29.11.2005/3155 HFD:2005:83

Gruvlagen - Inmutning - Ansökan - För gruvlagen främmande syfte - Planerad återvinningscentral

En inmutningsansökan hade gjorts vid en tidpunkt när byggandet av en återvinningscentral, som sökanden offentligt hade motsatt sig, redan planerades. Ansökan gällde kärnområdet i det förslag till detaljplan som berörde återvinningscentralen, främst det kvartersområde som enligt planen var avsett att användas för avfallshantering. Även om sökanden uppgav sig ha valt ut inmutningsområdet med hjälp av en geolog, hade sökanden dock inte presenterat utredning om geologiska undersökningar, iakttagelser och fynd, som enligt vad sökanden hade uppgivit hade gjorts alltsedan 1960-talet och som sökanden hade ansett ha betydelse i ärendet. De omständigheter som sökanden hade anfört såsom stöd för att gruvmineraler förmodades förekomma på området hade följaktligen förblivit bristfälligt utredda och av allmänt slag.

Med beaktande av de sammantagna omständigheterna var det uppenbart att inmutningen inte hade skett för utövning av en sådan inmutningsrätt som avses i 12 § i gruvlagen, utan i annat syfte än inmutning enligt gruvlagen står till buds.

HFD hänvisade även till bestämmelsen i 15 § 1 mom. i grundlagen om skydd för egendom, upphävde handels- och industriministeriets beslut om att utfärda mutsedel samt förkastade inmutningsansökan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.