Helsingin HO 23.05.2006 1486

Menettämisseuraamus - Ampuma-ase

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

LOHJAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 21.12.2004

Syyttäjä

Vastaaja(t)
A

Kuultava(t)
R

Asia
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
AMPUMA-ASERIKKOMUS

Vireille 22.10.2004

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
(6860/R/0001557/04)
Rikoslaki 23 luku 4 § (1198/2002)

6.10.2004 NUMMI-PUSULA

A on kuljettanut moottorikäyttöistä ajoneuvoa, henkilöautoa, yleisillä teillä nautittuaan alkoholia niin, että hänellä on ajon jälkeen ollut 1,07 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa ja olosuhteet ovat olleet sellaiset, että rikos on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

2. AMPUMA-ASERIKKOMUS
(6860/R/0001556/04)
Ampuma-aselaki 103 § 2 momentti 8 -kohta, 106 § 3 momentti (1/98)

6.10.2004 NUMMI-PUSULA

A on ampuma-aselain vastaisesti yleisellä paikalla tai tiloissa, joihin yleisöllä on ollut pääsy, tahallaan ilman hyväksyttävää syytä kantanut pienoisrevolveria ja 8 panosta.

Syyttäjän muut vaatimukset

Ajokiellon määrääminen syytekohdassa 1

A on määrättävä ajokieltoon.

Tieliikennelaki 75 § ja 78 §

Ampuma-aseen menettäminen syytekohdassa 2

Ampuma-ase ja patruunat on tuomittava valtiolle menetetyiksi.

Ampuma-aselaki 104 §

Ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpano

A:n 22.6.2004 alkanut ehdollinen vankeusrangaistus on määrättävä pantavaksi täytäntöön.

Rikoslaki 2 b luku 5 §

KUULTAVAN VAATIMUKSET

R on vaatinut, ettei hänen omistamaansa ampuma-asetta ja patruunoita tuomittaisi valtiolle menetetyiksi.

VASTAUKSET JA PERUSTEET

A on myöntänyt syyllistyneensä törkeään rattijuopumukseen. Hän on myöntänyt oikeaksi myös syyttäjän ajokieltovaatimuksen.

A on kiistänyt syyllistyneensä ampuma-aserikkomukseen. Hän on kiistänyt myös vaatimuksen ampuma-aseen ja patruunoiden menettämisestä valtiolle.

A ei ole lausunut ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanovaatimuksesta.

TODISTELU

Syyttäjän todistelu

Syytekohta 1

A:n esitutkintakertomus: menettelyn myöntäminen.

Kirjallinen todiste esitutkintapöytäkirjassa:

  • Hengitysilman alkokoholin mittauspöytäkirja

Syytekohta 2

A:n kuuleminen tapahtumista

A:n todistelu

Syytekohta 2

R:n kuuleminen tapahtumista

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.

Syyksilukemisen perusteet

Syytekohta 1

A on myöntänyt syyllistyneensä törkeään rattijuopumukseen. Hän on myöntänyt oikeaksi myös vaatimuksen ajokieltoon määräämisestä.

Lisäksi 6.10.2004 päivätyn Lohjan poliisilaitoksen mittauspöytäkirjan mukaan A:lla on ajon jälkeen ollut 1,07 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.

Rikos on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

Syytekohta 2

A on kiistänyt syyllistyneensä ampuma-aserikkomukseen.

Hän on kertonut, että hänellä oli ollut hallussaan R:n omistama ase, joka oli jäänyt hänelle vahingossa povitaskuun sen jälkeen, kun hän ja R olivat ampuneet tarkkuutta A:n tontilla. A on kertonut heidän lähteneen hänen luotaan ja ase oli jäänyt hänelle. Hän ei ollut halunnut antaa sitä R:lle, koska R oli ollut niin humalassa. A on kertonut, että hän oli huomannut aseen povitaskussaan heidän ollessaan huoltoasemalla. A oli kertomansa mukaan ottanut aseen pois povitaskustaan huoltoasemalla yrittäessään saada samassa taskussa ollutta pulloa pois taskusta.

R on kertonut, ettei hänellä ole muistikuvia tapahtumista.

Käräjäoikeus katsoo A:n kertomuksen perusteella selvitetyksi, että A on tahallaan ilman hyväksyttävää syytä kantanut pienoisrevolveria ja kahdeksaa panosta huoltoasemalla, eli yleisellä paikalla, johon yleisöllä on ollut pääsy. A on suhtautunut välinpitämättömästi aseen hallussapitoon ja hänen olisi pitänyt huolehtia, ettei ase ole hänen hallussaan yleisellä paikalla.

Rangaistuslajin valintaa harkitessaan käräjäoikeus on ottanut huomioon, että A on kaksi kertaa aikaisemmin Lohjan käräjäoikeuden 22.3.2000 ja 22.6.2004 antamilla tuomioilla tuomittu muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeus katsoo, että rikosten samankaltaisuus huomioon ottaen ehdollinen vankeusrangaistus ei ole enää riittävä seuraamus nyt syyksi luetuista rikoksista, vaan A on tuomittava ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Kriminaalihuoltolaitoksen lausunto huomioon ottaen käräjäoikeus tuomitsee A:n ehdottoman vankeusrangaistuksen sijaan yhdyskuntapalveluun.

Koska A on koeaikana syyllistynyt uuteen rikokseen, josta tuomioistuimen harkinnan mukaan tulee tuomita ehdoton vankeusrangaistus, käräjäoikeus määrää rikosten samankaltaisuus huomioon ottaen 22.6.2004 tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpantavaksi.

Koska ampuma-aseen omistaja R on sallinut aseen ja patruunoiden joutumisen A:n, jolla ei ole aseenkantolupaa, haltuun, käräjäoikeus määrää rikoksen tekoon käytetyn ampuma-aseen ja patruunat valtiolle menetetyiksi.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

TUOMIOLAUSELMA

SYYTETTY A
SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä rattijuopumus 6.10.2004
2) Ampuma-aserikkomus 6.10.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

AIKAISEMPI EHDOLLINEN RANGAISTUS
Lohjan KO, 22.6.2004
1) Törkeä rattijuopumus 11.12.2003
2) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 11.12.2003

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
40 päivää vankeutta
Vankeusrangaistus ehdollinen.
Koeaika päättyy 31.12.2006.
Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella 40
päiväsakkoa a 6 euroa = 240 euroa.

EHDOLLISTA RANGAISTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Rangaistus määrätään täytäntöönpantavaksi.

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1,2 ja
Lohjan käräjäoikeuden 22.6.2004 syyksi lukema rikos
70 päivää vankeutta
Vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua 70 tuntia.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 23 luku 4 §
2) Ampuma-aselaki 103 § 2 momentti 8-kohta
106 § 3 momentti

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Ajokielto, jonka viimeinen voimassaolopäivä on 6.10.2005.

Rikoksentekovälineenä takavarikoidut ampuma-ase
ja patruunat tuomitaan valtiolle menetetyksi
Takavarikko (6860/R/1556/04/TVP/1, Vihti) määrä-
tään pidettäväksi voimassa, kunnes menettämisseu-
raamus pannaan täytäntöön tai asiasta toisin
päätetään.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:
Notaari Petra Lankinen
Lautamiehet

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO 23.5.2006

ASIA

Menettämisseuraamus

VALITTAJA

R

VASTAPUOLI

Syyttäjä

VALITUS

R on vaatinut, että hänen ampuma-asettaan ei tuomita valtiolle menetetyksi.

R ei ollut tiennyt aseen olleen A:n hallussa. Aseella ei ollut tehty rikosta.

VASTAUS

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.

R oli ollut A:n kanssa edellisenä päivänä ammuskelemassa ja sen jälkeen ryhtynyt ryypiskelemään. R:n olisi luvanhaltijana tullut huolehtia ammunnassa käytetyn aseen säilytyksestä. Näin hän ei kuitenkaan ollut tehnyt, vaan ase oli joutunut A:lle. Myös A oli ryhtynyt ryypiskelemään ja esiintynyt yleisellä paikalla aseen ja patruunoiden kanssa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Ampuma-aselain 104 §:n 1 momentin mukaan se, joka on syyllistynyt ampuma-aserikokseen, törkeään ampuma-aserikokseen tai ampuma-aserikkomukseen, on tuomittava menettämään valtiolle esine, jonka osalta hän on rikkonut tämän lain säännöksiä, taikka sen arvo. Jos ampuma-ase tuomitaan menetetyksi, myös kyseisen aseen osat ja aseessa käytettäviksi soveltuvat patruunat ja ammukset on tuomittava menetetyksi. Pykälän 2 momentin mukaan menetetyksi ei saa tuomita esinettä, joka kokonaan tai osaksi kuuluu muulle kuin rikoksentekijälle, muulle kuin rikokseen osalliselle tai muulle kuin sille, jonka puolesta tai suostumuksin rikos on tehty.

Ampuma-aselain 104 §:n 2 momentin säätämiseen johtaneiden lainvalmistelutöiden mukaan säännöksellä turvataan perusoikeuksiin kuuluvan omaisuuden suojan toteutuminen. Tarkoituksena on, ettei suojaa saa se, joka on jollakin tavoin ollut mukana rikoksessa (HE 183/1997 vp. s. 135).

A on tuomittu rangaistukseen muun muassa ampuma-aserikkomuksesta, koska hän oli yleisellä paikalla tai tiloissa, johon yleisöllä oli ollut pääsy, tahallaan ilman hyväksyttävää syytä pitänyt hallussaan R:n omistamaa pienoisrevolveria. A on käräjäoikeudessa kertonut aseen jääneen hänen povitaskuunsa sen jälkeen, kun A ja R olivat ampuneet tarkkuutta A:n tontilla. A ei ollut halunnut antaa asetta R:lle, koska R oli ollut humalassa. R on käräjäoikeudessa kertonut, ettei hänellä ollut muistikuvia tapahtumista.

Hovioikeus katsoo, että R on osallistunut A:n rikokseen ampuma-aselain 104 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Rikoslain 3 luvun 4 §:n 4 momentin mukaan päihtymystä tai muuta tilapäistä tajunnan häiriötä, johon tekijä on saattanut itsensä, ei oteta syyntakeisuusarvioinnissa huomioon, ellei siihen ole erityisen painavia syitä. Lailliset edellytykset aseen tuomitsemiselle valtiolle menetetyksi ovat olemassa.

Ampuma-aselain 104 §:n 3 momentin mukaan jos menettämisseuraamus olisi olosuhteisiin nähden kohtuuton, se voidaan jättää tuomitsematta.

Lainvalmistelutöiden mukaan menettämisseuraamuksen tuomitsemista harkittaessa tulee ottaa huomioon ainakin itse varsinainen teko ja sen moitittavuus, tekoon kokonaisuudessaan liittyvät muut mahdolliset seuraamukset sekä teon kohteena olleen esineen omistajan syyllisyyden aste. Lisäksi tulee ottaa huomioon menettämisseuraamuksen tuomitsematta jättämiseen liittyvät vaarat. Vaikutusta voi olla myös sillä, voidaanko menettämisseuraamuksen kohteena olevan esineen omistajalla katsoa olevan mahdollisuus edelleenkin säilyttää oikeus esineen hallussapitoon lainvastaisesta teosta huolimatta (HE 183/1997 vp. s. 135).

Edellä selostetun tapahtumainkulun perusteella hovioikeus katsoo, että menettämisseuraamus ei tässä tapauksessa ole olosuhteisiin nähden kohtuuton.

Näillä ja lisäksi käräjäoikeuden tuomiossa mainituilla perusteilla hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Pentti W. Korhonen, Risto Jalanko, Helena Valkama

Esittelijä Helena Valkama

Lainvoimaisuustiedot:
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.