Vaasan HO 22.09.1994 1643

Rättvis rättegång - Jäv emot domare - Domstolens opartiskhet - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Tuomioistuimen puolueettomuus - Tuomarin esteellisyys

A, B, C och D hade år 1992 gentemot en andelsbank iklätt sig en borgensförbindelse till säkerhet för ett av ett aktiebolag år 1990 med banken ingånget checkräkningsavtal med kredit. A, B, C och D hade sedermera i en av banken emot dem i mars 1993 anhängiggjord rättegång ansett, att ifrågavarande borgensförbindelse varit ogiltig. I målets handläggning hade deltagit en nämndeman, som under tiden för målets handläggning valts till medlem av andelsbankens förvaltningsråd. A, B, C och D ansåg, att nämndemannen varit jävig att verka såsom domare i målet.

Jämlikt 13 kapitlet 1 § rättegångsbalken kan en medlem av ett andelslags förvaltningsråd inte anses jävig att deltaga i handläggningen av ett mål, vari andelslaget varit part (HD:1988:46). En medlem av en andelsbanks förvaltningsråd står likväl i ett sådant förhållande till banken, att hans opartiskhet och oavhängighet såsom domare i ett mål som direkt berör bankens fördel med fog kan i frågasättas. Jämlikt 6 artikeln i Europas människorättskonvention, som äger prioritet i förhållande till den nationella lagnormen, och med stöd av den rättspraxis som utformats kring tillämpningen av detta stadgande är en medlem av andelsbankens förvaltningsråd därför jävig att såsom domare handlägga mål, vari banken är part.

Se människorättsdomstolens avgöranden:

Fallet Sramek, dom 22.10.1984 " Langborger, dom 22.6.1989 " Holm, dom 25.11.1993

VaaHO:1994:5

Jmf. HD:1984-II-147

II avdelningen

Ledamöter: Björn Hagman, Kalervo Auerma, Liisa Männikkö (stf.)

Föredragande: Jan Sjöblad

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.