Rovaniemen HO 15.01.2004 48

Ehdollinen vankeusrangaistus

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Syyte

Syyttäjä on käräjäoikeudessa vaatinut A:lle rangaistusta törkeästä rattijuopumuksesta 26.2.2003:

A on kuljettanut yleisillä teillä henkilöautoa nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon jälkeen ollut 2,32 promillea, ja olosuhteet ovat olleet sellaiset, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

Lisäksi syyttäjä on vaatinut, että A on määrättävä ajokieltoon ja että A:lle 5.2.2002 tuomittu 50 päivän ehdollinen vankeus, jonka koeaika päättyy 30.6.2003, on määrättävä täytäntöönpantavaksi. Edelleen A on velvoitettava korvaamaan valtiolle päihdetutkimuskustannukset 52,72 euroa.

A:n vastaus

A on myöntänyt syytteen oikeaksi.

Käräjäoikeuden tuomio

Käräjäoikeus on lukenut A:n syyksi syytteen mukaisen teon ja lausunut seuraamusharkinnan osalta perusteluinaan, että A on syyllistynyt nyt kysymyksessä olevaan tekoon aikaisemman törkeästä rattijuopumuksesta saamansa tuomion koeaikana. A:n verenalkoholipitoisuus 2,32 promillea on ollut melko korkea. Tämän vuoksi yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen vaati hänelle määrättävän rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Soveltuvuusselvityksen mukaan A ei sovellu yhdyskuntapalveluun.

Käräjäoikeus on tuominnut A:n nyt syyksiluetusta törkeästä rattijuopumuksesta sekä aikaisemmasta 50 päivän ehdollisesta vankeusrangaistuksesta, joka on nyt määrätty täytäntöönpantavaksi, yhteiseen 3 kuukauden vankeusrangaistukseen. Lisäksi A on tuomittu ajokieltoon, jonka viimeinen voimassaolopäivä on 26.2.2004. Edelleen A on velvoitettu korvaamaan valtiolle 52,72 euron päihdetutkimuskustannukset.

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A, 1965 syntynyt sairaala-apulainen, on vaatinut, että hänelle tuomittua vankeusrangaistusta alennetaan ja että se määrätään ehdolliseksi tai että hänet ainakin tuomitaan sen sijasta yhdyskuntapalveluun.

A on lausunut, että hänelle tuomittu kolmen kuukauden ehdoton vankeusrangaistus oli kokonaisuutena arvioituna liian ankara hänen syykseen luettuun tekoonsa nähden. Vaikka nyt kysymyksessä oleva teko oli tapahtunut aiemman rangaistuksen koeaikana, voitiin rangaistus vielä määrätä ehdollisena huomioon ottaen, että teko oli tapahtunut koeajan loppupuolella ja yli vuosi edellisen teon jälkeen. Tähän nähden ehdollinen vankeusrangaistus ja oheissakko olivat vielä riittäviä seuraamuksia. Joka tapauksessa hän suostui ja soveltui yhdyskuntapalveluun. Hänestä laadittu kielteinen soveltuvuusselvitys oli ollut perusteeton. Päihdeongelmasta huolimatta hänelle oli annettava mahdollisuus selviytyä yhdyskuntapalvelusta tukitoimenpiteiden avulla. Päihderiippuvuus ei saanut johtaa ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemiseen.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.

Syyttäjä on katsonut käräjäoikeuden tuomion olevan kaikilta osin oikea. Lisäksi syyttäjä on lausunut, ettei hän sinänsä vastustanut yhdyskuntapalvelun määräämistä, mikäli A:n kielteisestä soveltuvuusselvityksestä huolimatta katsottiin selviytyvän yhdyskuntapalvelusta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

A on ennen nyt kysymyksessä olevaa tekoa tuomittu vain kerran ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Arvioitaessa sitä, onko nyt A:n syyksi luetusta törkeästä rattijuopumuksesta tuomittava ehdoton vankeusrangaistus ja määrättävä samalla A:lle 5.2.2002 tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus pantavaksi täytäntöön sen koeaikana tehdyn uuden rikoksen johdosta, on otettava huomioon, että ehdolliseen vankeusrangaistukseen johtaneessa A:n rikoksessa on ollut myös kysymys törkeästä rattijuopumuksesta. A on siten aikaisemmasta ehdollisesta rangaistuksesta huolimatta jatkanut samankaltaista rikollista toimintaa. Toisaalta nyt kysymyksessä oleva rikos on tehty 26.2.2003 eli yli vuosi aikaisemman rangaistuksen tuomitsemisen jälkeen. Lisäksi nyt kysymyksessä oleva törkeä rattijuopumus on tehty 30.6.2003 päättyneen koeajan loppupuolella. Edellä mainitut seikat ja rangaistuskäytännön yhtenäisyys huomioon ottaen hovioikeus katsoo, ettei A:n aikaisempi rikollisuus, vaikka kysymys on samankaltaisesta rikoksesta, edellytä tässä tapauksessa vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.

Koska A:lle aikaisemmin tuomittua ehdollista vankeusrangaistusta ei nyt tuomittavan rangaistuksen ehdollisuuden vuoksi määrätä täytäntöönpantavaksi, on rangaistusta alennettava. Ehdollista rangaistusta on kuitenkin yksinään pidettävä syyksiluetusta teosta riittämättömänä seuraamuksena. Tämän vuoksi A on tuomittava ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi oheissakkoon.

Ratkaisu

Käräjäoikeuden tuomiota muutettiin siten, että A:lle määrättiin rangaistusseuraamukseksi 75 päivää vankeutta, joka määrättiin ehdolliseksi 30.6.2005 päättyvin koeajoin. Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella A:lle tuomittiin 35 päiväsakkoa. A:n maksettavaksi tuomitun sakon määrä oli 210 euroa.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.