11.11.2011/3307

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Förvaltningsbeslut om behovet av miljökonsekvensbedömning - Tidpunkten - Sökande av ändring i ett tillståndsärende - Marktäkt - Avgörande i tillståndsärende

Besvär hade anförts över en kommuns beslut att bevilja marktäktstillstånd. Besvären hade anförts bland annat på den grunden att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning hade varit behövligt. Vid handläggningen av besvären hade förvaltningsdomstolen begärt utlåtande av den regionala miljöcentralen om behovet att tillämpa nämnda förfarande. Med anledning av denna begäran konstaterade miljöcentralen i ett beslut som miljöcentralen fattade med stöd av 6 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning att nämnda förfarande inte skulle tillämpas på de projekt som avsågs i begäran. Detta beslut av miljöcentralen överklagades hos förvaltningsdomstolen medan besvären över besluten att bevilja marktäktstillstånd ännu var anhängiga där. Med hänsyn till att frågan om behovet att tillämpa förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i varje händelse skulle avgöras när förvaltningsdomstolen tog ställning till besvären över tillståndsbesluten, hade förvaltningsdomstolen med stöd av 19 § 3 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samtidigt först kunnat ta ställning även till de besvär som anförts över det beslut som miljöcentralen hade fattat med stöd av 6 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, trots att nämnda beslut hade fattas efter att marktäktstillstånden beviljats och medan ändring söktes i besluten att bevilja dessa tillstånd.

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 4 § 1 och 2 mom., 5 § 2 mom., 6 § 1mom., 7 §, 13 §, 17 § 2 mom. och 19 § 3 mom.

Rådets direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt artikel 10 a

Se även HFD 22.12.2009 liggare 2593

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.