23.11.2005/3047 HFD:2005:76

Markanvändning och byggande - Detaljplan - Område för idrotts- och rekreationsanläggningar - Golfbana - En generalplans normativa verkan - Ordnande av trafiken - Säkerhet - Bestämmelse i en plan - Åtgärdstillstånd - Tillstånd för miljöåtgärder

Ändringen av en detaljplan gällde ett ca 46 hektar stort område, som i väster, öster samt delvis också i söder gränsade till gatuområden. Norr och söder om planområdet fanns bostadsområden. I väster, söder och öster omringades planområdet av ett nätverk av leder för lätt trafik Dessutom löpte även en led för lätt trafik i nord-sydlig riktning genom planområdet.

Av planområdet användes ett ca 23 ha stort område som golfbana. I västra delen av planområdet fanns stadens jordtipp samt en s.k. trävarubank för parkarbetena. I planområdets sydvästra hörn låg ett område med våtmark och öppna gölar och i dess södra del ett lundområde. Utkanterna av planområdet bestod till största delen av videbuskage och ängar.

Genom ändringen av detaljplanen försågs största delen av planområdet, dvs. ca 31 ha, med beteckningen VU-7, dvs. betecknades som ett område för idrotts- och rekreationsanläggningar på vilket fick anläggas en golfbana. Enligt en bestämmelse i planen (yva-2) behövdes tillstånd för miljöåtgärder innan golfbanan fick anläggas. Som område för närrekreation (VL) och park (VP, VP-4) anvisades sammanlagt 12 ha. Dessutom hade i VU-7-områdets mitt planerats in ett ca 20 meter brett VL-område, som löpte i nord-sydlig riktning och på vilket i planen hade gjorts en normativ anteckning gjorts om en led för lätt trafik, som skulle löpa genom området.

Av det ovan nämnda VU-7-området var ca 18 ha, bl.a. en strand, ett skyddsområde för vattendrag, en ås, en sluttning samt en landskapsåker eller landskapsäng (VLM), belägna på ett område för närrekreation, som i generalplanen hade betecknats ut som landskaps- och naturvårdsområde. När hänsyn togs till att den brett upplagda generalplanen angav de allmänna dragen för planeringen av markanvändningen samt till den utredning som presenterats om naturförhållandena på området, det ursprungliga syftet med att ett område i generalplanen hade reserverats som VLM-område samt samtliga de områdesreservationer som ingick i ändringen av detaljplanen, hade generalplanen till den del som i den hade gjorts en reservation för ett VLM-område i tillräcklig utsträckning varit normativ för ändringen av detaljplanen. Med hänsyn till planområdets läge, med bostadsområden i norr och söder och i mitten av en rutt som i öst-västlig riktning löpte genom ett grönområde, måste detaljplanen för att vara laglig ha trygga rutter för den lätta trafiken genom planområdet. Anläggningen av en golfbana på det område som i detaljplanen reserverats för detta ändamål förutsatte inte åtgärdstillstånd eller tillstånd för miljöåtgärder. En skyldighet att ansöka om tillstånd för miljöåtgärder kunde inte heller baseras på en bestämmelse i en plan. Med hänvisning till ovan nämnda omständigheter samt när hänsyn även togs till att endast smala grönområden planerats som skydd för de rutter längs vilken den lätta trafiken skulle löpa, ansågs HFD att man vid områdesreservationen och i planbestämmelserna inte hade ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt rutternas säkerhet. Den planlösning som stadsfullmäktige hade godkänt uppfyllde därför inte de kraven på trygg livsmiljö och de krav som skall ställas på trafikarrangemangen i en plan.

Omröstning 4-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.