Rovaniemen HO 14.06.2006 543

Ampuma-aserikos, Metsästystapahtuma, Menettämisseuraamus

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Syyttäjä on vaatinut käräjäoikeudessa A:lle rangaistusta muun muassa ampuma-aserikoksesta sillä perusteella, että A oli syyskuussa 2004 ampuma-aselain vastaisesti tuonut Norjasta Suomeen haulikon ja siinä käytettäviä patruunoita. A:lla ei ollut ollut voimassa olevaa ampuma-aselupaa Suomessa eikä hän ollut saanut poliisilta lupaa aseen tuonnille Suomeen.

A on kiistänyt syytteen ampuma-aserikoksesta. A:lla oli ollut syytteessä tarkoitetun haulikon hallussapitoon norjalainen lupa ja hän oli tuonut aseen ja patruunat Suomeen tarkoituksenaan osallistua Suomessa järjestettävään metsästystapahtumaan. A on lausunut, että mikäli hänen menettelynsä katsottiin ampuma-aselain vastaiseksi, hänet tuli tuomita enintään ampuma-aserikkomuksesta, koska tekoa oli olosuhteet huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Ampuma-aselain nojalla A:n oli ollut vaikea päätellä, mitä menettelyä hänen olisi tullut edellä kerrotussa tilanteessa noudattaa. A on pitänyt syyttäjän vaatimusta menettämisseuraamuksesta olosuhteisiin nähden kohtuuttomana.

KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO

Käräjäoikeus on katsonut jääneen selvittämättä, että A olisi saanut poliisilta luvan aseen tuontiin Suomeen tai että hän olisi tuonut aseen Suomeen tiettyä ampuma- tai metsästystapahtumaa varten. A ei ollut kertonut, mihin metsästystapahtumaan hän osallistui Suomessa eikä ollut esittänyt muuta erityistä syytä aseen tuonnille Suomeen ilman lupaa. A oli esitutkinnassa kertonut, että hänellä oli metsästysoikeus Suomessa, mutta hän ei ollut esittänyt metsästyskorttia. Käräjäoikeus on katsonut A:n syyllistyneen ampuma-aserikokseen sekä tuominnut hänet siitä ja eräästä toisesta rikoksesta yhteiseen sakkorangaistukseen ja menettämään valtiolle laittomasti hallussapitämänsä aseen ja patruunat.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A:n valitus

A on vaatinut, että syyte ampuma-aserikoksesta hylätään, ja toissijaisesti, että hänen syykseen luetaan enintään ampuma-aserikkomus. A on edelleen vaatinut, että hänelle tuomittua rangaistusta joka tapauksessa alennetaan ja että takavarikoidut haulikko ja patruunat määrätään palautettaviksi hänelle.

A on toistanut käräjäoikeudessa esittämänsä vaatimukset ja perusteet sekä lisäksi lausunut, että hänellä oli ollut tarkoitus metsästää jänistä isänsä kuolinpesän omistamalla kiinteistöllä ja sen läheisillä naapureiden mailla. A on liittänyt valitukseensa kopion metsästyskortistaan.

Syyttäjän vastaus

Syyttäjä on kiistänyt A:n esittämät muutosvaatimukset.

Syyttäjä on lausunut, että vaikka A:lla oli ollut Norjassa myönnetty hallussapitolupa ampuma-aseelle, lupamaksu suoritettuna ajalle 1.4.2003 - 31.3.2004 sekä suomalainen metsästyskortti maksettuna ajalle 1.8.2004 - 31.7.2005 ja myös metsästysoikeus Suomessa, A:lla ei ollut ollut Suomessa voimassa olevaa ampuma-aselupaa eikä hän ollut saanut poliisilta ampuma-aseen tuontilupaa Suomeen. A:n tarkoitus ei ollut ollut osallistua ampuma-aselain 73 §:n 3 momentin tarkoittamaan ampuma- tai metsästystapahtumaan. A:lla ei ollut ollut Euroopan ampuma-asepassia eikä hän ollut hakenut aseelleen yksityistä tuontilupaa.

Syyttäjän mukaan A oli syyllistynyt ampuma-aserikokseen tai ainakin ampuma-aserikkomukseen. Käräjäoikeuden menettämisseuraamusta koskeva ratkaisu oli oikea eikä A:lle tuomittua rangaistusta tullut alentaa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Ampuma-aseen ja patruunoiden siirto ja tuonti Norjasta Suomeen

Ampuma-aselain 73 §:n 3 momentin mukaan Norjassa ampuma-aseen hallussapitoon annettu lupa oikeuttaa siirtämään ja tuomaan Suomeen luvassa mainitun aseen ja tarpeellisen määrän luvassa mainitussa aseessa käytettäviksi soveltuvia patruunoita sekä pitämään niitä hallussa enintään kolme kuukautta siitä, kun ne on siirretty tai tuotu Suomeen. Edellytyksenä aseen siirrolle on, että siirron tarkoituksena on osallistuminen Suomessa järjestettävään ampuma- tai metsästystapahtumaan.

Ampuma-aselain 75 §:n 1 momentissa säädetään ampuma-aseen, aseen osan ja patruunoiden siirrosta ja tuonnista Suomeen sekä niiden hallussapidosta Euroopan ampuma-asepassin nojalla. Euroopan ampuma-asepassin tarkoitus on ollut helpottaa metsästäjien ja ampumaurheilun harrastajien siirtymistä aseineen jäsenvaltiosta toiseen harrastuksensa takia. Ampuma-asepassi ei ole luonteeltaan lupa, vaan todistus annetusta luvasta, joka annetaan pyynnöstä ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetulle
henkilölle. Ampuma-asepassin haltijan on osoitettava siirron tai tuonnin tarpeellisuus ampumaurheilu- tai metsästystapahtumaan osallistumiseksi kirjallisella kutsulla tai muulla luotettavalla selvityksellä.

Mikäli henkilö haluaa metsästää vapaammin ja muualla tai muuta riistaa kuin sanotuissa lainkohdissa tarkoitetussa metsästystapahtumassa, hänen on ampuma-aselain 78 §:n 1 momentin mukaan hankittava aseelle ja patruunoille yksityinen tuontilupa joko kotikuntansa tai oleskelupaikkansa poliisilaitokselta myös siinä tapauksessa, että ampuma-aselain 73 §:n 3 momentin edellytykset muutoin täyttyisivät.

Jutussa on selvitetty, että A:lla ei ole ollut Euroopan ampuma-asepassia ja ettei hän ole hakenut aseelle ja patruunoille yksityistä tuontilupaa.

A on ilmoittanut, että hänellä oli ollut syytteessä tarkoitetun haulikon hallussapitoon Norjassa annettu lupa. Hän oli tuonut aseen ja patruunat Suomeen tarkoituksenaan osallistua Suomessa järjestettävään metsästystapahtumaan. Hänellä oli ollut tarkoitus metsästää jänistä isänsä kuolinpesän omistamalla kiinteistöllä ja sen läheisillä naapureiden mailla.

Metsästystapahtuma

Lain esitöissä (HE 183/1997 vp s. 113 ja 115) ampuma-aselain 73 §:n 3 momentissa ja 75 §:n 1 momentissa tarkoitetusta metsästystapahtumasta on lausuttu, että edellytyksenä ensiksi mainitun lainkohdan mukaiselle siirrolle ja tuonnille olisi kuitenkin se, että siirron tai tuonnin tarkoituksena on osallistuminen ampumaurheilukilpailuun tai metsästystapahtumaan. Matkan tarkoitus olisi valvontaviranomaisen vaatimuksesta kyettävä jollakin luotettavalla tavalla selvittämään. Tähän tarkoitukseen soveltuisi esimerkiksi kutsukirje tai maksettua kilpailumaksua koskeva tosite.

Ampuma-asetta ampuma-asepassin nojalla maahan siirtävä tai tuova henkilö olisi velvollinen esittämään matkansa tarkoituksen. Hänen olisi näin ollen kyettävä esittämään joko kirjallinen kutsu tai muu luotettava selvitys, josta ilmenee, että hänen matkansa tarkoituksena on osallistuminen ampumaurheilu- tai metsästystapahtumaan. Asian luonteen vuoksi suullista selvitystä ei lähtökohtaisesti tulisi pitää riittävänä. Riittävänä voitaisiin sen sijaan pitää valvontaviranomaisen harkinnan mukaan muutakin kirjallista selvitystä kuin nimenomaista kutsukirjettä, kuten ampumakilpailun osallistumismaksun suorittamisesta annettua tositetta. Ratkaisevana olisi pidettävä sitä, että selvitystä voitaisiin viranomaisen harkinnan mukaan pitää luotettavana. Metsästykseltä olisi yleensä edellytettävä keskitetysti järjestettyä metsästystapahtumaa, kuten hirvijahtiin osallistumista, tai muuta selvästi todennettavissa olevaa metsästystapahtumaa. Kyseessä ei kuitenkaan välttämättä tarvitsisi olla alan harrastajillekaan avoin tai muuten keskitetysti järjestetty metsästystilaisuus. Riittävänä olisi pidettävä esimerkiksi, jos joku, jolla on oikeus metsästykseen, on esittänyt kutsun saapua hänen vieraakseen metsästämään.

Huomioon ottaen lain esitöissä esitetyn hovioikeus katsoo, ettei A ole kutsukirjeellä tai muulla luotettavalla tavalla kyennyt esittämään selvitystä siitä, että hänen matkansa tarkoituksena olisi ollut osallistuminen ampuma-aselain 73 §:n 3 momentissa tarkoitettuun, Suomessa järjestettävään metsästystapahtumaan. Asetta maahan tuodessaan A ei ole myöskään esittänyt poliisiviranomaiselle mitään selvitystä osallistumisestaan metsästystapahtumaan.

Syyksilukeminen ja teon arviointi

Edellä selostetun perusteella hovioikeus toteaa, että A on tuonut haulikkonsa ja siihen kuuluvat patruunat Norjasta Suomeen ampuma-aselain 101 §:n 1 momentin 1 kohdan vastaisesti ja näin menetellessään syyllistynyt käräjäoikeuden tuomiossa hänen syykseen luettuun ampuma-aserikokseen. Vaikka A:lla on ollut norjalainen lupa haulikkonsa hallussapitoon sekä voimassa oleva suomalainen
metsästyskortti ja oikeus metsästää Suomessa, nämä seikat eivät kuitenkaan oikeuta arvioimaan hänen tekoaan ampuma-aserikkomukseksi.

Menettämisseuraamus

Ampuma-aselain 104 §:n mukaan ampuma-aserikokseen syyllistynyt on tuomittava menettämään valtiolle esine, jonka osalta hän on rikkonut tämän lain säännöksiä, taikka sen arvo. Jos ampuma-ase tuomitaan menetetyksi, myös kyseisen aseen osat ja aseessa käytettäviksi soveltuvat patruunat on tuomittava menetetyiksi. Jos menettämisseuraamus olisi olosuhteisiin nähden kohtuuton, se voidaan jättää tuomitsematta.

Tässä tapauksessa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden nojalla aseen ja patruunoiden menettämisseuraamusta olisi tekoon ja olosuhteisiin nähden pidettävä kohtuuttomana.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU HOVIOIKEUDEN RATKAISU HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Näillä ja muutoin käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla hovioikeus katsoi, ettei käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen muuttamiseen ole aihetta.

Asian ovat ratkaisseet:

hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen
hovioikeudenlaamanni Eero Yrttiaho
hovioikeudenneuvos Keijo Siljander

Esittelijä:
viskaali Katja Tainio

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Päivitetty 6.9.2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.