Helsingin HO 12.06.1997 2230

Oikeudenkäyntimenettely - Riita-asia - Konkurssissa riitautetun saatavan vahvistamista koskeva oikeudenkäynti - Oikeudenkäyntiväite - Oikeudenkäyntiväitteen prekludoituminen

Velkojan konkurssissa valvoma vahingonkorvaussaatava oli riitautettu. Saatavan perusteena olevan sopimuksen ehdon mukaan sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet tuli ratkaista välimiesoikeudessa. Käräjäoikeus oli väitepäätöksellään hylännyt velkojan riitautusasian käsittelyssä suullisen valmistelun istunnossa tekemän sanottuun ehtoon perustuvan tuomioistuimen toimivallan puuttumista koskevan oikeudenkäyntiväitteen myöhään tehtynä, koska sitä ei ollut esitetty ennen konkurssituomion antamista.

Konkurssisäännön 35 §:n mukaan muistutukset konkurssissa valvottua saatavaa vastaan esitetään tuomioistuimelle kirjallisesti sen asettamaan määräpäivään mennessä. Riitautuksen käsittely jatkuu sanotun lain 35 a §:n mukaan noudattaen soveltuvin osin, mitä riita-asiain käsittelystä säädetään.

Enempää lain perusteella kuin käytännössäkään muistutuskirjelmät eivät viran puolesta mene tiedoksi valvojavelkojille eikä näille ole määrätty velvollisuutta ottaa ennen konkurssituomion antamista selvää, onko heidän saatavansa mahdollisesti riitautettu. Velkoja saa käytännössä tiedon riitautuksesta yleensä vasta konkurssituomiosta eikä oikeudenkäyntiväitteiden tekeminen ennen tuomiota tällöin enää ole mahdollista.

Hovioikeus katsoi, ettei väitettä siitä, että asiaa ei voitu käsitellä konkurssituomioistuimessa, ollut tarpeen tehdä ennen konkurssituomion antamista. Sen sijaan väite olisi tullut tehdä oikeudenkäymiskaaren 16 luvun 1 §:n mukaisesti viimeistään silloin, kun asianomainen riitautuksen johdosta ensimmäisen kerran on käyttänyt asiassa puhevaltaa, eli käräjäoikeuden lausumapyynnön johdosta antamassaan kirjallisessa lausumassa.
Käräjäoikeuden väitepäätös kumottiin ja poistettiin ja oikeudenkäyntiväite jätettiin myöhään tehtynä tutkimatta.

Vrt. Mikko Könkkölä - Iiro Liukkonen: Konkurssimenettely, 1995, s. 190

Läsnä: Kiviharju, Nouro ja Koski Esittelijä: Naapi

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.