23.11.2005/3048 HFD:2005:77

Markanvändning och byggande - Undantag - Golfbana - Generalplan - Villkorlig byggbegränsning - Betydande olägenhet - Åtgärdstillstånd - Område i behov av planering

Undantag hade sökts för en 18 håls golfbana. Området, som omfattade ca 92,8 ha, var beläget på jord- och skogsbruksdominerade områden (M-4, M-7), vilka anvisats för detta ändamål i generalplaner med rättsverkningar och på vilka byggande som betjänade jord- och skogsbruket var tillåtet. Planbestämmelserna om områdesreservationer i nämnda generalplan, som inte innehöll uttryckliga förbud eller begränsningar, gällde som villkorliga byggnadsinskränkningar som avses i 43 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Anläggning av den i ansökan avsedda golfbanan gjorde det svårare att förverkliga generalplanerna, varför ett undantag enligt 171 § i markanvändnings- och bygglagen behövdes innan åtgärdstillstånd kunde beviljas för projektet.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att om den planerade golfbanan förverkligades som ett projekt som inte granskades med tanke på planläggningen, skulle detta komma att förorsaka olägenheter med tanke på planläggningen och annan reglering av områdesanvändningen, så som avses i 172 § 1 mom. 1 punkten i markanvändnings- och bygglagen.

Det planerade projektet gällde anläggning av en golfbana på ett område som skulle anses vara i behov av planering på det sätt som avses i 16 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen. I denna situation och med hänsyn till projektets art förorsakades sökandena ingen sådan betydande olägenhet som avses i 43 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen ifall åtgärdstillstånd med hänvisning till generalplanen nekades sökandena. Frågan om beviljande av undantag skulle avgöras separat, innan åtgärdstillståndet, som förutsatte undantag, kunde beviljas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.