Turun HO 04.03.2005 609

Oikeudenkäyntiavustajan palkkio - Palkkio matka-ajalta

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 17.3.2004

Hakija
A

Kuultava
B

Asia
Lasten huolto ym

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oikeusapu

Kuopion oikeusaputoimisto on 20.1.2003 antamallaan päätöksellä myöntänyt A:lle oikeusapua 8.11.2002 lukien ilman omavastuuosuutta sekä määrännyt asianajaja C:n hänen avustajakseen. Kuopion oikeusaputoimisto on 8.3.2004 antamallaan päätöksellä muuttanut edellä mainittua päätöstään siten, että A:n omavastuuosuus on 40 prosenttia 1.1.2004 jälkeiseltä ajalta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Lopputulos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Avustajan palkkio

Valtion varoista määrätään maksettavaksi oikeusapua osaksi ilman perusomavastuuta ja osaksi osakorvausta vastaan saavan A:n oikeudenkäyntiavustajaksi määrätylle asianajaja C:lle 1.1.2004 edeltävältä ajalta palkkioksi 3.167,80 euroa, korvaukseksi tarpeellisista kuluista 332,60 euroa ja arvonlisäveroa 770,08 euroa eli yhteensä 4.270,48 euroa sekä 1.1.2004 jälkeiseltä ajalta 558,51 euron arvonlisäveroineen määritellystä kokonaispalkkiomäärästä 60 prosenttia eli palkkiona 274,68 euroa, arvonlisäveroa 60,43 euroa eli yhteensä 335,11 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muilta osin palkkiovaatimukset hylätään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perustelut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Avustajan palkkio

Avustajan palkkiovaatimukseen käräjäoikeus on soveltanut valtioneuvoston asetusta oikeusavun palkkioperusteista. Sanotun asetuksen mukaan palkkio matkaan kuluvasta ajasta on 67 euroa tunnilta enintään kolmelta tunnilta yhden vuorokauden aikana ellei ole erityisiä syitä määrätä palkkiota useammalta tunnilta. C:n toimipaikka sijaitsee siinä määrin etäällä käräjäoikeuden istuntopaikasta, että häneltä matkaan kuluva aika toimipaikastaan käräjäoikeuteen ja takaisin on yli kolme tuntia. Asianosaisten väliseen erimielisyyteen heidän lapsiinsa liittyvistä asioista ei liity sellaisia oikeudellisia ongelmia, että sillä perusteella olisi erityisiä syitä määrätä korvausta matkaan kuluvasta ajasta useammalta kuin kolmelta tunnilta vuorokautta kohden. Muilta osin käräjäoikeus hyväksyy C:n palkkiovaatimukset.

TURUN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 4.3.2005

ASIA

Oikeudenkäyntiavustajan palkkio

VALITTAJA

C

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

C on vaatinut, että hänelle valtion varoista A:n avustamisesta käräjäoikeudessa matka-ajalta maksettavaa palkkiota korotetaan arvonlisäveroineen 899,14 eurolla.

Perusteena C on lausunut, että asian laadun perusteella on erityinen syy määrätä palkkio yli 3 tunnin matka-ajalta. Avustajan vaihtaminen kesken oikeudenkäynnin vain käsittelypaikkakunnan sijainnin vuoksi ei olisi ollut avustettavan edun mukaista. C on hoitanut A:n perheen asioita aikaisemminkin.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Jos oikeusapulaissa tarkoitetuksi avustajaksi on määrätty henkilö, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, korvataan matkustamisesta syntyneet lisäkulut ja ajanhukka sanotun lain 17 §:n 1 momentin mukaan ainoastaan, jos tällaisen avustajan käyttäminen on perusteltua. Saman pykälän nojalla oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (jäljempänä palkkioasetus) 4 §:n 3 momentin mukaan yhden vuorokauden aikana tapahtuneesta matkustamisesta määrätään palkkio kolme tuntia ylittävältä osalta vain, jos siihen on erityisiä syitä. Asiassa on kysymys siitä, onko C:llä oikeus saada palkkio viimeksi mainitulta matka-ajalta.

C:n toimisto sijaitsee Kuopiossa. A, jonka avustajaksi C on määrätty, on asunut Kuopion naapurikunnassa. Pääasiassa on ollut kysymys lasten huollosta ynnä muusta, minkä vuoksi on ilmeistä, että avustajantehtävän hoitaminen on edellyttänyt A:n ja avustajan henkilökohtaisia tapaamisia.

Oikeusapulain 17 §:n 1 momenttia koskevassa hallituksen esityksessä (82/2001 vp) katsotaan muun kuin kyseisessä tuomioistuimessa yleisesti asianajotehtäviä hoitavan avustajan käyttämisen olevan sanotussa säännöksessä tarkoitetuin tavoin perusteltua esimerkiksi silloin, kun avustajaksi on tarkoituksenmukaisempaa määrätä oikeusavun saajan asuinpaikkakunnalla toimiva avustaja.

Edellä kerrotut seikat huomioon ottaen C:n käyttäminen A:n avustajana on ollut oikeusapulain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin perusteltua.

Muun kuin kyseisessä tuomioistuimessa yleisesti asianajotehtäviä hoitavan avustajan oikeus saada palkkio matkustamisesta aiheutuvasta ajanhukasta on oikeusapulain 17 §:n 1 momentissa edellä kerrotuin tavoin liitetty siihen, onko tällaisen avustajan käyttäminen ollut perusteltua. Palkkioasetuksen 4 §:n 3 momentin säännös koskee myös kyseisessä tuomioistuimessa yleisesti asianajotehtäviä hoitavien avustajien oikeutta palkkioon matka-ajalta. Näihin seikkoihin nähden on perusteltua tulkita viimeksi mainittua säännöstä niin, että siinä tarkoitettuja erityisiä syitä on silloin, kun avustaja ei ole tehtävään suostuessaan voinut olettaa tehtävän hoitamisen edellyttävän matkustamista yhden vuorokauden aikana enemmän kuin kolme tuntia sen matka-ajan lisäksi, josta palkkio sisältyy mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettuun palkkioon, tai silloin, kun palkkiotta jääminen sanotulta matka-ajalta olisi muutoin avustajan kannalta erityisen kohtuutonta.

C, jonka toimisto edellä kerrotuin tavoin sijaitsee Kuopiossa, on suostunut A:n avustajaksi, vaikka hänen on täytynyt tietää, että avustajan tehtävän hoitamiseen mitä todennäköisimmin sisältyy avustaminen suullisessa käsittelyssä Tampereella ja että suulliseen käsittelyyn osallistumisesta hänelle kertyy matka-aikaa vuorokaudessa yli kolme tuntia sen matka-ajan lisäksi, josta palkkio sisältyy palkkioasetuksen 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun palkkioon. Asiassa ei ole muutoinkaan ilmennyt, että palkkiotta jääminen sanotulta matka-ajalta olisi C:n kannalta kohtuutonta.

Edellä kerrotut seikat huomioon ottaen ei ole palkkioasetuksen 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä määrätä C:lle palkkiota siltä ajalta, jonka yhden vuorokauden aikana tapahtunut matkustaminen on kestänyt yli kolme tuntia. C:n valitus on sen vuoksi hylättävä.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta ei avustajan palkkiota koskevalta osalta muuteta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaiseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Juhani Saarinen
hovioikeudenneuvos Pentti Mäkinen
viskaali Mika Herhi

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.