5.12.2005/3219 HFD:2005:87

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Barnäktenskap - Barnets bästa

A hade med hänvisning till familjeband ansökt om uppehållstillstånd i Finland, eftersom A i Syrien hade ingått äktenskap med sin 15-åriga kusin B, som alltsedan 1996 hade varit bosatt i Finland. Utlänningsverket hade avslagit A:s ansökan om uppehållstillstånd. Rovaniemi förvaltningsdomstol hade upphävt Utlänningsverkets beslut och återförvisat ärendet till verket för ny behandling. Förvaltningsdomstolen ansåg att det med beaktande av den kultur och religion som personerna i fråga företrädde inte enligt 6 § i utlänningslagen var oförenligt med barnets bästa att bevilja uppehållstillståndet.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade Utlänningsverket besvärstillstånd, upphävde Rovaniemi förvaltningsdomstols beslut och satte i kraft Utlänningsverkets beslut. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att B, som var minderårig och beroende av sina föräldrar, inte hade varit i stånd att ge ett frivilligt och fullt samtycke till äktenskapet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg också att den omständigheten, att det i vissa stater är möjligt att ingå äktenskap i en ålder där personen i fråga enligt Finlands lag entydigt fortfarande är ett barn, inte kan ha den effekten att kontrahenterna på basis av sådana äktenskap borde beviljas uppehållstillstånd i Finland. Även invandrarflickor har oberoende av sin kulturella bakgrund och religion rätt att välja sina äkta hälfter så, att deras fulla och frivilliga samtycke framgår. Att bevilja uppehållstillstånd ansågs inte förenligt med barnets bästa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.