Itä-Suomen HO 30.09.2008 935

Ajoneuvoverorikkomus, Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, Tahallisuus, Tuottamus

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

NURMEKSEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 13.3.2008

VAATIMUKSET JA PERUSTEET

Syyte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. AJONEUVOVERORIKKOMUS
(6430/R/0000006/08)
Ajoneuvoverolaki 66 § 2

29.12.2007 LIEKSA

A on kuljettanut yleisillä teillä erääntyneen ajoneuvoveron maksamattomuuden vuoksi käyttökiellossa ollutta henkilöautoa ZCM-869.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAUKSET JA PERUSTEET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. A on kiistänyt menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Ajoneuvoverolain 66 §:n 2 momentissa on säädetty, että ajoneuvoverorikkomukseen syyllistyy se, joka kuljettaa ajoneuvoa, josta on erääntynyttä ajoneuvoveroa suorittamatta.

Esitutkintapöytäkirjan ilmoitusosasta ilmenee, että ajoneuvosta on ollut erääntynyttä ajoneuvoveroa maksamatta. Veroa on ajalta 3.10.2007 - 1.1.2008 maksuunpantu 26,66 euroa, jonka eräpäivä oli 3.12.2007. Ajoneuvovero on 7.1.2008 tehdyn kyselyn mukaan ollut kokonaan maksamatta.

A on oikeudessa kertonut, että hänellä on ollut tapana varmistaa auton omistajalta B:ltä, että henkilöauton ajoneuvovero on suoritettu ajallaan.

Todistaja C on oikeudessa kertonut, että hän on nähnyt A:n kuljettavan henkilöautoa yleisillä teillä. C on puhalluttanut A:n. Tällöin C on tehnyt A:sta havainnon lähietäisyydeltä. A:n jatkettua matkaa C on havainnut, että A:n kuljettaman henkilöauton ajoneuvovero on ollut erääntynyt ja maksamatta. Tämän jälkeen A:ta ei ole saman päivän aikana tavoitettu. C on kertomansa mukaan löytänyt A:n tiedot poliisin tuntomerkkirekisteristä ja sen perusteella C on varmuudella tunnistanut A:n kuljettaneen henkilöautoa. C:n kertomusta voidaan pitää uskottavana.

A on oikeudessa vedonnut siihen, että häneltä on puuttunut tahallisuus ja että hänen tekonsa ei olisi tuottamuksellisesti tehtynä syyksiluettavissa. Ajoneuvoverolaki on annettu ennen rikoslain kokonaisuudistuksen voimaantuloa. Siksi ajoneuvoverorikkomus on myös tuottamuksellisesti tehtynä syyksiluettavissa. A:n olisi tullut varmistua siitä, että hänen kuljettamastaan henkilöautosta on suoritettu ajoneuvovero.

Edellä mainituilla perusteilla A:n on näytetty menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyksilukeminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuomiolauselma

Näillä perusteilla käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA A

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

2) Ajoneuvoverorikkomus 29.12.2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LAINKOHDAT

2) Ajoneuvoverolaki 66 § 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:
Notaari Jyrki Roine

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 30.9.2008

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on vaatinut, että syyte hylätään tai että hänet ainakin jätetään rangaistukseen tuomitsematta. A on lausunut, ettei hän ollut tahallisesti tai tuottamuksellisesti syyllistynyt ajoneuvoverorikkomukseen.

Kihlakunnansyyttäjä on vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Ajoneuvoverorikkomus

Asiassa ei ole väitetty, että A olisi tiennyt ajoneuvoveron jääneen maksamatta ja että hän olisi tahallisesti syyllistynyt ajoneuvoverorikkomukseen. Asiassa on siten kysymys siitä, onko rangaistusvaatimuksessa ja ajoneuvoverolain 66 §:n 2 momentissa mainittu teko rangaistava paitsi tahallisena myös tuottamuksellisena.

Rikoslain 3 luvun 5 §:n, sellaisena kuin tuo lainkohta on muutettuna 1.1.2004 voimaan tulleessa laissa (515/2003), 2 momentin mukaan jollei toisin säädetä, rikoslaissa tarkoitettu teko on vain tahallisena rangaistava. Pykälän 3 momentin mukaan mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös muualla laissa tarkoitettua tekoa, josta ankarimmaksi rangaistukseksi on säädetty enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta tai jota koskeva rangaistussäännös on annettu tämän lain voimaantulon jälkeen.

Mainitun rikoslain 3 luvun 5 §:n säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 44/2002 s.71) mukaan jos rikoslain ulkopuolisessa lainsäädännössä olevasta teosta on säädetty yli kuuden kuukauden vankeusuhka, tahallisuusvaatimus pätee katsomatta siihen, milloin rangaistussäännös on annettu. Jos rangaistus on tätä alempi, ratkaisee säätämisajankohta. Vanhoissa, ennen rikoslain 3 luvun 5 §:n uudistuksen voimaantuloa annetuissa kriminalisoinneissa tilanne jäisi nykyisten tulkintojen varaan. Uusissa, lainmuutoksen voimaantulon jälkeen annetuissa rangaistussäännöksissä pätee tahallisuusvaatimus. Vanhojen rikoslain ulkopuolisten kriminalisointien osalta, joissa enimmäisrangaistus on kuusi kuukautta, noudatettaisiin aikaisempia tulkintaohjeita ja asia ratkaistaisiin tapauskohtaisesti ottaen huomioon säännösten yhteys, tarkoitus ja tehtävät.

Syytteessä tarkoitetusta teosta on ankarimmaksi rangaistukseksi säädetty sakkoa. Ajoneuvoverolaki on annettu 30.12.2003 ja se on tullut voimaan samana päivänä kuin rikoslain 3 luvun 5 §. Tätä ennen lainsäädännössä ei ole ollut ajoneuvoverorikkomusta vastaavaa rangaistussäännöstä, joten aiempaa tulkintakäytäntöä ei ole olemassa.

Suomen perustuslain 8 §:stä ja rikoslain 3 luvun 1 §:stä ilmenevän rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Tämä ja syytetyn suosimisen periaate huomioon ottaen rangaistussäännöstä on tulkittava suppeasti. Ajoneuvoverolain 66 §:n 2 momentista ei ilmene, että siinä tarkoitettu teko olisi rangaistava tuottamuksellisena. Näillä perusteilla, vaikka ajoneuvoverolaki on annettu ennen rikoslain 3 luvun 5 §:n voimaantuloa, hovioikeus katsoo, että rangaistussäännöksessä mainittu teko on vain tahallisena rangaistava.

Koska A ei ole toiminut tahallisesti ja koska ajoneuvoverolain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu menettely ei ole tuottamuksellisena rangaistava, rangaistusvaatimus A:ta vastaan on hylättävä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmalta ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA A

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

HYLÄTYT SYYTTEET

2) Ajoneuvoverorikkomus 29.12.2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Marja-Liisa Karotie, Maija Liisa Kilpeläinen ja Terhi Helttunen

Lainvoimaisuustiedot:
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.