899/2019

Helsingfors den 15 juli 2019

Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

Ärendets bakgrund

Livsmedelsverket (från och med 1.1.2019 Livsmedelsverket, tidigare Livsmedelssäkerhetsverket Evira) har 30.11.2017 i Ijo kommun inrättat en restriktionszon på grund av förekomsten av infektiös hematopoietisk nekros (IHN).

De av Livsmedelsverket ålagda åtgärderna för utrotande av sjukdomen har slutförts vid de djurhållningsplatser inom restriktionszonen där sjukdomen hade konstaterats. Dessutom har jord- och skogsbruksministeriet med sin förordning (1009/2013, ändring 776/2018) klassificerat området som ett område där man genomför övervakning av IHN- sjukdomen och begränsar förflyttning av orensad fisk i syfte att uppnå sjukdomsfri status med avseende på denna sjukdom.

Hörande

Detta beslut fattas enligt förvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 5 punkten utan hörande av part, eftersom hörandet är uppenbart onödigt då man med beslutet avvecklar tidigare ikraftvarande begränsningar.

AVGÖRANDE OCH MOTIVERINGAR
Avgörande

Livsmedelsverket avvecklar den restriktionszon som enligt lagen om djursjukdomar (441/2013) 33 § inrättats i Ijo på det område som omgärdar den plats där sjukdomen förekommer. De åtgärder som bestämts för restriktionszonen upphör att gälla när detta beslut träder i kraft 15.7.2019.

Motiveringar

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) är en i lagen om djursjukdomar 5 § avsedd djursjukdom som lätt sprider sig. I jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) definieras IHN som en sjukdom som lätt sprider sig.

Enligt lagen om djursjukdomar 33 § fattar Livsmedelsverket beslut om att inrätta eller avveckla en restriktionszon.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013) föreskrivs närmare om de förbud, begränsningar och åtgärder som gäller restriktionszonen och om avveckling av restriktionszonen.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning (1009/2013) 26 § kan en restriktionszon avvecklas när de åtgärder som har förelagts av Livsmedelsverket och som krävs för att utrota sjukdom har genomförts på de djurhållningsplatser inom en zon där sjukdom har konstaterats, då dessutom:

1) undersökningar som behövs i fråga om sjukdom har gjorts på djurhållningsplatserna inom restriktionszonen, och deras resultat har varit negativa, eller

2) mottagliga vattenbruksdjur inte har odlats inom restriktionszonen under fyra års tid.

De av Livsmedelsverket ålagda åtgärderna för utrotning av sjukdomen vid de smittade djurhållningsplatserna som fanns inom restriktionszonen har slutförts 3.1.2019. Därefter har de fiskar som introducerats för uppfödning inom restriktionszonen undersökts för förekomsten av IHN-sjukdom. I de undersökningar som gjorts av Livsmedelsverket har 12.7.2019 konstaterats att inget IHN- virus förekommer i de fiskar som sänts in som prover. Dessutom har vild fisk från restriktionszonen undersökts för förekomsten av IHN- sjukdom men inget IHN- virus har konstaterats.

DELGIVNING

På delgivningen av detta beslut tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 och 10 kapitlet i förvaltningslagen (434/2003). Detta beslut träder omedelbart ikraft efter att det har getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands författningssamling. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna på behörigt sätt och i tillräcklig omfattning informera om beslutet i de kommuner inom vilka området eller zonen har inrättats. Information om beslutet ska dessutom särskilt meddelas sådana för djurhållningsplatser ansvariga aktörer som tillsynsmyndigheten känner till och som beslutet gäller.

TILLÄMPADE LAGRUM

Lagen om djursjukdomar (441/2013) 1–6, 33–37, 84 och 116 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013, ändr. 776/2018) 1, 3, 7 och 19–26 § samt bilaga 1.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) 1 och 3 §

Förvaltningslagen (434/2003) 34 §

Förvaltningsprocesslag (586/1996) 4–7 och 12 §

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär till Norra Finlands förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning ingår som bilaga till detta beslut.

Beslutet ska följas även om ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Helsingfors den 15 juli 2019

Överdirektörs vikarie
Leena Räsänen

Enhetschefs vikarie
Liisa Kaartinen

Bilaga 1: Besvärsanvisning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.