Författningsändringsregister: 1997

1191/1997
Statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering
1188/1997
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1973 års protokoll om ingripande på det öppna havet vid föroreningar genom andra ämnen än olja
1187/1997
Förordning om ikraftträdande av ändringar av bilagorna I och II till konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan
1185/1997
Förordning om ikraftträdande av konventionen rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en ansökan om asyl som framställts i en av medlemsstaterna i de Europeiska gemenskaperna
1182/1997
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1997
1180/1997
Inrikesministeriets beslut om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
1179/1997
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1177/1997
Finansministeriets beslut om Alvar Aaltos och arkitekturens jubileumsmynt
1176/1997
Inrikesministeriets beslut om avgifter för notarius publicus prestationer
1174/1997
Förordning om företagsstödsdelegationen
1173/1997
Lag om fastighetsfonder
1172/1997
Förteckning angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 1998
1171/1997
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 1998
1170/1997
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
1165/1997
Förordning om justering av vissa maximibelopp av ersättningar enligt lagen om ersättning för brottskador av statsmedel
1159/1997
Lag om landskapsindelning
1156/1997
Förordning om Finlands FAO-kommission
1152/1997
Lag om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad
1147/1997
Statsrådets beslut om understödjande av vissa projekt för utvecklande av landsbygden med stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden
1146/1997
Statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.