avskrivningsmetoder till den del som bolaget hade tillämpat fel bestämmelse om periodisering av anskaffningsutgift enligt NSL. Eftersom 24 § i NSL inte tillämpas på periodisering av anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar och eftersom slutförvaringsdeponin, dräneringssystemet, deponin för förorenad mark, omläggningsområdet och systemet för deponigasutvinning skulle betraktas som konstruktioner och anläggningar vilkas huvudsakliga syfte var att förhindra vatten- och luftförorening, hade bolaget beträffande dessa konstruktioner och anläggningar rätt att ändra den avskrivningsmetod som den tillämpat och på den återstående oavskrivna anskaffningsutgiften göra sådana avskrivningar som avses i 36 § i NSL. Däremot hade bolaget inte rätt att ändra det avskrivningsförfarande som det iakttagit beträffande anskaffningsutgiften för turbinstationen, eftersom bolaget inte till denna del hade förfarit felaktigt när anskaffningsutgiften för turbinstationen räknats in i utgiftsresten för lösa anläggningstillgångar.

Förhandsavgörande för skatteåren 2015 och 2016.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 24 §, 30 § och 36 § (846/1980)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Liisa Tähtinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.