Elektronisk författningssamling: 2019

1070/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2020, 18.11.2019
1069/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare, 18.11.2019
1068/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2020, 18.11.2019
1067/2019 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning, 15.11.2019
1066/2019 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2020, 14.11.2019
1065/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland, 13.11.2019
1064/2019 Suomeksi På svenska
Lag om avtalet med Mexiko om luftfart, 13.11.2019
1063/2019 Suomeksi På svenska
Lag om avtalet med Kenya om luftfart, 13.11.2019
1062/2019 Suomeksi På svenska
Lag om avtalet med Chile om luftfart, 13.11.2019
1061/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord - och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor, 12.11.2019
1060/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av postlagen, 12.11.2019
1059/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, 11.11.2019
1058/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 11.11.2019
1057/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården, 11.11.2019
1056/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 33 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 11.11.2019
1055/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2019, 11.11.2019
1054/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården, 6.11.2019
1053/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förording Om befrielse från krav på visum för innehavare av algeriska diplomatpass, 5.11.2019
1052/2019 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2019/1716 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua, 4.11.2019
1051/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog, 4.11.2019
1050/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg, 4.11.2019
1049/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2020, 4.11.2019
1048/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2019, transportbidrag för mjölk för 2018 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2019, 4.11.2019
1047/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av gottgörelsen enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar, 4.11.2019
1046/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen, 1.11.2019
1045/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 3 till jord - och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor, 31.10.2019
1044/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om sammansatta produkter som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, 31.10.2019
1043/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket, 31.10.2019
1042/2019 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen, 30.10.2019
1041/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 23 kap. 12 § i strafflagen, 30.10.2019
1040/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen, 30.10.2019
1039/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i bränsleavgiftslagen, 30.10.2019
1038/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i bilskattelagen, 30.10.2019
1037/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 4 § i fordonsskattelagen, 30.10.2019
1036/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av körkortslagen, 30.10.2019
1035/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av fordonslagen, 30.10.2019
1034/2019 Suomeksi På svenska
III tilläggsbudgeten för 2019 , 29.10.2019
1033/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet i förmånstagarens beskattning för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster, 29.10.2019
1032/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om användning av inbetalningar och återbäringar till betalning av skatter, 29.10.2019
1031/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2020, 29.10.2019
1030/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2020, 29.10.2019
1029/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om statsgaranti för konstutställningar, 29.10.2019
1028/2019 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning, 28.10.2019
1027/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet, 28.10.2019
1026/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 29 § i lagen om överlåtelseskatt, 28.10.2019
1025/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 28.10.2019
1024/2019 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse, 28.10.2019
1023/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli, 28.10.2019
1022/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov, 23.10.2019
1021/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 70 och 76 § i lagen om småbarnspedagogik, 23.10.2019
1020/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter, 22.10.2019
1019/2019 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av folkpensionslagen, 22.10.2019
1018/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar, 21.10.2019
1017/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang, 21.10.2019
1016/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget, 21.10.2019
1015/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöministeriet, 21.10.2019
1014/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning, 21.10.2019
1013/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli, 21.10.2019
1012/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om betalning av återbäring som betalningsanvisning, 17.10.2019
1011/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid, 17.10.2019
1010/2019 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om skatteuppbörd, 16.10.2019
1009/2019 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina, 15.10.2019
1008/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om utredning och mätning av naturgasleveranser, 15.10.2019
1007/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2019, 14.10.2019
1006/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2019, 14.10.2019
1005/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar som gjorts i bilagan till den internationella konventionen från 2004 om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment samt av regelverket om typgodkännande av system för hantering av barlastvatten som har samband med konventionen, 11.10.2019
1004/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i regelverket för sjötransport av farliga flytande kemikalier och regelverket för transport av kemikalier i bulk som har samband med bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, 11.10.2019
1003/2019 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor, 8.10.2019
1002/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av 19 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk, 7.10.2019
1001/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon, 7.10.2019
1000/2019 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen och om de berättelser som ska lämnas för övervakningen, 7.10.2019
999/2019 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet, 3.10.2019
998/2019 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 15 § i inrikesministeriets förordning om polisens uniform, 3.10.2019
997/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen, 2.10.2019
996/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2019–2020, 1.10.2019
995/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården, 30.9.2019
994/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om betalning och deklaration av överlåtelseskatt, 26.9.2019
993/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling, 26.9.2019
992/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel, 25.9.2019
991/2019 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 60 § i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning, 24.9.2019
990/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 5 § 2 mom. i lagen om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier, 24.9.2019
989/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande, 18.9.2019
988/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning, 18.9.2019
987/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare, 16.9.2019
986/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer, 13.9.2019
985/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt, 11.9.2019
984/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret, 11.9.2019
983/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan, 10.9.2019
982/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstödet för trädgårdsprodukter, 9.9.2019
981/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare, 9.9.2019
980/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare, 6.9.2019
979/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning, 2.9.2019
978/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om landskap, 2.9.2019
977/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagstiftning som gäller föreningsregistret och registret över religionssamfund, 2.9.2019
976/2019 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina, 30.8.2019
975/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården år 2019, 30.8.2019
974/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2019–2020, 30.8.2019
973/2019 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen, 30.8.2019
972/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriet förordning om ändring av bilagorna till jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet, 29.8.2019
971/2019 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet, 29.8.2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.