887/2019

Helsingfors den 5 juli 2019

Lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 6 kap. 7 § 4 mom. och

fogas till 14 kap. 1 §, sådan den lyder i lag 1456/2016, ett nytt 5 mom. som följer:

6 kap.

Arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån

7 §
Uppföljning av studierna och indragning av stöd

Arbets- och näringsbyrån beslutar om upphörande av rätten till arbetslöshetsförmån enligt 2 och 3 mom. genom att ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande. Bestämmelser om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Den arbetssökande ska ges tillfälle att bli hörd innan det arbetskraftspolitiska utlåtandet ges.

14 kap.

Sökande av ändring

1 §
Omprövningsbegäran och besvär

Omprövning får inte begäras och besvär får inte anföras i fråga om ett av arbets- och näringsbyrån lämnat arbetskraftspolitiskt utlåtande enligt 6 kap. 7 § om upphörande av rätten till arbetslöshetsförmån. Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa fattat på grundval av ett arbetskraftspolitiskt utlåtande finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

RP 2/2019
AjUB 1/2019
RSv 2/2019

Helsingfors den 5 juli 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.