Itä-Suomen HO 14.10.2008 986

Syyteoikeus - Tutkimatta jättäminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

PIEKSÄMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 13.3.2008

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TAPPO
(6560/R/0002071/07)
Rikoslaki 21 luku 1 § 1 ja 5 luku 3 §

28.8.2007 PIEKSÄMÄKI

A ja B ovat yhdessä erään omakotitalon yläkerrassa olevassa huoneessa tehneet Terho T:lle ruumiillista väkivaltaa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terho T on kuollut A:n ja B:n yhdessä tekemässä Terho T:n pään alueelle kohdistuneessa fyysisessä pahoinpitelyssä saamiin ruhjehaavoihin, verenvuotoon ja fyysiseen stressitilaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asianomistajien vaatimukset

Terho T:n oikeudenomistajat, leski Satu T, vanhemmat Airi ja Veli T sekä sisar Tarja T vaativat ensisijaisesti A:lle ja B:lle rangaistusta murhasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAUKSET JA PERUSTEET

A vastusti tappoa koskevaa syytettä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A vastusti asianomistajien Airi, Veli ja Tarja T:n murhaa koskevaa syytettä ja katsoi, että ensisijaisesti se tulee jättää tutkimatta ja toissijaisesti se tulee hylätä. Samoin A vastusti Satu T:n rangaistusvaatimusta murhasta.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1:17:n mukaan jos joku on rikoksen johdosta saanut surmansa, hänen leskellään ja lapsillaan on oikeus käyttää asianomistajan syyteoikeutta. Mikäli surmansa saaneella ei ole leskeä eikä lapsia, on hänen vanhemmillaan ja sisaruksillaan oikeus käyttää syyteoikeutta. Satu T:llä on syyteoikeus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B ensisijaisesti vaati, että Airi, Veli ja Tarja T:n esittämä murhaa koskeva rangaistusvaatimus on jätettävä tutkimatta. Oikeudenkäynnistä rikosasiassa annetun lain 1 luvun 17 §:n mukaan asianomistajan syyteoikeutta saavat käyttää vain surmansa saaneen leski ja lapset. Satu T:llä on syyteoikeus.

B kiisti murhaa koskevan syytteen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMION PERUSTELUT

Syyteoikeudesta

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 17 §:n mukaan, jos joku on rikoksen johdosta saanut surmansa, hänen leskellään ja lapsillaan on oikeus käyttää asianomistajan syyteoikeutta. Mikäli surmansa saaneella ei ole leskeä eikä lapsia, on hänen vanhemmillaan ja sisaruksillaan oikeus käyttää syyteoikeutta.

Terho T oli avioliitossa Satu T:n kanssa. Asianosaisille oli tullut avioero vireille 10.4.2007 ja he olivat asuneet erillään maaliskuusta 2007 lähtien. Lapsia ei ollut.

Kysymyksessä on poikkeuksellinen tilanne, jota ei lakia säädettäessä liene otettu huomioon. Satu T:llä ei ole oikeutta Terho T:n jäämistöön (PK 3 luku 7 §). Satu T:llä ei liene oikeutta kärsimyskorvaukseen, mikä oikeus Terho T:n vanhemmilla on. Tällaisessa tilanteessa tosiasiallinen intressi syyteoikeuden käyttämiseen on uhrin vanhemmilla ja sisarella. Käräjäoikeus katsoo, että asianomistajan asema tällaisessa tilanteessa on laajennettavissa Terho T:n vanhempiin ja sisareen. Käräjäoikeus katsoo, että Airi, Veli ja Tarja T:lläkin on asianomistajan syyteoikeus jutussa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Tappo 28.8.2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAAJA B

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Tappo 28.8.2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Martti Paavola
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 14.10.2008

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDEN PÄÄKÄSITTELYSSÄ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tarja T on toistanut käräjäoikeuden tuomiossa selostetun rangaistusvaatimuksensa perusteineen ja vaatinut, että A ja B tuomittaisiin rangaistukseen tapon asemesta murhasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Airi ja Veli T ovat toistaneet käräjäoikeuden tuomiossa selostetun rangaistusvaatimuksensa perusteineen ja vaatineet, että A ja B tuomittaisiin rangaistukseen tapon asemesta murhasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A ja B ovat käräjäoikeuden tuomiossa selostetuista vastauksistaan ilmenevillä perusteilla vaatineet, että Airi, Veli ja Tarja T:n rangaistusvaatimukset jätettäisiin tutkimatta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Syyteoikeus
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 17 §:n 1 momentin mukaan, jos joku on rikoksen johdosta saanut surmansa, hänen leskellään ja lapsillaan on oikeus käyttää asianomistajan syyteoikeutta. Mikäli surmansa saaneella ei ole leskeä eikä lapsia, on hänen vanhemmillaan ja sisaruksillaan oikeus käyttää syyteoikeutta. Lainkohdan säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 82/1995 vp s. 47) todetaan, että rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista koskevassa työryhmän mietinnössä oli ehdotettu, että surmansa saaneen asianomistajan leski, lapset, vanhemmat ja sisarukset saavat edelleen käyttää hänen syyteoikeuttaan. Mietinnössä oli todettu, että syyteoikeuden rajoittaminen saattaisi merkitä sitä, ettei asianomistajan tosiasiassa läheisimmällä omaisella olisi lainkaan oikeutta käyttää asianomistajan syyteoikeutta. Lisäksi rajoittamisen oli katsottu kytkevän asianomistajan puhevallan käyttämisen lähinnä siihen, keillä oli oikeus periä asianomistaja. Työryhmän mietintöä koskevissa lausunnoissa oli asianomistajan sijaan tulevien piiriä pidetty käytännössä tarpeettoman laajana esimerkiksi asian selvittämisen kannalta esitutkintavaiheessa. Hallitus on esityksessään päätynyt ehdottomaan työryhmän mietinnöstä poiketen asianomistajan sijaan tulevien piirin rajaamista voimassa olevasta laista ilmenevin tavoin.

Edellä selostetusta ilmenee, että säännöksen säätämisen aikaan on ollut pohdittavana myös vanhempien ja sisarusten oikeus käyttää asianomistajan syyteoikeutta siinä tapauksessa, että surmansa saaneella on leski tai lapsia. Terho T ja Satu T ovat asuneet erillään maaliskuusta 2007 lähtien ja heillä on ollut avioero vireillä 10.4.2007 alkaen. Syyteoikeus on kuitenkin tällaisessa tapauksessa päätetty rajoittaa koskemaan ainoastaan leskeä ja lapsia. Terho T on surmansa saadessaan ollut edelleen avioliitossa Satu T:n kanssa. Ottaen huomioon hallituksen esityksessä lausutun hovioikeus katsoo, ettei asianomistajan syyteoikeutta erillään asumisen ja avioerohakemuksen vireillä olemisen perusteellakaan voida laajentaa vastoin säännöksen sanamuotoa koskemaan Terho T:n sisarta ja vanhempia. Sen vuoksi hovioikeus jättää Airi, Veli ja Tarja T:n A:ta ja B:tä vastaan esittämän rangaistusvaatimuksen tutkimatta ja poistaa käräjäoikeuden siitä antaman lausunnon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Juha Voutilainen, Matti Hakkarainen ja Pirjo Soininen
Valmistelija Petri Mylläri

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 11.6.2009: Ei valituslupaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.