1107/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner (322/2001) 4 § 1 mom. och 6 a §, sådana de lyder i förordning 1124/2016, som följer:

4 §
Andra oundgängliga levnadskostnader

Som andra oundgängliga levnadskostnader räknas gäldenärens och hans eller hennes familjs utgifter för kost, kläder, sedvanliga utgifter för hälsovård samt utgifter för personlig hygien, hemmets hygien, underhåll av hemmet, användning av lokaltrafik, prenumeration på dagstidning, televisionsavgifter, användning av telefon och hobby- och rekreationsverksamhet samt andra liknande utgifter. Gäldenären behöver inte separat redovisa för dessa kostnader, utan de beaktas månatligen till följande belopp:

1) en ensamstående gäldenär eller en gäldenär som är ensamförsörjare 538 euro,

2) en gäldenär som lever i äktenskap eller är sambo eller bor i samma hushåll som en annan myndig person 453 euro,

3) de två äldsta barnen under 17 år som bor i samma hushåll som gäldenären 345 euro vardera, det tredje äldsta barnet och barn som är yngre än detta 322 euro för vart och ett,

4) barn som fyllt 17 år och bor i samma hushåll som gäldenären 381 euro.


6 a §
Indexjustering som avser tilläggsprestationsskyldigheten vid ökade inkomster

Det belopp som utgör grund för en tilläggsprestationsskyldighet enligt 35 a § 3 mom. i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) är 1 995 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Förordningen ska tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. När tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram före förordningens ikraftträdande och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten efter förordningens ikraftträdande tillämpas förordningen, om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

Helsingfors den 29 november 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Veikko Minkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.