357/2019

Helsingfors den 21 mars 2019

Statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest bebyggda landsbygdsområden åren 2019–2021

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om det stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest bebyggda landsbygdsområden som beviljas som i 5 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) avsett allmänt understöd.

Bestämmelser om statsunderstöd finns dessutom i statsunderstödslagen.

Bestämmelser om stöd finns dessutom i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, nedan kommissionens stödförordning.

2 §
Understödets syfte

Syftet med understödet är att trygga och främja tillgången på dagligvarubutikstjänster i glest bebyggda landsbygdsområden genom att upprätthålla och öka tjänsternas mångsidighet.

3 §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen är Livsmedelsverket.

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) glest bebyggt landsbygdsområde ett glest bebyggt geografiskt område enligt den klassificering av stads- och landsbygdsområden baserad på geografisk information som Finlands miljöcentral svarar för,

2) dagligvarubutik en butik som i huvudsak fungerar enligt självbetjäningsprincipen och som säljer ett fullsortiment av dagligvaror.

5 §
Allmänna förutsättningar för understöd

Understöd kan beviljas för sådana dagligvarubutiker som finns i glest bebyggda landsbygdsområden och

1) som är verksamma året om;

2) vars försäljning av dagligvaror är mindre än två miljoner euro per år;

3) vars avstånd till närmaste andra dagligvarubutik är minst 7,5 kilometer eller som är svårtillgängliga; och

4) till vars utbud av dagligvaror det hör minst 500 produkter.

En förutsättning för att understöd ska beviljas är att sökanden förbinder sig att sköta den serviceskyldighet som avses i 6 § för en tidsperiod som inleds den 1 januari 2020 och löper ut den 30 juni 2021. Verksamheten i den understödda dagligvarubutiken ska bedrivas av understödstagaren själv.

Understöd beviljas inte för butiker som finns i samband med servicestationer.

Understöd beviljas inte för företag i svårigheter enligt artikel 1.2 h i kommissionens stödförordning.

6 §
Serviceskyldighet

Understödstagaren ska förbinda sig att tillhandahålla dagligvarubutikstjänster. Dessutom ska understödstagaren förbinda sig att tillhandahålla minst en av följande kommersiella tjänstetyper:

1) posttjänster;

2) kontantuttag;

3) apotekstjänster;

4) bränsledistribution.

Om understödstagaren dessutom förbinder sig att erbjuda butiksbilstjänster med dagligvaror året runt, betalas understödet förhöjt enligt 8 § 1 mom. Butiksbilen ska betjäna minst tio hållplatser i ett glest bebyggt landsbygdsområde i veckan. Butiksbilens rutt ska vara minst etthundra kilometer per vecka.

7 §
Kostnader som berättigar till understöd

Understöd kan beviljas för kostnader orsakade av verksamhet som är förenlig med den i 6 § avsedda serviceskyldigheten.

Som godtagbara kostnader beaktas alla kostnader som orsakas av den verksamhet som ingår i serviceskyldigheten. Understödet får inte användas för andra ändamål.

8 §
Understödets belopp

Understöd kan beviljas till ett belopp av högst 15 000 euro per sökande per år eller, om det i understödstagarens serviceskyldighet ingår butiksbilstjänster enligt 6 § 2 mom., till ett belopp av högst 20 000 euro per sökande per år.

Understödets belopp är högst 50 procent av de i 7 § avsedda godtagbara kostnaderna.

9 §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd görs hos Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket bestämmer en tidsfrist för ansökan om understöd.

Ansökan ska göras på en blankett som fastställts av Livsmedelsverket. Ansökan ska innehålla åtminstone:

1) en utredning som visar att ett företag som bedriver kommersiell verksamhet och ansöker om understöd uppfyller de i 5 § 1 mom. angivna kriterierna för dagligvarubutiker;

2) en utredning om butiksbilens rutt enligt 6 § 2 mom., om understöd söks förhöjt enligt det momentet,

3) en utredning som visar att sökanden inte är ett i 5 § 4 mom. avsett företag i svårigheter;

4) en utredning som visar vilka andra sådana stöd sökanden fått under skatteåret i fråga och de två föregående skatteåren som omfattas av kommissionens stödförordning eller av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse;

5) sökandens senast fastställda resultaträkning och balansräkning;

6) en utredning som visar att tillstånden är giltiga eller tillståndsansökningarna anhängiga när det gäller sådana tillståndspliktiga kommersiella tjänster som avses i 6 §.

10 §
Betalning av understöd

Understödet betalas i förskott i en enda post. Om understöd har beviljats för sådan verksamhet enligt 6 § 1 mom. 1–4 punkten som understödstagaren håller på att inleda och verksamheten förutsätter ett tillstånd som beviljas av en myndighet, kan förskottet betalas om understödstagaren lämnar in tillståndet till Livsmedelsverket inom sex månader från det att stödet beviljades.

11 §
Redogörelse för användningen av understöd

Understödstagaren ska årligen, senast vid en i understödsbeslutet bestämd tidpunkt, lämna Livsmedelsverket en redogörelse för användningen av understödet och de faktiska kostnaderna. Till redogörelsen ska också understödstagarens senast fastställda resultaträkning och balansräkning fogas.

Understödstagaren ska i sin bokföring separera de utgifter och inkomster som uppkommit vid tillhandahållandet av tjänster som omfattas av serviceskyldigheten från de utgifter och inkomster som uppkommit vid tillhandahållandet av andra kommersiella tjänster.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019 och gäller till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 21 mars 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Jarno Virta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.