Författningsändringsregister: 1997

1080/1997
Lag om en social- och hälsovårdsberättelse
1078/1997
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 1998
1077/1997
Finlands Banks meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta
1075/1997
Utrikesministeriets meddelande om straffbestämmelser som gäller rådets förordning om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få Unita att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen
1074/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ikraftträdande av statsrådets beslut om bokföringsstöd för gårdsbruksenheter
1073/1997
Statsrådets beslut om bokföringsstöd för gårdsbruksenheter
1072/1997
Förordning om ikraftträdande av det med Ryssland uppgjorda protokollet om ryska sammanslutningars fortsatta deltagande i fiskodlingsåtgärder för bevarande av fiskbestånden i Enare träsk
1070/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1068/1997
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1067/1997
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1065/1997
Förordning om Finlands Röda Kors
1064/1997
Trafikministeriets beslut om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
1063/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om amortering år 1998 av det ansvarsunderskott som föranletts av sänkning år 1994 av försäkringspremien för försäkring enligt i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimivillkor samt försäkringspremien för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1054/1997
Statsrådets beslut om transportbidrag för kött år 1997
1053/1997
Statsrådets beslut om transportbidrag för mjölk år 1997
1050/1997
Förordning om upphävande av förordningen om delegationen för utbildningsplanering
1048/1997
Förordning om provisorisk tillämpning av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ryssland
1046/1997
Förordning om landets indelning i försvarsområden och dem underlydande militärlän
1044/1997
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1042/1997
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.